Zakoni Republike SrpskeZAKON O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU REPUBLIKA SRPSKA

ZAKON O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE
(“Sl. glasnik RS”, br. 58/2016)

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se oblici studentskog organizovanja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), njihovo osnivanje i položaj, nadležnost, organizacija i način finansiranja, trajanje mandata, te način izbora i razrješenja organa upravljanja i međusobni odnosi između različitih oblika studentskog organizovanja.

Član 2

(1) Članstvo u studentskim organizacijama je dobrovoljno.

(2) Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kom osnovu, u odnosu na pravo studenata na udruživanje u studentske organizacije, rad i djelovanje u studentskim organizacijama i zastupanje interesa studenata u studentskim organizacijama i izvan studentskih organizacija, kao i u odnosu na druga prava predviđena ovim zakonom.

(3) Pravo na članstvo u studentskim organizacijama imaju studenti visokoškolskih ustanova u Republici upisanih u Registar visokoškolskih ustanova, koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 4

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja, zakona kojim se uređuje oblast studentskog standarda, kao i zakona kojim se uređuju udruženja građana i fondacije, odnosno odredbe statuta visokoškolskih ustanova.

GLAVA II

OBLICI STUDENTSKOG ORGANIZOVANjA

Član 5

Oblici studentskog organizovanja iz člana 1. ovog zakona mogu biti:

1) studentska predstavnička tijela,

2) studentske organizacije osnovane u skladu sa zakonom kojim se definišu udruženja građana i fondacije i

3) studentska predstavnička tijela u ustanovama studentskog standarda kao predstavnička tijela studenata korisnika usluga ustanove studentskog standarda, čije se osnivanje, djelokrug rada i druga pitanja u vezi sa funkcionisanjem ovog tijela bliže definišu zakonskim propisima o studentskom standardu i opštim aktom ustanove studentskog standarda.

Član 6

(1) Studentska predstavnička tijela iz člana 5. tačka 1) ovog zakona su studentski parlament visokoškolske ustanove i Unija studenata Republike Srpske (u daljem tekstu: Unija).

(2) Studentski parlament je predstavničko tijelo studenata na visokoškolskoj ustanovi.

(3) Unija je asocijacija studentskih parlamenata svih visokoškolskih ustanova Republike, organizovanih u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 7

Status studentske organizacije iz člana 5. tačka 2) ovog zakona stiče udruženje studenata čija primarna djelatnost obuhvata najmanje jednu od sljedećih oblasti:

1) ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata,

2) zaštita zdravlja i promocija zdravih stilova života studenata,

3) unapređivanje nastave,

4) unapređivanje životnog standarda studenata,

5) unapređivanje društvenog života studenata,

6) unapređivanje uloge studenata u održivom razvoju i zaštiti životne sredine,

7) unapređivanje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka,

8) informisanje studenata,

9) ostvarivanje prava na jednake šanse i pravičan tretman studenata,

10) pružanje dodatnog stručnog i neformalnog obrazovanja studentima,

11) povećanje mobilnosti i promovisanje volonterske kulture među studentima,

12) ostvarivanje saradnje sa mladima u drugim zemljama i razmjena iskustava i

13) umrežavanje i saradnja na projektima.

Član 8

Studentska organizacija iz člana 5. tačka 2) ovog zakona smatra se reprezentativnom i može koristiti naziv savez studenata organizacione jedinice visokoškolske ustanove na kojoj obavlja djelatnost, pod sljedećim uslovima:

1) da ispunjava uslov zastupljenosti studenata svih godina studija i svih studijskih programa date organizacione jedinice,

2) da svojim osnivačkim aktom i statutom garantuje da će vršiti aktivnosti u interesu svih studenata organizacione jedinice visokoškolske ustanove na kojoj djeluje ili da se područje njene aktivnosti odnosi na organizacionu jedinicu čiji naziv koristi,

3) da je njen godišnji plan aktivnosti usklađen sa opštim aktima organizacione jedinice,

4) da ostvaruje rezultate u programskim aktivnostima i

5) da ostvaruje višegodišnji kontinuitet postojanja i rada studentske organizacije.

Član 9

(1) Visokoškolska ustanova donosi, uz obavezno učešće studentskog parlamenta, akt o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 8. ovog zakona.

(2) Na jednoj organizacionoj jedinici naziv savez studenata organizacione jedinice može koristiti samo jedna studentska organizacija.

GLAVA III

STUDENTSKI PARLAMENT

Član 10

(1) Studentski parlament čine predstavnici svih studenata visokoškolske ustanove izabrani na neposrednim izborima.

(2) Statutom visokoškolske ustanove propisuju se nadležnosti studentskog parlamenta koji zastupa i štiti interese studenata i daje doprinos društvenim, kulturnim, akademskim ili fizičko-rekreativnim potrebama studenata, na osnovu demokratskih principa i u skladu sa ovim zakonom.

(3) U sastav studentskog parlamenta ulaze predstavnici studenata srazmjerno broju studenata na fakultetu, odnosno umjetničkoj akademiji, i to:

1) do 1.000 studenata – jedan predstavnik,

2) od 1.000 do 2.000 studenata – dva predstavnika i

3) više od 2.000 studenata – tri predstavnika.

(4) Broj predstavnika studenata u studentskom parlamentu visoke škole mora biti najmanje tri odsto od ukupnog broja studenata na visokoj školi.

Član 11

(1) Odluku o raspisivanju izbora iz člana 10. stav 1. ovog zakona donosi rektor visokoškolske ustanove, odnosno direktor visoke škole, na prijedlog studentskog parlamenta.

(2) Za članstvo u studentski parlament može se kandidovati redovan student koji prvi put upisuje godinu studija u kojoj se kandiduje.

(3) Ukoliko studentu koji je izabran za predstavnika studenata prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga kandidat koji je sljedeći na izbornoj listi sa koje je student izabran.

(4) Način izbora i broj članova studentskog parlamenta utvrđuje se opštim aktima visokoškolske ustanove i studentskog parlamenta, u skladu sa odredbom člana 10. st. 3. i 4. ovog zakona.

(5) Izbori za članove studentskog parlamenta visokoškolske ustanove održavaju se po pravilu u novembru svake akademske godine.

(6) Na izbornoj listi, osim imena kandidata za člana studentskog parlamenta, treba da budu navedeni podaci o godini studija i prosječnoj ocjeni ostvarenoj u toku dosadašnjeg studiranja.

(7) Postupak sprovođenja izbora za studentski parlament bliže se uređuje statutom visokoškolske ustanove.

Član 12

(1) Izbor predstavnika studenata u naučnonastavno vijeće organizacione jedinice vrši se istovremeno sa izborima za studentski parlament.

(2) Broj predstavnika studenata koji se biraju u naučnonastavna vijeća organizacionih jedinica određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja.

Član 13

Studentski parlament nadležan je da:

1) bira predstavnike studenata u senat visokoškolske ustanove, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja,

2) bira predstavnika u upravni odbor visokoškolske ustanove, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja,

3) ostvaruje i štiti prava i interese studenata,

4) pokreće inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente,

5) pokreće inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama senata i upravnog odbora visokoškolske ustanove,

6) razmatra pitanja i programe iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente,

7) razmatra pitanja i programe od značaja za socijalnoekonomski položaj studenata,

8) sarađuje sa ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata,

9) afirmiše i podstiče akademsku mobilnost i međunarodnu razmjenu studenata i

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja, opštim aktima visokoškolske ustanove kojoj pripadaju i u skladu sa svojim opštim aktom.

Član 14

(1) Studentski parlament ima predsjednika, koji ga predstavlja i zastupa, koordiniše njegov rad i obavlja druge poslove predviđene opštim aktom visokoškolske ustanove i opštim aktom studentskog parlamenta.

(2) Za predsjednika studentskog parlamenta bira se član studentskog parlamenta koji je najmanje druga godina studija, a koji je u dosadašnjem školovanju postigao izuzetne rezultate i dao doprinos afirmaciji pitanja od značaja za studente.

(3) Predsjednika studentskog parlamenta zamjenjuje njegov zamjenik.

(4) Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje godinu dana, sa mogućnošću reizbora.

(5) Studentski parlament može imati i druga tijela predviđena statutom studentskog parlamenta.

(6) Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

(7) Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i člana prestaje:

1) prestankom statusa studenta,

2) danom podnošenja ostavke,

3) ako nije redovno upisao narednu godinu,

4) ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju da obavlja svoju dužnost i

5) u ostalim slučajevima predviđenim statutom studentskog parlamenta.

(8) Studentski parlamenti visokoškolskih ustanova organizaciono i funkcionalno uključuju se u Uniju studenata Republike.

Član 15

(1) Studentski parlament visokoškolske ustanove ima sjedište u visokoškolskoj ustanovi.

(2) Studentski parlament, u skladu sa ovim zakonom i statutom visokoškolske ustanove, donosi statut, u kome se detaljnije uređuju način rada i puni naziv studentskog parlamenta.

(3) Studentski parlament donosi statut većinom glasova od ukupnog broja članova.

(4) Statutom studentskog parlamenta propisuju se:

1) način rada studentskog parlamenta,

2) tijela studentskog parlamenta,

3) sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela studentskog parlamenta,

4) način imenovanja zaštitnika prava studenata (u daljem tekstu: student ombudsman),

5) način izbora predstavnika studenata u tijela visokoškolske ustanove,

6) odgovornost tijela i članova studentskog parlamenta za neispunjavanje povjerenih poslova koji se tiču rada studentskog parlamenta i

7) ostala pitanja bitna za rad studentskog parlamenta.

Član 16

Konstitutivna sjednica studentskog parlamenta održava se u roku od 15 dana od dana održavanja izbora za članove studentskog parlamenta.

Član 17

(1) Studentski parlament radi na sjednicama koje saziva predsjednik ili drugo statutom ovlašćeno tijelo.

(2) Predsjednik je dužan da sazove sjednicu na pismeni zahtjev jedne trećine članova.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana sadrži i prijedlog dnevnog reda.

(4) Studentski parlament može odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina od ukupnog broja članova.

(5) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

(6) O radu sjednice vodi se zapisnik, u koji se unosi:

1) datum održavanja sjednice,

2) popis prisutnih,

3) dnevni red,

4) zaključci o svakoj tački dnevnog reda i

5) potpis zapisničara i predsjedavajućeg.

(7) Odluke upravnog odbora i senata visokoškolskih ustanova obavezujuće su za studentski parlament.

(8) Studentski parlament ima pečat i amblem, čiji je izgled propisan statutom studentskog parlamenta.

GLAVA IV

UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE

Član 18

(1) Unija usklađuje rad studentskih parlamenata svih visokoškolskih ustanova Republike, organizovanih u skladu sa odredbama ovog zakona, na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente, te rukovodi aktivnostima u oblasti međunarodne saradnje.

(2) Unija donosi statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom.

(3) Unija se upisuje u sudski registar.

Član 19

Unija je nadležna da:

1) predstavlja i zastupa studente pred organima Republike,

2) usklađuje rad studentskih predstavničkih tijela u Republici,

3) prati i unapređuje interese studenata na nivou Republike,

4) učestvuje u izradi propisa u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda i prati njihovo sprovođenje,

5) brine se o uslovima u kojima djeluju studentska predstavnička tijela,

6) imenuje predstavnike studenata u međunarodne studentske organizacije i druge organizacije u kojima učestvuju predstavnici studenata,

7) afirmiše i podstiče akademsku mobilnost i međunarodnu razmjenu studenata,

8) organizuje i učestvuje u organizaciji i finansiranju domaćih i međunarodnih projekata čiji je cilj poboljšanje opšteg položaja studenata i zaštita njihovih interesa na lokalnom, regionalnom, državnom i međunarodnom nivou i

9) obavlja i druge poslove od interesa za studente.

Član 20

(1) Organi Unije su:

1) skupština,

2) upravni odbor i

3) predsjednik.

(2) Administrativno-tehničke poslove za Uniju obavlja sekretar Unije, u skladu sa Statutom Unije.

Član 21

(1) Skupština je najviši organ Unije sačinjen od predstavnika članica Unije.

(2) Skupština je nadležna da:

1) donosi statut, poslovnik o radu i druge akte određene Statutom Unije,

2) se brine o zakonitom obavljanju poslova iz nadležnosti Unije,

3) odlučuje o statusnim promjenama Unije,

4) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,

5) bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika, sekretara Unije, predsjednike stručnih komisija Unije i zaštitnika prava studenata,

6) usvaja godišnji program rada i finansijski plan Unije pripremljen od upravnog odbora i

7) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

Član 22

(1) Na 1.000 studenata studentski parlament visokoškolske ustanove imenuje po jednog predstavnika u skupštinu.

(2) Ako studentski parlament visokoškolske ustanove predstavlja manje od 1.000 studenata, u tom slučaju imenuje samo jednog predstavnika u skupštinu.

Član 23

(1) Upravni odbor čine predsjednici studentskih parlamenata članica Unije i predsjednici stručnih komisija Unije.

(2) Upravni odbor u okviru svoje nadležnosti:

1) rukovodi radom Unije u periodu između dva zasjedanja skupštine,

2) priprema i učestvuje u izradi statuta i drugih akata koje donosi skupština,

3) sprovodi odluke i zaključke skupštine,

4) inicira formiranje stalnih i povremenih komisija za obavljanje poslova Unije,

5) podnosi izvještaj o svom radu skupštini,

6) inicira vanredno zasjedanje skupštine,

7) izrađuje finansijski plan,

8) donosi pravilnik o raspodjeli sredstava Unije,

9) upravlja imovinom Unije i

10) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

Član 24

(1) Predsjednika Unije biraju članovi skupštine na konstitutivnoj sjednici, iz reda članova skupštine.

(2) Predsjednik Unije izabran je kada za njega glasa natpolovična većina ukupnog broja članova skupštine, s tim što za njegov izbor mora glasati najmanje po jedan predstavnik svake visokoškolske ustanove članice Unije.

(3) Predsjednik Unije ne može biti lice krivično osuđivano.

(4) Za predsjednika Unije bira se član skupštine koji je najmanje druga godina studija, a koji je u dosadašnjem školovanju postigao izuzetne rezultate i dao doprinos afirmaciji pitanja od značaja za studente.

(5) Predsjednik Unije predstavlja i zastupa Uniju i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Unije.

(6) Predsjednik Unije bira se na period od godinu dana.

(7) Za predsjednika Unije bira se svake godine student sa druge visokoškolske ustanove.

(8) Predsjednik Unije ima zamjenika, koji obavlja poslove u skladu sa Statutom Unije, a trajanje njegovog mandata vezano je za trajanje mandata predsjednika Unije.

(9) Za svoj rad predsjednik i zamjenik predsjednika Unije odgovaraju skupštini.

Član 25

(1) Sekretara Unije bira skupština, na prijedlog predsjednika Unije.

(2) Sekretar Unije bira se na period od godinu dana, natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova skupštine.

(3) Trajanje mandata sekretara Unije vezano je za trajanje mandata predsjednika Unije.

(4) Unija može da ima sekretara za međunarodnu saradnju.

https://www.webdesignstudio.ba

Član 26

(1) Predsjednik, potpredsjednik i sekretar Unije imaju pravo na mirovanje prava i obaveza koje proizlaze iz statusa studenta, u periodu od godinu dana od dana stupanja na dužnost.

(2) Način rada organa upravljanja propisuje se Statutom Unije.

(3) Članovi skupštine i članovi upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za svoj rad u organima Unije, osim pokrića materijalnih troškova.

Član 27

(1) Unija u skladu sa ovim zakonom i Statutom osniva stručne komisije, koje mogu biti stalne i povremene.

(2) Stalne stručne komisije Unije su:

1) Komisija za međunarodnu saradnju,

2) Komisija za praćenje reforme visokog obrazovanja i

3) Komisija za studentski standard.

(3) Komisije iz stava 2. ovog člana imaju predsjednika, koga bira skupština natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova, a na prijedlog predsjednika Unije.

(4) Unija može formirati i druge komisije za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

(5) Predsjednici komisija imaju pravo na naknadu za svoj rad iz vlastitih sredstava Unije.

Član 28

(1) U okviru Unije djeluje student ombudsman, kojeg bira skupština u skladu sa Statutom na period od godinu dana, sa mogućnošću jednog reizbora.

(2) Na prijedlog studentskih parlamenata visokoškolskih ustanova članica Unije, skupština bira zamjenika studenta ombudsmana sa svake visokoškolske ustanove.

(3) Student ombudsman:

1) prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i učestvuje u postupku medijacije sa nadležnim organima visokoškolske ustanove,

2) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

3) učestvuje u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava i

4) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima Unije.

(4) Student ombudsman u svom radu je nezavisan i podnosi skupštini godišnju informaciju o radu.

Član 29

(1) Konstitutivna sjednica skupštine održava se u roku od 30 dana od dana konstituisanja studentskih parlamenata, a najkasnije do 31. decembra.

(2) Rad Unije je javan.

GLAVA V

FINANSIRANjE RADA STUDENTSKIH PREDSTAVNIČKIH TIJELA I STUDENTSKIH ORGANIZACIJA

Član 30

(1) Studentska predstavnička tijela iz člana 5. tačka 1) ovog zakona mogu se finansirati iz:

1) sredstava visokoškolskih ustanova,

2) poklona, donacija i zavještanja i

3) drugih izvora, ako su u skladu sa zadacima studentskog predstavničkog tijela, te ako su u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

(2) Osim izvora iz stava 1. ovog člana, Unija se finansira iz članarina.

(3) Studentska predstavnička tijela iz člana 5. tačka 1) mogu se sufinansirati iz budžeta Republike.

Član 31

(1) Ministarstvo raspisuje javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija.

(2) Sredstva za ostvarivanje programa i projekata iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Republike, a vode se u Ministarstvu.

(3) Ministar rješenjem imenuje komisiju za izbor programa ili projekata (u daljem tekstu: komisija).

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana ima pet članova.

(5) Lice koje neposredno učestvuje u aktivnostima programa i projekata, a član je komisije ne može učestvovati u radu i dužno je da na vrijeme obavijesti komisiju o tome.

(6) Ministar će u slučaju iz stava 5. ovog člana imenovati drugog člana komisije.

(7) Opšti kriterijumi za vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa i projekata su:

1) kvalitet programa ili projekta,

2) finansijski plan,

3) referentnost podnosioca prijave i

4) međunarodni karakter projekta.

(8) Zadatak komisije je da na osnovu kriterijuma iz stava 7. ovog člana pojedinačno cijeni i vrednuje podnesene programe i projekte, te da objektivnim pristupom izvrši stručno vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa i projekata.

(9) Posebni kriterijumi mogu se javnim konkursom dodatno precizirati po pojedinim oblastima.

(10) Projekti i programi mogu se sufinansirati maksimalno do 80% njihove ukupne vrijednosti.

(11) Na osnovu izvještaja o radu komisije i prijedloga za sufinansiranje predloženih programa i projekata ministar donosi rješenje o odobravanju sredstava za sufinansiranje.

(12) Ministar donosi Pravilnik o postupku utvrđivanja kriterijuma za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija.

Član 32

(1) Članarinu iz člana 30. stav 2. ovog zakona plaćaju visokoškolske ustanove čiji su studentski parlamenti članice Unije.

(2) Iznos članarine utvrđuje skupština, srazmjerno broju studenata u visokoškolskim ustanovama čiji su studentski parlamenti članice Unije.

Član 33

Studentska predstavnička tijela iz člana 5. tačka 1) ovog zakona donose godišnji finansijski izvještaj, na način i u rokovima predviđenim statutom.

Član 34

Studentske organizacije iz člana 5. tačka 2) ovog zakona mogu se sufinansirati iz sljedećih izvora:

1) sredstava visokoškolskih ustanova predviđenih za sufinansiranje studentskih aktivnosti, programa i projekata,

2) sredstava iz budžeta Republike namijenjenih za sufinansiranje prijavljenih programa i projekta,

3) poklona, donacija i zavještanja i

4) drugih izvora, ako su u skladu sa zadacima studentske organizacije, te ako su u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove.

GLAVA VI

OBAVEZE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I MINISTARSTVA

Član 35

(1) Visokoškolske ustanove studentskim predstavničkim tijelima:

1) obezbjeđuju prostor za rad,

2) sufinansiraju njihove aktivnosti i

3) pružaju administrativno-tehničku pomoć.

(2) Visokoškolske ustanove dužne su da omoguće studentskim predstavničkim tijelima autonomno raspolaganje sredstvima za njihov rad, u skladu sa zakonom i opštim aktima visokoškolskih ustanova.

(3) Organi upravljanja visokoškolskim ustanovama dužni su da osiguraju zakonitost rada studentskih predstavničkih tijela koja djeluju na visokoškolskim ustanovama, te zakonito i pravovremeno sprovođenje studentskih izbora i omoguće svim studentima ravnopravno učestvovanje u izborima.

(4) Obaveze visokoškolskih ustanova iz st. 1, 2. i 3. ovog člana propisuju se statutom ovih ustanova.

Član 36

(1) Ministarstvo je dužno da vodi Registar studentskih predstavničkih tijela i drugih studentskih organizacija.

(2) Studentska predstavnička tijela i studentske organizacije mogu početi da djeluju nakon upisa u Registar studentskih predstavničkih tijela i drugih studentskih organizacija.

(3) Sadržaj, obrasci i način vođenja registra studentskog organizovanja uređuju se Pravilnikom o vođenju Registra studentskih predstavničkih tijela i drugih studentskih organizacija.

(4) Ministar donosi Pravilnik iz stava 3. ovog člana.

GLAVA VII

NADZOR NAD RADOM STUDENTSKIH ORGANIZACIJA I KAZNENA ODREDBA

Član 37

(1) Ministarstvo vrši upravni nadzor nad zakonitošću rada i akata, kao i nad raspolaganjem finansijskim sredstvima studentskih predstavničkih tijela iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

(2) Nadzor nad raspolaganjem finansijskim sredstvima stečenim iz sredstava visokoškolske ustanove vrši upravni odbor visokoškolske ustanove, u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

(3) Studentska predstavnička tijela dužna su da jednom godišnje dostavljaju izvještaje o finansijskom poslovanju organima koji vrše nadzor nad njihovim radom.

(4) Studentska predstavnička tijela dužna su da prilikom svake promjene rukovodstva i prilikom konstituisanja novih saziva vode zapisnik o primopredaji, koji najmanje sadrži:

1) popis prisutnih,

2) dnevni red,

3) zaključke o svakoj tački dnevnog reda,

4) popis opreme i drugih materijalnih sredstava kojima raspolažu,

5) pregled zvanične dokumentacije o statusnom stanju i drugim aktivnostima i promjenama u radu,

6) pregled stanja finansijskih sredstava kojima raspolažu,

7) popis svih nezavršenih i završenih projekata i aktivnosti koje su sprovedene u prethodnom periodu i

8) potpis zapisničara i učesnika u primopredaji.

(5) Nadzor nad studentskim organizacijama iz člana 5. stav 2. ovog zakona vrši se u skladu sa zakonom.

Član 38

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, posredstvom prosvjetne inspekcije.

Član 39

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj studentsko predstavničko tijelo, odnosno studentska organizacija ako:

1) djeluje suprotno odredbama ovog zakona koje propisuju nadležnost studentskih predstavničkih tijela i studentskih organizacija,

2) djeluje, a nije upisana u Registar studentskih predstavničkih tijela i drugih studentskih organizacija,

3) raspolaže finansijskim sredstvima za rad suprotno odredbama ovog zakona,

4) stiče sredstva za rad suprotno odredbama čl. 30. i 34. ovog zakona i

5) organizuje izbore za studentsko predstavničko tijelo suprotno odredbi čl. 10. i 11. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana kazniće se predsjednik studentskog predstavničkog tijela, odnosno studentske organizacije novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

GLAVA VIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike:

1) o sufinansiranju programa i projekata (član 30. stav 3) i

2) o Registru studentskog organizovanja (član 36. stav 4).

Član 41

(1) Visokoškolske ustanove dužne su da usklade svoje opšte akte sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz člana 40. ovog zakona.

(2) Studentska predstavnička tijela i studentske organizacije dužne su da svoje akte i organizaciju usklade sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz člana 40. ovog zakona.

Član 42

Prvi izbori za studentska predstavnička tijela u skladu sa ovim zakonom sprovešće se po isteku trajanja mandata studentskih predstavničkih tijela čiji mandat traje u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Uniji studenata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/09).

Član 44

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021