Zakoni Republike SrpskeZAKON O UTVRĐIVANJU I PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA IMOVINOM NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

ZAKON O UTVRĐIVANJU I PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA IMOVINOM NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRPSKE
(“Sl. glasnik RS”, br. 70/2006)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuje se imovina jedinice lokalne samouprave, prenos imovine u državnoj svojini na jedinice lokalne samouprave, upis imovine u javne registre o evidenciji na nekretninama, preuzimanje i predaja u posjed jedinici lokalne samouprave, a radi izvršavanja osnovnih funkcija jedinice lokalne samouprave.

Član 2

Imovina jedinica lokalne samouprave u smislu ovog zakona je:

– imovina koja se sastoji iz pokretnih i nepokretnih stvari na kojima pravo raspolaganja, upravljanja ili korišćenja ima jedinica lokalne samouprave, njeni pravni prednici ili njeni organi, kao i imovina koju je do dana stupanja na snagu ovog zakona po osnovu zakona ili drugog propisa, pravnog posla, nasljeđivanjem, odlukom državnog organa stekla jedinica lokalne samouprave;

– sva pokretna i nepokretna imovina potrebna za izvršavanje obaveznih funkcija jedinica lokalne samouprave, a nju između ostalog čine objekti komunalne infrastrukture, poslovni i drugi objekti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno objekti koji su finansirani iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili putem samodoprinosa građana, te druga imovina koju je jedinica lokalne samouprave stekla kao pravni sljedbenik ustanova i institucija koje su prestale da postoje.

Član 3

(1) Imovinu u smislu ovog zakona čine stvari (pokretne i nepokretne) i prava.

(2) Nekretnine u smislu ovog zakona su: zemljište, zgrade i drugi građevinski objekti.

(3) Zemljište u smislu ovog zakona čini: građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.

(4) Zgrade i drugi građevinski objekti u smislu ovog zakona su: službene, poslovne, stambene i druge zgrade, poslovne prostorije, garaže i drugi građevinski objekti.

(5) Pokretne stvari u smislu ovog zakona su oprema, potrošni materijal, prevozna sredstva i pokretne stvari sa posebnom namjenom.

Član 4

(1) Nosilac prava raspolaganja u smislu ovog zakona je jedinica lokalne samouprave.

(2) Nosioci prava korišćenja ili upravljanja u smislu ovog zakona su organi, organizacije, ustanove i institucije koje se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a koji imovinu na dan sgupanja na snagu ovog zakona koriste za obavljanje zakonom ili drugim propisom utvrđenih nadležnosti.

II – PRENOS PRAVA RASPOLAGANjA NA NEPOKRETNOSTIMA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 5

Nepokretnosti iz člana 2. alineje 1. i 2. ovog zakona na kojima se prenosi pravo raspolaganja na jedinice lokalne samouprave su:

a) zgrade i zemljište na kojima jedinica lokalne samouprave stiče pravo svojine po osnovu:

– gradnje iz vlastitih sredstava,

– gradnje iz samodoprinosa građana iz jedinice lokalne samouprave,

– pravnog posla,

– odluke sudova ili drugog državnog organa;

b) zemljište i zgrade u svojini pravnih lica, udruženja, bivših društveno-političkih organizacija i drugih subjekata čiji titular je nepoznat, niti postoji pravni sljedbenik;

v) zemljište i zgrade u kojima se obavlja predškolska, osnovna i srednjoškolska vaspitno-obrazovna djelatnost;

g) zemljište i zgrade namijenjene za kulturu i sportske aktivnosti, ukoliko nemaju svog titulara;

d) groblja, ukoliko na njima nisu nosioci prava svojine vjerske zajednice ili drugi subjekti;

đ) nekretnine na kojima se fizičko lice jednostranom izjavom volje odreklo prava svojine;

e) i drugi objekti koji služe za zadovoljenje opštih potreba građana jedinice lokalne samouprave čiju je izgradnju finansirala jedinica lokalne samouprave iz svog budžeta ili putem samodoprinosa građana ili na drugi način;

ž) vještačka jezera koja je iz vlastitih sredstava gradila jedinica lokalne samouprave;

z) kao i nekretnine na kojima jedinica lokalne samouprave stiče pravo svojine po drugom zakonu.

Član 6

(1) Komunalnu infrastrukturu u dijelu u kome je Republika Srpska titular prava raspolaganja i dobra u opštoj upotrebi jedinice lokalne samouprave čine:

a) – vodovod – objekti koji služe za proizvodnju i isporuku vode i vodovodna mreža do mjernog instrumenta uključujući i mjerni instrument,

– kanalizacija – kanalizaciona mreža do zajedničkog priključka,

– toplana – toplotni uređaji za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, toplovodna mreža od mjernog instrumenta do krajnjeg korisnika;

b) javni parkovi u gradovima i naseljima, trgovi, ulice, lokalni putevi, javna rasvjeta, sanitarne deponije komunalnog i drugog otpada i gasovod;

v) drugi objekti čiju izgradnju je finansirala jedinica lokalne samouprave.

(2) Nepokretnostima iz stava 1. ovog člana upravlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave na način utvrđen zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

(3) Nepokretnosti iz stava 1. ovog člana ne mogu biti u prometu.

Član 7

(1) Jedinica lokalne samouprave je nosilac prava raspolaganja i na vještačkim jezerima koja čini vodena površina u koritu jezera sa obalnim zemljištem do ivice razgraničenja sa zemljištem na kojem je titular drugo fizičko ili pravno lice.

(2) Pod vještačkim jezerom iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se jezero izgrađeno na zemljištu koje je u momentu izgradnje bilo u društvenoj, odnosno državnoj svojini.

Član 8

Jedinice lokalne samouprave mogu biti nosioci prava raspolaganja i na nepokretnostima koje se nalaze na području druge jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Jedinice lokalne samouprave dužne su koristiti, upravljati i raspolagati svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

III – POSTUPAK UKNjIŽENjA PRAVA RASPOLAGANjA NA IMOVINI

Član 10

(1) Postupak za uknjiženje prava raspolaganja na imovini iz čl. 2. i 6. ovog zakona pokreće se zahtjevom.

(2) Zahtjev za uknjiženje prava raspolaganja iz stava 1. ovog člana podnosi načelnik jednice lokalne samouprave, organu nadležnom za imovinsko – pravne poslove.

(3) Uz zahtjev se prilažu dokazi o pravnom osnovu za sticanje prava raspolaganja izdati od strane nadležnih organa te po zakonu sačinjeni pravni poslovi.

Član 11

(1) Postupak za uknjiženje prava raspolaganja vodi se pred sudom nadležnim za vođenje zemljišnih knjiga i pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove – područnom jedinicom – odjeljenje za katastar, gdje je na snazi katastar zemljišta.

(2) Pravo raspolaganja na nekretninama iz člana 6. ovog zakona, osnovni sud – zemljišno-knjižno odjeljenje uknjižiće po službenoj dužnosti.

Član 12

Troškove postupka uknjiženja prava raspolaganja snosi podnosilac zahtjeva, bez obzira na ishod postupka.

Član 13

Na pravila postupka koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona koji regulišu osnovne svojinsko-pravne odnose, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o zemljišnim knjigama.

IV – PRENOS PRAVA RASPOLAGANjA NA POKRETNIM STVARIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 14

Prenos prava raspolaganja na pokretnim stvarima vrši se u skladu sa zakonom.

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

(1) Organ nadležan za imovinsko-pravne poslove donosi rješenje o utvrđivanju prava na nekretninama iz čl. 2. i 6. ovog zakona.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. dozvoljena je žalba.

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

https://www.forum-bosanskog-naroda.de

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021