Zakoni Republike SrpskeZakon o gradu Derventa

ZAKON O GRADU DERVENTA

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa.

 

Član 2.

 

(1) Područje grada Derventa čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Derventa.

(2) Sjedište Grada Derventa je u Derventi.

 

Član 3.

 

(1) Grad Derventa ima svojstvo pravnog lica.

(2) Grad Derventa je pravni sljednik Opštine Derventa.

(3) Grad Derventa stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Derventa.

 

Član 4.

 

(1) Grad Derventa ima Statut.

(2) Statutom Grada Derventa, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, učešće građana u lokalnoj samoupravi, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Derventa.

 

Član 5.

 

(1) Grad Derventa ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).

(2) Grad Derventa može da ima praznik.

(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Derventa, u skladu sa zakonom.

(4) Grb Grada Derventa mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.

(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Derventa i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

 

Član 6.

 

(1) Grad Derventa ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske, zakonom i statutom.

(2) Grad Derventa vrši poslove republičke uprave koji su mu zakonom preneseni.

 

 

Član 7.

 

Organi Grada Derventa su Skupština grada i gradonačelnik.

 

Član 8.

 

(1) Skupština grada Derventa je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.

(2) Skupštinu grada Derventa čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.

(3) Broj odbornika Skupštine grada Derventa utvrđuje se Statutom Grada Derventa, u skladu sa izbornim propisima.

(4) Skupština grada Derventa ima predsjednika i potpredsjednika.

(5) Način rada Skupštine grada Derventa uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Derventa.

 

Član 9.

 

Skupština grada Derventa ima nadležnosti Skupštine opštine Derventa utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

 

Član 10.

 

(1) Gradonačelnik Grada Derventa je izvršni organ vlasti u Gradu Derventa.

(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.

(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

 

Član 11.

 

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

 

Član 12.

 

(1) Grad Derventa ima svoju imovinu.

(2) Imovinu Grada Derventa čini imovina bivše Opštine Derventa.

(3) Imovinom Grada Derventa upravljaju organi Grada Derventa, u skladu sa zakonom.

 

Član 13.

 

Finansiranje Grada Derventa, kao i postupak i uslovi pod kojima se Grad Derventa može zaduživati, uređuju se zakonom.

 

Član 14.

 

Organi Opštine Derventa, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Derventa.

 

 

 

 

Član 15.

 

(1) Organi Grada Derventa preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene koji su u Opštinskoj upravi Opštine Derventa ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Funkcioneri i službenici Opštine Derventa koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa zakonom.

(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Derventa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se uređuju statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

 

Član 16.

 

Skupština grada Derventa dužna je da donese Statut Grada Derventa i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Derventa.

 

Član 17.

 

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Derventa kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Član 18.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-117/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 11. februara 2021.godine                                                    NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021