Zakoni Republike SrpskeZAKON O DOPRINOSIMA REPUBLIKA SRPSKA

ZAKON
O DOPRINOSIMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 114/2017 i 112/2019)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa (u daljem tekstu: doprinosi) za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i dječje zaštite u Republici Srpskoj.

Član 2

(1) Sredstva za finansiranje potreba iz člana 1. ovog zakona obezbjeđuju se putem doprinosa:

1) doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2) doprinosa za zdravstveno osiguranje,

3) doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,

4) doprinosa za dječju zaštitu.

(2) Pripadnost pojedinog doprinosa iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem u Republici Srpskoj.

II – OBVEZNIK DOPRINOSA

Član 3

(1) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite je fizičko lice – rezident Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika):

1) koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica rezidenta Republike ili pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u drugom entitetu, distriktu ili državi, republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici, lice zaposleno u institucijama Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) sa prebivalištem u Republici, kao i lice zaposleno u Brčko Distriktu sa prebivalištem u Brčko Distriktu ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,

2) koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost uz zasnivanje radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje platu ili druga primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak,

3) koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak,

4) koje je na teritoriji Republike zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – nerezidenta Republike, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

5) koje je od strane pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike kod kojeg je zaposleno upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

6) koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost,

7) član privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu,

8) član organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknadu,

9) profesionalni sportista,

10) korisnik prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,

11) vjerski službenik,

12) lice zaposleno u oblasti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože, u skladu sa klasifikacijom djelatnosti Republike, a koje ostvaruje platu manju od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Republički zavod za statistiku) objavljeni u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Licima koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su za obavljanje te djelatnosti registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisana u registar kod nadležne organizacije pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

(3) Licima koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da:

1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i

2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

Član 4

Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje je fizičko lice – rezident Republike:

1) koje u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavlja privremene ili povremene poslove,

2) koje je nezaposleno i ostvaruje novčanu naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti,

3) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 5

Obveznik doprinosa za zdravstveno osiguranje je fizičko lice – rezident Republike:

1) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje nije osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje,

2) koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

3) strani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,

4) državljanin Republike koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivalište na teritoriji Republike, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,

5) koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju,

6) lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje,

7) korisnik prava na penziju.

Član 6

Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je fizičko lice – rezident Republike:

1) koje obavlja poslove preko omladinske zadruge do navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nije na redovnom školovanju,

2) koje je dobrovoljni osiguranik u skladu sa propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje,

3) koje ostvaruje prihod od autorskih prava,

4) koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sličnog ugovora ostvaruje naknadu,

5) koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosi,

6) koje je nezaposleno, a priznato mu je pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Član 7

(1) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje dok se nalazi u određenim okolnostima je fizičko lice:

1) lice za vrijeme učešća u javnim radovima koje organizuje Republika ili jedinica lokalne samouprave,

2) nezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju ga je uputila organizacija za zapošljavanje,

3) lice za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa.

(2) Obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje dok se nalazi u određenim okolnostima je fizičko lice:

1) koje na teritoriji Republike učestvuje u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom) ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini,

2) koje na zahtjev republičkog organa pruži pomoć tom organu, kao i lice u periodu vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinica lokalne samouprave,

3) za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u disciplinskom centru za maloljetnike, vaspitnoj ustanovi, vaspitno-popravnom domu ili u nekoj drugoj ustanovi za osposobljavanje,

4) za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ako se nalazi na redovnom školovanju,

5) učenik i student za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavca,

6) sa teškoćama u razvoju, za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završene osnovne škole.

Član 8

(1) Lice kojem Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave, uplatom doprinosa u skladu sa ovim zakonom, obezbjeđuje obavezno zdravstveno osiguranje je:

1) nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

2) izbjeglo i raseljeno lice i povratnik,

3) lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i civilnih žrtava rata,

4) lice koje je korisnik prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštite.

(2) Licima iz stava 1. ovog člana Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje obavezno zdravstveno osiguranje samo u slučaju da po drugom osnovu nisu obavezno osigurani na zdravstveno osiguranje.

Član 9

(1) Rezidentom Republike, u smislu ovog zakona, smatra se fizičko lice, koje je u smislu propisa kojima se uređuje oblast penzijsko-invalidskog, zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti, obavezno osigurano, obavezno osigurano u određenim okolnostima ili dobrovoljno osigurano.

(2) Status rezidenta u smislu stava 1. ovog člana ima i fizičko lice koje je kao šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili kao diplomatski ili konzularni službenik zaposleno u domaćem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u inostranstvu, ako na ta primanja ne plaća doprinos u zemlji u kojoj je zaposleno.

(3) Status rezidenta u smislu stava 1. ovog člana ima i fizičko lice koje je upućeno u inostranstvo radi obavljanja poslova za Republiku, za fizičko ili pravno lice – rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju.

III – OSNOVICA DOPRINOSA

Član 10

(1) Osnovica doprinosa je ukupan prihod obveznika doprinosa na koji se plaća porez na dohodak koji uključuje doprinose koji se plaćaju u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovicom doprinosa smatraju se i posebno određene osnovice za pojedine kategorije obveznika utvrđene ovim zakonom.

Član 11

Osnovica doprinosa:

1) za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznosi najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”,

2) za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost osnovica doprinosa je najmanje u visini prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”,

3) za lica koja su obveznici doprinosa iz člana 5. tačka 5) ovog zakona osnovica doprinosa iznosi 30% od prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 12

(1) Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su registrovana kao porodična poljoprivredna gazdinstva iznosi:

1) za nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”,

2) za nosioca nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Osnovica doprinosa za nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji istovremeno ostvaruje lična primanja ili penziju isplaćenu iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske jednaka je osnovici iz člana 10. stav 1. ovog zakona.

Član 13

(1) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 5. t. 3) i 6), člana 6. tačka 6) i člana 7. ovog zakona iznosi 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog zakona iznosi najmanje prosječnu bruto platu u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 14

Za lica iz člana 8. t. 1), 2) i 3) ovog zakona osnovica doprinosa iznosi 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a za lica iz člana 8. tačka 4) ovog zakona iznosi 40% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 15

Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 2) ovog zakona iznosi najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 16

(1) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 12) ovog zakona iznosi 25% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Osnovica doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 5. tačka 7) ovog zakona je penzija.

(3) Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju naknadu plate u periodu korišćenja porodiljskog odsustva za 2018. godinu iznosi 80% njihove osnovice prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva.

IV – UPLATILAC DOPRINOSA

Član 17

Uplatilac doprinosa u smislu ovog zakona je isplatilac prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za plaćanje doprinosa u skladu sa ovim zakonom.

https://advokat-prnjavorac.com/

Član 18

Izuzetno od člana 17. ovog zakona, uplatu doprinosa lično vrši:

1) obveznik doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 6), člana 4. tačka 3), člana 5. t. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) i člana 6. tačka 2) ovog zakona,

2) obveznik doprinosa koji je zaposlen ili angažovan od nerezidenta Republike, odnosno kod poslodavca sa sjedištem na području drugog entiteta, distrikta ili države u slučaju da isplatilac prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za plaćanje doprinosa ne izvrši uplatu doprinosa u propisanom roku.

Član 19

Uplatilac doprinosa u posebnim slučajevima je:

1) organizacija koja organizuje akcije spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 2. tačka 1) ovog zakona,

2) Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 1. tačka 1) i stav 2. tačka 2) ovog zakona,

3) obrazovna ustanova za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 2. tačka 5) ovog zakona,

4) kazneno-popravna, odnosno vaspitna ustanova za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 2. tačka 3) ovog zakona,

5) organizacija za zapošljavanje za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog zakona,

6) poslodavac za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona,

7) omladinska zadruga za obveznike doprinosa iz člana 6. stav 1. i člana 7. stav 2. tačka 4) ovog zakona,

8) organizacija, odnosno poslodavac za obveznika doprinosa iz člana 7. stav 2. tačka 6) ovog zakona,

9) JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske za obveznika doprinosa iz člana 4. tačka 2) i člana 6. tačka 6).

Član 20

(1) Za lica iz člana 8. stav 1. t. 1), 2) i 3) ovog zakona uplata doprinosa vrši se transferom sredstava iz budžeta Republike Srpske, u skladu sa resornom nadležnošću.

(2) Za lica iz člana 8. stav 1. tačka 4) ovog zakona uplata doprinosa vrši se transferom sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave putem nadležnih organa, odnosno, službi za socijalni rad.

V – OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA, STOPA, OBRAČUN I PLAĆANjE DOPRINOSA

Član 21

Doprinosi se ne plaćaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

Član 22

(1) Stope doprinosa iznose:

1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 18,5%,

2) za zdravstveno osiguranje iznosi 12%,

3) za osiguranje od nezaposlenosti iznosi 0,6%,

4) za dječju zaštitu iznosi 1,7%.

(2) Izuzetno od stava 1. t. 1) i 2) ovog člana:

1) stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za obveznike doprinosa iz člana 7. ovog zakona iznosi 4,5%,

2) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na penzije isplaćene iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske iznosi 1%,

3) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 2% od ličnog primanja, odnosno penzije za obveznike doprinosa iz člana 4. tačka 3) i člana 5. tačka 1) ovog zakona,

4) stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 1% od ličnog primanja ili penzije za obveznike doprinosa iz člana 5. tačka 2) ovog zakona,

5) stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 2% od ličnog primanja ili penzije za obveznike doprinosa iz člana 4. tačka 3) ovog zakona.

Član 23

(1) Uplatilac doprinosa iz čl. 17, 18. i 19. ovog zakona dužan je prijaviti obavezu doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec za svakog obveznika doprinosa na obrascu mjesečne prijave poreza po odbitku, koji je utvrđen propisima o porezu na dohodak.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, uplatilac doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 4. tačka 3) i člana 5. t. 1) i 2) ovog zakona dužan je, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu dostaviti Poreskoj upravi godišnji obračun doprinosa koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa.

Član 24

(1) Obaveza plaćanja doprinosa na osnovicu iz člana 10. stav 1. i člana 16. stav 1. ovog zakona nastaje prilikom svake isplate prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za plaćanje doprinosa.

(2) U slučaju da nije izvršena isplata prihoda (primanja) koji predstavlja osnov za plaćanje doprinosa, obaveza plaćanja doprinosa na osnovicu iz člana 10. stav 1. i člana 16. stav 1. ovog zakona nastaje dva mjeseca od isteka mjeseca za koji se doprinosi prijavljuju.

(3) Doprinosi se u smislu stava 1. ovog člana plaćaju po odbitku od osnovice.

(4) Obaveza plaćanja doprinosa na osnovicu iz čl. 11, 12, 13, 14. i 15. i člana 16. stav 2. ovog zakona nastaje 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 25

Uplata doprinosa na osnovu člana 20. ovog zakona vrši se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 26

(1) Uplata doprinosa vrši se prema sjedištu uplatioca doprinosa koje se nalazi u Republici, a za uplatioca doprinosa čije je sjedište u Federaciji BiH, odnosno u Brčko Distriktu uplata doprinosa vrši se prema sjedištu poslovne jedinice u Republici.

(2) Uplatilac doprinosa sa sjedištem izvan Republike koji nema registrovanu poslovnu jedinicu u Republici vrši uplatu doprinosa prema mjestu registracije obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

(3) Za uplatioca doprinosa koji vrši uplatu doprinosa za obveznike doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz Brčko Distrikta mjesto plaćanja doprinosa je Brčko Distrikt.

(4) Fizička lica koja su u smislu ovog zakona uplatioci doprinosa uplatu doprinosa vrše prema mjestu prebivališta.

(5) Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, uplatioci doprinosa institucije Bosne i Hercegovine i javna preduzeća Bosne i Hercegovine vrše uplatu doprinosa prema prebivalištu obveznika doprinosa u Republici.

Član 27

Ministar finansija donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, način obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa.

VI – NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Član 28

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

(2) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem doprinosa vrši Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se uređuje poreski postupak.

Član 29

Za povrede odredaba ovog zakona koje imaju obilježja prekršaja, kao i odgovornosti i sankcije za prekršaje, primjenjuju se propisi kojima se uređuje poreski postupak.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o obračunavanju, prijavljivanju i uplati doprinosa (član 27).

Član 31

Do donošenja propisa iz člana 27. ovog zakona primjenjivaće se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 32

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 116/12 i 103/15).

Član 33

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o doprinosima

(“Sl. glasnik RS”, br. 112/2019)

Član 3

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021