Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O CARINSKOJ TARIFI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O CARINSKOJ TARIFI
(“Sl. glasnik BiH”, br. 58/2012)

Član 1

(Predmet Zakona)

Zakonom o carinskoj tarifi uspostavlja se tarifna i statistička nomenklatura i carinska tarifa Bosne i Hercegovine pod nazivom Carinska tarifa (u daljem tekstu: CT), sa ciljem ispunjavanja potreba Carinske tarife Bosne i Hercegovine, statistike o spoljnoj trgovini i drugih politika koje se odnose na uvoz i izvoz robe, u i sa carinske teritorije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).

Član 2

(Sadržaj CT-a)

(1) CT obuhvata:

a) nomenklaturu roba koja je u skladu sa Harmonizovanim sistemom i sa Kombinovanom nomenklaturom koju koristi Evropska unija, oznake za posebne zahtjeve države i dodatne šifarske oznake;

b) konvencionalne carinske stope (najpovlašćenija nacija – MFN) koje se primjenju na robu obuhvaćenu nomenklaturom;

c) preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa određenim zemljama ili grupama zemalja;

d) privremene suspenzije i privremena smanjenja stopa, mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza, antidampinške i kompenzatorne mjere i privremene tarifne kvote;

e) ostale mjere predviđene propisima BiH.

(2) Sastavni dio CT-a čine Opšta pravila od 1. do 6. o svrstavanju roba u CT, kao i Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi.

Član 3

(Struktura oznake CT-a)

Svaka oznaka CT-a sastoji se od desetocifrenog broja:

a) prvih šest cifara odnose se na tarifne brojeve i podbrojeve nomenklature Harmonizovanog sistema u skladu sa Međunarodnom konvencijom o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, koju razrađuje i prati Svjetska carinska organizacija;

b) sedma i osma cifra su u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom. Ako se oznaka dalje ne dijeli, sedma i osma cifra su “00”;

c) oznake za posebne državne zahtjeve identifikovane su devetom i desetom cifrom, a prije njih stoji oznaka “ex”. Ako se oznaka dalje ne dijeli, deveta i deseta cifra su “00”;

d) u posebnim slučajevima mogu se uvesti dodatne četverocifrene šifarske oznake za primjenu posebnih mjera koje nisu šifrovane ili nisu u potpunosti šifrovane, na mjestu devete i desete cifre.

Član 4

(Druge oznake CT-a)

(1) CT uključuje sve informacije koje se zahtijevaju da bi se ispunili ciljevi ovog zakona navedeni u članu 1. ovog zakona, uključujući i statističke.

(2) Ostale mjere, u skladu sa članom 2. stav (1) tač. d) i e) ovog zakona, uvrštene su korišćenjem napomena i fusnota u dijelovima i glavama ili na drugi način, kako je to odgovarajuće.

Član 5

(Nadležnosti u postupku usvajanja CT-a)

(1) CT definisana u članu 2. stav (1) tač. a), c) i d) ovog zakona zasniva se na prijedlogu koji priprema Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu konsultacija sa Upravom za indirektno oporezivanje, a usvaja ga Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara BiH).

(2) CT definisana u članu 2. stav (1) tač. b) i e) ovog zakona zasniva se na prijedlogu koji priprema Ministarstvo, na osnovu konsultacija sa Upravom za indirektno oporezivanje. Ove propise usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

(3) Uvođenje, izmjena ili dopuna carinskih stopa u CT-u za zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije vrši se putem zakona koji usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

(4) CT definisana u članu 2. stav (1) tač. a) i c) ovog zakona usvaja se na godišnjem nivou odlukom Savjeta ministara BiH, u skladu sa vremenskim rasporedom iz člana 6.

(5) Savjet ministara BiH propisaće u CT-u slučajeve i vrijednost robe na koje se može primijeniti jedinstvena carinska stopa od 10%.

Član 6

(Rokovi u postupku usvajanja CT-a)

(1) CT definisanu u članu 2. stav (1) tač. a) i c) ovog zakona priprema Ministarstvo do 15. novembra svake godine, usklađenu sa kombinovanom nomenklaturom koju objavljuje Evropska unija do 31. oktobra svake godine.

(2) Prijedlog CT-a dostavlja se Upravi za indirektno oporezivanje, koja je dužna da, u roku od 10 dana od dana prijema, dostavi mišljenje Ministarstvu.

(3) Prijedlog CT-a dostavlja se Savjetu ministara BiH do 5. decembra svake godine, sa blagovremeno dostavljenim mišljenjima.

(4) Savjet ministara BiH donosi odluku o usvajanju CT-a za narednu godinu do 20. decembra tekuće godine.

Član 7

(Nadležnost za tumačenje i objašnjenje CT-a)

Ministarstvo je nadležno za tumačenje i objašnjenje CT-a, te davanje mišljenja o primjeni CT-a.

Član 8

(Objavljivanje CT-a)

CT i svaka izmjena i dopuna CT-a biće objavljena u “Službenom glasniku BiH” i na web- stranici Ministarstva.

Član 9

(Prelazne odredbe)

Postupak izrade i donošenja prve CT biće okončan u skladu sa rokovima iz člana 6. ovog zakona.

Član 10

(Prestanak primjene ranijih propisa i izuzeci)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

(1) Zakon o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/98, 5/98, 7/98, 22/98, 31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 i 14/10), osim:

a) člana 6. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/98), koji će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu sa ovim zakonom,

b) opštih pravila, nomenklature robe, carinskih stopa i tarifnih kvota, navedenih u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 i 14/10), koje su ugrađene u Odluku o usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH za 2012. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 105/11);

(2) Odluka o primjeni člana 2. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/98), koja će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu sa ovim zakonom;

(3) Odluka o postupku carinjenja nesastavljenih proizvoda ili rastavljenih proizvoda čiji se dijelovi uvoze sukcesivno (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/98);

(4) Odluka o određivanju iznosa vrijednosti roba na koje se primjenjuje jedinstvena carinska stopa (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/98), koja će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu sa ovim zakonom.

Član 11

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021