Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2018 – prečišćen tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravni položaj puteva u Brčko distriktu BiH, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva, upravljanje, finansiranje, koncesija na putevima, kao i nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i drugih propisa donesenih na osnovu Zakona.

Član 2

Pod putevima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se svaka površina na kojoj se vrši saobraćaj.

Član 3

Putevi se dijele na:

– javne i

– nekategorisane.

Javni put je površina od općeg značaja za saobraćaj koju slobodno koriste učesnici u saobraćaju pod uslovima utvrđenim u zakonu i koju nadležno tijelo proglasi javnom saobraćajnicom.

Nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kom osnovu i koja je dostupna većem broju korisnika i koji je posebnom odlukom utvrđen kao takav.

Član 4

Javni putevi su:

1. magistralni,

2. regionalni,

3. lokalni putevi utvrđeni Odlukom o utvrđivanju lokalnih puteva na području Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: lokalni putevi),

4. ulice u naselju i gradu Brčko.

Odluku iz stava 1 tačke 3 ovog člana donosi Vlada Brčko distrikta BiH ( u daljem tekstu : Vlada), na prijedlog Odjeljenja za javne poslove.

Nekategorisane puteve čine: seoski, poljski, šumski, industrijski putevi, putevi na nasipu za odbranu od poplave, prilazi na put, biciklističke staze, prostori oko benzinskih stanica, autoservisa, putnih baza, autobaza, kao i uređene saobraćajne površine namijenjene za kretanje pješaka, te zaustavljanje i parkiranje vozila radi odmora i rekreacije.

Član 5

Javni put čine:

– gornji i donji stroj puta,

– putni građevinski objekti: mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi,

– objekti za odvodnju – propusti, jarkovi, drenaže,

– saobraćajna signalizacija,

– oprema puta,

– naplatne stanice i autobuska stajališta,

– putni pojas koji čini projektovani poprečni presjek puta i najmanje 1m sa obje strane računajući od krajnjih tačaka poprečnog profila puta,

– vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od 7 m, mjereno od najviše kote kolovoza.

Član 6

Magistralni put je javni put koji povezuje veći dio države Bosne i Hercegovine i koji se uvezuje u evropsku mrežu puteva.

Regionalni put je javni put koji povezuje regionalna, privredna, kulturna ili upravna područja, a nastavlja se izvan područja Brčko distrikta BiH.

Lokalni put je javni put koji povezuje više naselja na području Brčko distrikta BiH i koji se neposredno ili preko drugog lokalnog puta priključuje na mrežu regionalnih ili magistralnih puteva.

Član 7

Javni put mora imati najmanje dvije saobraćajne i dvije ivične trake, a ulice trotoare sa izdignutim ivičnjakom.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku, s tim da zavisno od preglednosti puta, na rastojanju od najviše 500 metara ima odgovarajuće proširenje za mimoilaženje vozila (mimoilaznice), a ulica samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja za jednosmjerno odvijanje saobraćaja.

Član 8

Javni put mora biti osposobljen da podnese osovinsko opterećenje od najmanje 7 tona po osovini.

Član 9

Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 m, mjereno od najviše kote kolovoza.

Član 10

Uz kolovoz javnog puta moraju se izgraditi saobraćajne površine za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika.

Saobraćajne površine iz prethodnog stava, a koje su namijenjene za suprotne smjerove vožnje, ne smiju biti naspram jedna prema drugoj i trebaju biti udaljene od raskrsnice tako da ne ugrožavaju sigurnost saobraćaja.

Član 11

Namjena puta određuje se na osnovu stanja i uslova na putu, kao i na osnovu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju puta.

Član 12

Javni put kroz grad ili drugo naseljeno mjesto utvrđuje se urbanističkim i prostornim planom grada, odnosno naseljenog mjesta.

Član 13

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita javnih puteva i dijela nekategorisanih puteva, utvrđenih Odlukom o utvrđivanju prioritetnih nekategorisanih puteva (u daljnjem tekstu: dio nekategorisanih puteva), djelatnosti su od općeg interesa.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Vlada na prijedlog Odjeljenja za javne poslove.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Vlada na prijedlog Odjeljenja za javne poslove

Član 14

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putevima Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 9/13) brisan je član 14 Zakona o putevima Brčko distrikta BiH.

II. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA

Član 15

Pod izgradnjom puteva, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se izgradnja puteva po novoj trasi.

Pod rekonstrukcijom puteva, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se radovi na dijelu postojećeg puta kojim se mijenjaju njegove osnovne karakteristike, a u cilju povećanja kapaciteta puta ili nivoa usluga.

Član 15a

Izgradnja, rekonstrukcija i razvoj javnih i dijela nekategorisanih puteva, kao i tehnička regulacija saobraćaja, u nadležnosti je Odjeljenja za javne poslove.

Skupština Brčko distrikta BiH može izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva odlukom povjeriti Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: Javno preduzeće).

U slučaju iz stava 2 odredbe ovog zakona koje su vezane za izgradnju i rekonstrukciju puteva primjenjuju se i na Javno preduzeće.

Član 16

Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju puteva treba da sadrži:

1. glavni projekat u kome su sadržane i podzemne instalacije sa odvodnjom,

2. projekat saobraćajne signalizacije (vertikalne, horizontalne i svjetlosne) putne opreme i plan rasvjete,

3. projekat priključenja i ukrštanja puteva i prilaza postojećim objektima,

4. situacioni projekat mjesta izvan puta za izgradnju pomoćnih objekata koji služe javnom putu, parkirališta, autobuska stajališta, benzinske stanice, autoservisi, površine za zaustavljanje, parkiranje i isključivanje vozila, telefonske govornice itd.,

5. druge uslove utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 17

Odjeljenje za javne poslove je nosilac projektovanja izgradnje i rekonstrukcije puteva, a Odjeljenje za komunalne poslove je nosilac projektovanja u dijelu podzemnih instalacija kojima upravlja.

Saglasnost za izgradnju i rekonstrukciju svih javnih i nekategorisanih puteva u Brčko distriktu BiH, daje Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, a odobrenje za građenje Odjeljenje za javnu sigurnost.

Odjeljenje za javne poslove je dužno da stavljanje javnog puta na upotrebu objavi putem sredstava javnog informisanja, a po pribavljanju odobrenja za upotrebu.

Član 18

Odjeljenje za javne poslove dužno je prilikom izrade projektnog zadatka za izgradnju i rekonstrukciju puta obavijestiti Odjeljenje za komunalne poslove, a korisnike puteva najmanje 10 dana prije početka radova na izgradnji ili rekonstrukciji puteva, putem sredstava javnog informisanja.

Odjeljenje za javne poslove, uz saglasnost Policije Brčko distrikta BiH, može privremeno zabraniti saobraćaj, ako se radovi na izgradnji i rekonstrukciji puta ne mogu izvesti bez obustavljanja saobraćaja, na tom dijelu puta.

Preduzeća i druga fizička i pravna lica, koja se staraju o instalacijama ugrađenim u put i zaštitni pojas puta, odnosno putni objekat (kanalizacija, vodovod, gasovod, električni, telefonski i telegrafski kablovi i sl.), kao i oni koji namjeravaju da takve instalacije ugrade, dužni su radove oko ugradnje instalacija uskladiti sa elementima puta.

Pri rekonstrukciji puta imaoci instalacija iz prethodnog stava, dužni su o svom trošku izmjestiti instalacije, odnosno prilagoditi ih promjenama.

U slučaju da imaoci instalacija, ne uklone instalacije do početka radova na putu, investitor će izvršiti uklanjanje na teret imaoca instalacija.

Član 19

Ako postojeći put treba izmjestiti zbog građenja drugog objekta od općeg interesa, dio puta koji se izmješta mora biti izgrađen sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta.

Troškove izmještanja puta iz prethodnog stava, snosi investitor objekta.

Član 20

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove može zahtijevati, na osnovu urbanističkog plana, da se javni put izgradi kao gradska ulica sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja kao što su: veća širina kolovoza, zaustavljanje i parkiranje vozila, izgradnja saobraćajnih površina za potrebe pješaka, izrada rasvjete, semaforizacija, izgradnja putnih objekata itd.

Izgradnjom dijela puta, u smislu prethodnog stava, ne smije se narušiti kontinuitet trase javnog puta i saobraćaja na njemu.

Povećane troškove izgradnje ili rekonstrukcije puteva, prouzrokovane zahtjevom iz stava 1 ovog člana, snosi podnosilac zahtjeva.

Član 21

U slučaju ukrštanja puta sa željezničkom prugom zbog izgradnje puta, odnosno željezničke pruge, troškove izgradnje podvožnjaka, nadvožnjaka, mjesta ukrštanja u nivou i uređaja za zaštitu, snosi investitor izgradnje tog puta, odnosno željezničke pruge.

Član 22

Ako je ukrštanje sa željezničkom prugom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za put, taj podvožnjak smatra se objektom željezničke pruge.

Kolovoz u podvožnjaku iz prethodnog stava, sa svim instalacijama i postrojenjima, smatra se objektom puta.

Ako je ukrštanje izvedeno izgradnjom nadvožnjaka, taj nadvožnjak se smatra objektom puta.

Željeznička pruga u nadvožnjaku iz stava 3 ovog člana smatra se objektom željeznice.

Član 23

Mostovi za put i željezničku prugu mogu se graditi na istim stubovima, pod uslovom da imaju posebne konstrukcije.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog stava, mostovi za put i željezničku prugu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedničkom konstrukcijom, s tim da se kolovoz puta odvoji od željezničkog kolosijeka.

Član 24

Odredbe ovog zakona koje se odnose na izgradnju javnih puteva primjenjuju se i na rekonstrukciju puteva.

III. ODRŽAVANJE PUTEVA

Član 25

Održavanje puta obuhvata izvođenje radova kojim se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i čuva upotrebna i realna vrijednost puta, u koje spadaju:

1. pregled, utvrđivanje i ocjena stanja puteva i objekata,

2. mjestimično popravljanje kolovozne konstrukcije, potpornih i obložnih zidova, obloga i ostalih elemenata trupa puta,

3. čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama putnog pojasa,

4. uređenje bankina,

5. uređenje i očuvanje kosina, nasipa, usjeka i zasjeka,

6. čišćenje i uređenje jaraka, rigola, propusta i drugih dijelova sistema za odvodnjavanje puta,

7. popravka putnih objekata,

8. postavljanje, popravka i zamjena nedostajućih i uništenih,odnosno oštećenih saobraćajnih znakova i svjetlosne saobraćajne signalizacije,

9. obnavljanje i čišćenje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije,

10. postavljanje, zamjena i popravka nedostajuće i uništene,odnosno oštećene opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline,

11. čišćenje opreme puta i objekata, opreme za zaštitu puta,saobraćaja i okoline,

12. košenje trave i uređenje zelenih površina u putnom pojasu,

13. čišćenje snijega i leda s kolovoza puteva i ulica, trotoara i pješačkih staza, autobuskih stajališta, bankina i rigola,posipanje kolovoza u krivinama i većim nagibima puta, kao i na mostovima u slučaju poledice,

14. obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti javnih puteva,vanrednim događajima na njima i o meteorološkim uslovima značajnim za sigurno odvijanje saobraćaja,

15. obnavljanje i zamjena dotrajalih propusta i drenažnih sistema, potpornih i obložnih zidova i dilatacionih naprava,

16. sanacija klizišta i odrona,

17. ugrađivanje ivičnjaka i sanacija pješačkih staza,

18. obnavljanje i zamjena dotrajalog donjeg i gornjeg stroja trupa puta,

19. zamjena završnog sloja saobraćajnice bez izmjene širine saobraćajnice,

20. poboljšanje elemenata puta, ublažavanje uzdužnih nagiba,promjena poprečnog nagiba kolovoza, ispravka elemenata horizontalnih i vertikalnih krivina, poboljšanje elemenata raskrsnica u nivou,

21. popravka mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i vijadukata i antikorozivna zaštita čeličnih elemenata.

Radovi održavanja iz tački 18, 19, 20, 21 izvode se uz pribavljenu projektnu dokumentaciju.

Član 25a

Javno preduzeće obavlja djelatnost održavanja izaštite:

1. dijela magistralnih i svih regionalnih puteva, na osnovu sporazuma s entitetima Bosne i Hercegovine,

2. lokalnih puteva, ulica u naselju i gradu Brčko i dijela nekategorisanih puteva.

Član 26

Održavanje drumskih mostova preko rijeke Save na području Brčko distrikta BiH će se regulisati posebnim propisima.

Član 27

Radovi na održavanju javnog puta izvode se na način da se ne obustavlja saobraćaj na putu.

U slučaju potrebe obustavljanja saobraćaja zbog izvođenja radova, izvođač radova podnosi zahtjev Javnom preduzeću.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, Javno preduzeće,nakon pribavljene saglasnosti Policije Brčko distrikta BiH, dužno je

1. najkasnije u roku od 48 sati prije početka obustave saobraćaja, putem sredstava javnog informisanja obavijestiti učesnike u saobraćaju o obustavi saobraćaja i preusmjeravanju saobraćaja za vrijeme obustave.

2. naložiti izvođaču radova postavljanje dopunske saobraćajne signalizacije i preduzimanje ostalih radnji za sigurno odvijanje saobraćaja.

Ukoliko se radovi izvode na dionici puta gdje nije moguće preusmjeriti saobraćaj, Javno preduzeće može zahtijevati da se radovi izvode noću.

Član 28

Član 28 Zakona o cestama obrisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Brčko distrikta BiH ( Službeni glasnik broj 9/13).

Član 29

U slučaju prekida saobraćaja zbog elementarnih nepogoda, Odjeljenje za javne poslove postupa po posebnom planu koji donosi Vlada Brčko distrikta BiH na prijedlog organa nadležnog za poslove civilne zaštite.

IV. ZAŠTITA PUTEVA

Član 30

Pod zaštitom puteva podrazumijeva se:

1. zaštita puta od prekomjernog opterećenja,

2. zaštita puta od prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja,

3. zaštita od bespravne gradnje objekata u putnom i zaštitnom pojasu puta,

4. regulisanje gradnje prilaznih puteva i osiguranje preglednosti na raskrsnicama i u krivinama,

5. zaštita od nekontrolisanog izlaska većeg broja ljudi, djece, te stoke i divljači na put,

6. sprečavanje vršenja radnji na putu i u putnom pojasu kojima bi se mogao oštetiti put, odnosno ugrožavati saobraćaj ili povećati troškovi održavanja puta,

7. regulisanje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu puta, u putnom i zaštitnom pojasu puta,

8. sprečavanje deponovanja materijala u putnom i zaštitnom pojasu puta,

9. uklanjanje zaustavljenih, pokvarenih, napuštenih i oštećenih vozila sa puta i iz putnog pojasa,

10. regulisanje postavljanja i dopune turističke signalizacije,

11. regulisanje postavljanja natpisa u zaštitnom pojasu puta,

12. obaveza ugovaranja održavanja i zaštite puta.

Član 31

Na putevima se mogu sticati, uz prethodno pribavljenu saglasnost, prava služnosti za postavljanje kanalizacije, vodovoda, gasovoda, električnih, telefonskih, telegrafskih vodova i sličnih instalacija, s tim da korištenje tog prava ne ometa saobraćaj na putu i ne ugrožava stabilnost puta, sigurnost i režim saobraćaja na putu.

Uslove za izgradnju i rekonstrukciju instalacija na javnom putu i unutar putnog pojasa, dinamiku te rokove izrade radova, utvrđuje Javno preduzeće izdavanjem saglasnosti.

Član 32

Motorna i priključna vozila, koja saobraćaju na putevima sa savremenim kolovoznim zastorom, osim vozila sa gusjenicama, moraju imati točkove s pumpanim gumama.

Vozila sa gusjenicama, mogu saobraćati na putevima sa savremenim kolovoznim zastorom, samo ako su gusjenice snabdjevene gumenim oblogama sa ravnim površinama, ili drugim adekvatnim oblogama.

Član 33

Vozilo koje saobraća na putu, a prekoračuje dozvoljenu masu, osovinsko opterećenje ili dimenzije, smatra se da vrši vanredni prijevoz.

Vozilo može vršiti vanredni prijevoz samo na osnovu dozvole za vanredni prijevoz, koju izdaje Javno preduzeće.

Dozvolom za vanredni prijevoz određuju se uslovi, način i vrijeme prijevoza.

Troškove postupka za izdavanje dozvole za vanredni prijevoz, preduzimanje posebnih mjera (podupiranje mostova, ojačanje objekata, proširenje i pratnja) te troškove naknade za puteve za obavljanje vanrednog prijevoza, kao i pričinjenu štetu tim prijevozom, snosi prijevoznik.

Član 34

Kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim putevima u Brčko distriktu BiH, obavlja Javno preduzeće uz asistenciju Policije.

Ako se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko opterećenje ili dimenzije prelaze dopuštene veličine, a prijevoz se obavlja bez dozvole za vanredni prijevoz ili opterećenje i dimenzije vanrednog prijevoza ne odgovaraju veličinama u dozvoli za vanredni prijevoz, vozilo se isključuje iz saobraćaja, a prijevoznik će radi izvršenog preopterećenja puta za pređeni put platiti petostruki iznos utvrđene naknade za vanredni prijevoz na javnim putevima, kao i troškove kontrole.

Isključivanje iz saobraćaja vrše nadležni inspektori, uz asistenciju Policije skidanjem registarskih tablica s vozila kojim je vršen vanredni prijevoz bez dozvole ili suprotno uslovima iz odobrenja.

Prevoznik može nastaviti prevoz nakon što plati naračun Javnog preduzeća naknadu iz stava 2 ovog člana, te kada dobije odobrenje za vanredni prevoz ili uskladi ukupnu masu vozila i njegovo osovinsko opterećenje s propisanim normativima i uslovima iz dozvole.

U vrijeme dok je vozilo isključeno iz saobraćaja, prijevoznik se stara o isključenom vozilu i snosi sve posljedice isključenja vozila iz saobraćaja.

Član 35

Na magistralni ili regionalni put u zoni odgovornosti prema sporazumu sa entitetima može se priključiti lokalni ili nekategorisani put, samo na osnovu saglasnosti Javnog preduzeća poslove kojim se određuju uslovi i način priključenja.

Priključivanje na magistralne i regionalne puteve vrši se, prvenstveno, prevođenjem (odnosno njihovim povezivanjem prije priključenja) preko postojećeg lokalnog ili nekategorisanog puta i to njihovim povezivanjem s drugim već priključenim lokalnim ili nekategorisanim putem ili usmjeravanjem dva ili više tih puteva na isto mjesto priključenja, a na mjestima gdje to nije moguće provesti, priključenje se može, izuzetno, izvršiti neposredno na magistralni ili regionalni put.

Član 36

Zemljani put koji se priključuje na put sa savremenim kolovoznim zastorom mora se izgraditi sa istim kolovoznim zastorom kao i put na koji se priključuje u dužini od najmanje 20 m.

Ako izgradnjom puta sa savremenim kolovoznim zastorom dođe do njegovog ukrštenja sa zemljanim putem, troškove izgradnje tog puta sa savremenim kolovoznim zastorom, u dužini iz prethodnog stava, snosi investitor radova na izgradnji.

Član 37

Na mjestima međusobnog ukrštanja puteva, priključenja puta na drugi put ili ukrštanja puta sa željezničkom prugom u istom nivou, obezbjeđuju se trougao preglednosti čije stranice iznose 100 m računajući od tačke presjeka osovina tih puteva, odnosno osovine puta sa osovinom željezničke pruge.

Član 38

Na putu i u zaštitnom pojasu puta zabranjeno je izvođenje radnji ili radova kojima bi se mogao ugroziti put ili putni objekat, povećati troškovi održavanja puta ili putnog objekta ili ometati odnosno ugrožavati saobraćaj na putu, a posebno:

– privremeno ili stalno zauzimanje puta i izvođenje radova koji nisu u vezi sa održavanjem i rekonstrukcijom puta,

– prosipanje, ostavljanje, bacanje bilo kakvih predmeta i materijala po putu,

– vučenje predmeta po putu (balvani, grede, plugovi),

– spuštanje niz strane zasjeka, usjeka i nasipa drvene grede, drva za ogrjev, kamenja itd.,

– paljenje trave,

– puštanje stoke po putu, napasanje po putnom zemljištu,

– držanje đubreta ili gnojnih jama u zaštitnom pojasu puta,

– ispuštanje otpadnih i drugih voda na putno zemljište, put ili putni jarak,

– nanošenje blata s prilaznog puta,

– izvođenje radnji koje sprječavaju oticanje vode s puta i putnih objekata,

– vršenje drugih sličnih radnji koje štete putu.

Član 39

Vozilo koje se na kolovozu puta popriječilo ili vozilo koje snagom vlastitog motora ne može savladati uspon, oštećeno vozilo ili vozilo u kvaru, vozač je dužan odmah ukloniti s kolovoza, a ako on to ne učini u roku od jednog sata (1h),Javno preduzeće izdaje nalog izvođaču radova koji održava put da uklanjanje vozila, odnosno tereta izvrši na račun vlasnika,odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje vozila iz prethodnog stava, iz putnog i zaštitnog pojasa puta, mora se obezbijediti, najkasnije u roku od 24 sata.

Uklanjanje vozila s puta mora se izvesti tako da se ne nanosi šteta putu i putnom objektu.

Član 40

Na mjestima na kojima se okupljaju građani u velikom broju, ili na mjestima koja koriste za držanje stoke u većem broju, a nalaze se pored javnog puta sa intenzivnim saobraćajem, mora se postaviti zaštitna ograda na način da se obezbijedi saobraćaj i zaštita puta i putnih objekata od oštećenja.

Zaštitnu ogradu su dužni podići vlasnici odnosno korisnici zemljišta ili objekata iz prethodnog stava. Ako oni to ne učine, ogradu će podići Javno preduzeće na teret vlasnika odnosno korisnika zemljišta ili objekta.

Potrebu podizanja zaštitne ograde pored puta, utvrđuje inspektor za puteve.

Član 41

Građevinski i drugi materijal koji ne služi održavanju puta, ne može se ostavljati pored puta na rastojanju manjem od 5 m, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.

Izuzetno, Javno preduzeće može dati saglasnost da rastojanje bude manje, ako to ne ugrožava sigurnost saobraćaja.

Korisnik materijala iz stava 1 ovog člana je dužan da ga ukloni iz zaštitnog pojasa puta najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana njegovog ostavljanja pored puta.

Član 42

U putnom pojasu ne mogu da se grade objekti kao što su: stambene, poslovne, pomoćne i sl. zgrade, bunari, rezervoari, septičke jame i sl. osim objekata koji služe saobraćaju.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 43

U zaštitnom pojasu puta ne mogu da se grade zgrade, postavljaju postrojenja i uređaji i grade drugi objekti na određenoj udaljenosti od tih puteva i to:

1. Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se otvaraju rudnici, kamenolomi i grade krečane, ciglane, podižu industrijske zgrade, postrojenja, deponije otpada i smeća kao i slični objekti, iznosi pored magistralnog i regionalnog puta 40 m, a lokalnog 20 m;

2. Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se podižu dalekovodi i stubne trafostanice, iznosi kod ukrštanja dalekovoda sa javnim putem najmanje, visinu stuba dalekovoda odnosno stubne trafostanice, a kod paralelnog vođenja najmanje 40 m od magistralnog puta, 20 m od regionalnog puta 10 m od lokalnog puta;

3. Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se postavljaju industrijski kolosijeci i podižu nepokretna kulturna dobra iznosi najmanje 40 m od magistralnog puta, 20 m od regionalnog i 10 m od lokalnog;

4. Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se grade stambene, poslovne, pomoćne zgrade, odnosno kopaju bunari, rezervoari, septičke jame i sl. iznosi pored magistralnog puta 20 m, regionalnog 10 m i lokalnog 5 m.

Rastojanja određena u prethodnim stavovima se računaju od spoljne ivice putnog pojasa.

Član 44

Zasadi pored puta podižu se tako da ne ometaju preglednost puta.

Širina pojasa pored javnih puteva u kome ne mogu da se podižu zasadi iznosi 3 m, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.

Član 45

Javno preduzeće izdaje saglasnost, obračunava i naplaćuje naknadu za postavljanje reklamnih panoa, oglasa, oznaka kojima se obilježavaju nepokretna kulturna dobra, turistički i drugi objekti (u daljnjem tekstu: natpisa) u putnom i zaštitnom pojasu puta izvan gradske zone.

Poslove iz stava 1 ovog člana u gradskoj zoni obavlja Ured za upravljanje javnom imovinom, uz prethodno pribavljenu saglasnost Javnog preduzeća.

Član 46

Javno preduzeće dužno je da podnese inicijativu inspekciji za puteve da pokrene postupak radi rušenja objekata i priključaka na javni put, odnosno uklanjanje ograda i zasada,instalacija, vodovoda, cjevovoda, kablova, i natpisa koji su izgrađeni suprotno odredbama ovog zakona.

Član 47

Policija Brčko distrikta BiH može na prijedlog ovlaštenih inspektora ili Javnog preduzeća zabraniti saobraćaj:

1. ako se put nalazi u takvom stanju da se na njemu uopćene može vršiti saobraćaj ili se ne može vršiti saobraćaj samo za pojedina vozila,

2. ako bi saobraćaj pojedinih vrsta vozila nanosio štetu putu i putnim objektima.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana Policija može zabraniti saobraćaj:

1. na cijelom putu,

2. na pojedinim dijelovima puta,

3. za pojedine vrste vozila.

Opća zabrana saobraćaja na javnom putu može biti samo privremena, a zabrana saobraćaja za pojedine vrste vozila može biti privremena ili stalna.

Zabrana saobraćaja se mora putem sredstava javnog informisanja blagovremeno objaviti i označiti odgovarajućim saobraćajnim znacima na putu, s tim da se preduzmu i druge potrebne mjere obzebjeđenja.

Član 48

Član 48 Zakona o putevima obrisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putevima Brčko distrikta BiH ( Službeni glasnik broj 9/13).

Član 49

Pravilnik o zaštiti i održavanju javnih puteva donosi Vlada Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za javne poslove.

V. UPRAVLJANJE PUTEVIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 50

Upravljanje u smislu ovog zakona obuhvata: planiranje,vršenje investitorske funkcije, ustupanje radova, organizovanje i obavljanje stručnih poslova, organizovanje stručnog nadzora,organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu puta,izdavanje saglasnosti i dozvola, tehničku regulaciju saobraćaja i vođenje evidencije o putevima.

Upravljanje u okviru djelatnosti izgradnje i rekonstrukcije puteva u nadležnosti je Odjeljenja za javne poslove.

Upravljanje u okviru djelatnosti održavanja i zaštite puteva djelatnost je Javnog preduzeća.

Član 51

Izgradnja i rekonstrukcija puteva vrši se na osnovu dugoročnog, srednjoročnog i godišnjeg finansijskog plana koji donosi Vlada na prijedlog Odjeljenja za javne poslove.

Član 52

Javno preduzeće dužno je da, u skladu s godišnjim planom održavanja i zaštite i osiguranim finansijskim sredstvima za održavanje i zaštitu puteva, osigura trajno i kvalitetno održavanje i zaštitu puteva i nesmetano odvijanje saobraćaja na njima.

Član 53

Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva dodjeljuje se izvođaču ugovorom,u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Zakonom o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH.

Član 54

Izvođač radova kojem se ugovorom dodijeli izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima, odgovoran je za kvalitetno, stručno i blagovremeno izvođenje radova.

Odjeljenje za javne poslove ili Javno preduzeće odgovara za štetu koja nastane korisnicima puteva koji postupaju u skladu s propisima o sigurnosti saobraćaja na putevima, ako je šteta nastala zbog propuštanja blagovremenog izvršavanja pojedinih potrebnih radova i preduzimanja odgovarajućih mjerana izgradnji, rekonstrukciji, održavanju izaštiti puteva.

Odjeljenje za javne poslove ili Javno preduzeće imapravo na nadoknadu sredstava isplaćenih za štetu od izvođača radova, ako je šteta nastala usljed neizvršavanja, odnosno nekvalitetnog,nestručnog i neblagovremenog izvršavanja radova.

Član 55

Javno preduzeće izdaje:

1. saglasnost za priključenje prilaznog puta na javne puteve,

2. saglasnost za postavljanje natpisa u putnom i zaštitnom pojasu puta,

3. saglasnost za postavljanje instalacija na javnim putevima,putnom i zaštitnom pojasu puta,

4. saglasnost za postavljanje objekata i postrojenja u putnom i zaštitnom pojasu puta,

5. dozvole za vanredni prevoz.

Postupak donošenja akata iz stava 1 ovog člana provodi se uskladu sa Zakonom o upravnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Protiv upravnih akata iz stava 1 ovog člana može se podnijeti žalba Apelacionoj komisiji Brčko distrikta BiH.

Upravne akte iz stava 1 ovog člana Javno preduzeće dužno je dostaviti iinspekciji za puteve.

VI. KONCESIJA NA JAVNIM PUTEVIMA

Član 56

Domaćem ili stranom pravnom licu mogu se dodijeliti koncesije za izgradnju i korištenje putu pripadajućih infrastrukturalnih objekata, pod uslovima utvrđenim posebnim zakonom o koncesijama.

VII. NAKNADA ZA PUTEVE I FINANSIRANJE PUTEVA

Član 57

Sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije,održavanja i zaštite puteva osiguravaju se iz:

1. naknada za upotrebu puta,

2. naknada za puteve (putarina) koja se plaća na promet derivata nafte,

3. budžeta Brčko distrikta BiH,

4. finansijskih kredita,

5. ulaganja domaćih i stranih lica i

6. drugih izvora u skladu sa zakonom.

Naknade iz stava 1 tački 1 i 2 ovog člana prihod su Javnog preduzeća.

Naknada iz stava 1 tačke 2 ovog člana koristi se u skladu s propisima kojima se reguliše namjena navedene naknade.

Član 57a

Naknade za upotrebu puta su:

1. godišnja naknada za upotrebu puteva koja se plaća pri registraciji vozila na motorni pogon,

2. posebna naknada za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog objekta,

3. naknada od dozvola za međunarodni prevoz,

4. naknada za vanredni prevoz,

5. naknada za postavljanje natpisa u putnom i zaštitnom pojasu puta,

6. naknada za uklanjanje vozila i tovara s puta i zaštitnog pojasa puta.

Član 58

Visinu naknadaiz člana 57a stava 1 tački 1 i 3 ovog zakona utvrđuje Vlada na prijedlog Odjeljenja za javne poslove.

Visinu naknada iz člana 57a stava 1 tački 2, 4, 5 i 6 ovog zakona utvrđuje Javno preduzeće.

VIII. NADZOR NAD IZVRŠAVANJEM ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Član 59

Član 59 Zakona o putevima obrisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putevima Brčko distrikta BiH ( Službeni glasnik broj 9/13).

Član 60

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata vrši inspektor za puteve.

Inspektor za puteve donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti s rokom izvršenja.

Ako izvršenik u određenom roku ne izvrši rješenje doneseno u prvostepenom postupku, inspektor donosi zaključak o izvršenju rješenja prisilnim izvršenjem angažovanjem trećih osoba, odnosno drugog izvođača na trošak izvršenika s predloženim načinom izvršenja.

Policija je dužna organu nadležnom za sprovođenje izvršenja pružiti pomoć u provođenju izvršenja.

Žalba protiv rješenja inspektora se podnosi Apelacionoj komisiji Brčko distrikta BiH.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Inspektor za puteve inspekcijski nadzor iz stava 1 ovog člana vrši naročito u pogledu:

A

1. stanja puteva, pravilnog održavanja puteva po tehničkim i drugim propisima, tehničkih i drugih uslova kojim se osigurava sposobnost puta za siguran i nesmetan saobraćaj,

2. uslova saobraćaja na putevima i mjera zaštite puteva,

3. primjene tehničkih propisa, normativa i standarda prilikom izvođenja radova i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji, održavanju puteva,

4. izgradnje i rekonstrukcije puteva,

5. poslova izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva,

6. ispunjavanja uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja, tehničke i unutrašnje kontrole, rukovođenja radovima i vršenju stručnog nadzora na putevima.

B

Inspektor za puteve ovlašćen je i dužan da:

1. pregleda radove na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji puteva i objekata na njima,

2. pregleda tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa održavanjem, zaštitom, rekonstrukcijom i izgradnjom puteva i objakata na putevima,

3. naredi obustavu radova koji se izvode na javnim putevima u putnom ili zaštitnom pojasu, suprotno odredbama ovog zakona, tehničkim propisima, standardima i normativnim aktima, te da rok za otklanjanje nedostataka,

4. naredi uklanjanje nedostataka na javnim putevima koji ugrožavaju sigurnost saobraćaja na njima,

5. privremeno zabrani odvijanje saobraćaja na javnim putevima ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati saobraćaj, te naredi da se odmah preduzmu mjere za osiguranje saobraćaja,

6. isključi iz saobraćaja motorno vozilo koje zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavlja javni prijevoz nanosi štetu javnom putu,

7. isključi iz saobraćaja motorno vozilo kada utvrdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi veličine iz članova 33 i 34 ovog zakona, a prijevoznik nema dozvolu za vanredni prijevoz,

8. privremeno zabrani saobraćaj na novoizgrađenom i rekonstruisanom putu, njegovom dijelu ili objektu na njemu, ako utvrdi da sa gledišta sigurnosti saobraćaja ne ispunjava tehničke uslove,

9. zabrani upotrebu priključnih puteva koji su izgrađeni ili se grade suprotno odredbama ovog zakona te naredi njihovo rušenje i uspostavljanje prvobitnog stanja, a na teret investitora,

10. naredi uklanjanje instalacija postavljenih u zaštitnom pojasu puta protivno odredbama ovog zakona,

11. naredi otklanjanje nedostataka ili izvedenih radova na javnim putevima koji ugrožavaju odvodnju puta i stabilnost putne konstrukcije,

12. Inspektori su ovlašteni preduzimati i druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona i bez odlaganja podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ako utvrdi da je učinjen prekršaj iz ovog zakona, a za privredni prijestup podnijeti prijavu javnom tužilaštvu.

Član 61

U obavljanju inspekcijskog nadzora na putevima inspektori su dužni imati službenu legitimaciju.

Član 62

Pravna i fizička lica, kod kojih se obavlja inspekcijski nadzor dužna su inspektorima pružiti potrebnu pomoć i na njihovo traženje u određenom roku dostaviti podatke i dokumentaciju za obavljanje inspekcijskog nadzora, u smislu ovog zakona.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 63

Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se investitor ili izvođač, ako:

1) izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta bez propisane tehničke dokumentacije (član 16) ili bez odobrenja nadležnog organa (član 17);

2) izmješteni dio puta ne izgradi sa elementima koji odgovaraju kategoriji postojećeg puta (član 19 stav 1);

3) izgrađeni dio puta ili putni objekat koji prolazi kroz naseljeno mjesto naruši kontinuitet trase javnog puta (član 20 stav 2);

4) ne izgradi most za javni put i željezničku prugu pod uslovima utvrđenim u članu 23 ovog zakona;

5) Kvalitetno, stručno i blagovremeno ne izvršava ugovorene poslove održavanja i zaštite puteva (članovi 52 i 53 ovog zakona).

Član 64

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se preduzeće i drugo pravno lice ako:

1) koristi u saobraćaju na javnim putevima motorna vozila bez pumpanih guma, ili sa gusjenicama bez obloga sa ravnim površinama (član 32);

2) priključak na javni put izgradi bez saglasnosti ili suprotno uslovima iz saglasnosti Odjeljenja za javne poslove (član 35);

3) ne izgradi zemljani put sa istim kolovoznim zastorom, kao i javni put na koji se priključuje u propisanoj širini i dužini (član 36);

4) ukoliko postavlja cjevovode, gasovode i druge instalacije suprotno članu 31;

5) U trouglovima preglednosti podiže zasade postavlja predmete, postrojenja i uređaje, gradi objekte ili vrši druge radnje koje smetaju preglednost javnog puta ili željezničke pruge (član 37);

6) Postupa protivno zabrani iz člana 38;

7) Blagovremeno s puta ne ukloni vozilo onesposobljeno za dalju vožnju ili tovar koji je spao sa vozila ili to čini na način kojem se nanosi šteta na putu i putnim objektima (član 39);

8) Ako postupi suprotno odredbama člana 40 stavovi 1 i 2;

9) Ako se ponaša suprotno odredbama članova 41, 42, 43 i 44;

10) Ako ne izvrši rješenje inspektora za puteve (član 60 stav 2);

11) Ako ne izvršava radove zimske službe u skladu sa potrebama i stanju i u skladu sa Pravilnikom o održavanju i zaštiti puteva.

Član 65

Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit će se odgovorno lice u Odjeljenju za javne poslove ili odgovorno lice u Javnom preduzeću, ako:

1. javni put, njegov dio ili putni objekt preda na upotrebu bez propisanog odobrenja, odnosno ne objavi predaju javnog puta na upotrebu (član 17 stav 3 ovog zakona),

2. u toku izvođenja radova na održavanju puta ne osigura nesmetan saobraćaj (član 25 ovog zakona),

3. ne osigura trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu puta (član 52 ovog zakona),

4. ne vodi evidenciju o putevima (član 50 ovog zakona).

Član 66

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se građanin za prekršaje iz člana 64 tačke od 1 do 10.

Član 67

Novčanom kaznom od 120 KM do 1000 KM kaznit će se odgovorno lice u nadležnom Odjeljenju koje izda odobrenje za građenje objekata u zaštitnom pojasu puta, tj. koje se ponaša suprotno odredbama člana 43 ovog zakona.

Član 68

Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se odgovorno lice u Odjeljenju za javne poslove ili odgovorno lice u javnom preduzecu, ako:

1. ne objavi početak radova na rekonstrukciji odnosno izgradnji javnog puta (član 18);

2. obustavi saobraćaj, a putem sredstava javnog informisanja u roku od 48 sati ne obavijesti korisnike puteva o obustavi saobraćaja i ako mjesto gdje se izvode radovi ne obilježi odgovornom signalizacijom (član 27);

3. ne postupi po posebnom planu (član 29);

4. ne postavlja, ne uklanja i blagovremeno ne zamjenjuje saobraćajnu signalizaciju (član 48);

5. Ne dostavi izdate akte inspekciji za puteve (član 55);

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, Vlada će donijeti sljedeće propise:

1. Pravilnik o postavljanju reklama i drugih natpisa pored javnih puteva,

2. Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih puteva,

3. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta,

4. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izradu priključka na javne puteve, lokaciju objekata i polaganje instalacija u putnom i zaštitnom pojasu puta,

5. Odluku o visini godišnje naknade za upotrebu puteva koja se plaća pri registraciji vozila na motorni pogon,

6. Odluku o visini naknade od dozvola za međunarodni prevoz.

Član 69a

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovogzakona, Javno preduzeće će donijeti sljedeće propise:

1. Odluku o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog objekta,

2. Odluku o visini naknade za vanredni prevoz,

3. Odluku o visini naknade za postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva,

4. Odluku o visini naknade za uklanjanje vozila i tovara s puta i zaštitnog pojasa puta.

Član 70

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o putevima (“Sl glasnik RS”, br. 11/95) i Zakon o putevima (“Sl. list SRBiH”).

Do donošenja propisa iz člana 69 i 69a ovog zakona primjenjivat će se propisi koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Do početka rada Javnog preduzeća poslove upravljanja u okviru djelatnosti održavanja i zaštite puteva obavlja Odjeljenje za javne poslove.

Član 71

(Stupanje na snagu)

Zakon o putevima Brčko distrikta BiH stupio je na snagu 27. novembra 2004. godine a njegove izmjene i dopune od 17. Jula 2007. godine, 27. juni 2009. godine i 7. juni 2013. godine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021