ZAKON O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 30/2017 i 46/2017) I OPĆE ODREDBE Član 1 (Djelokrug) Ovim zakonom uređuje se organizacija i upravljanje saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osnivanje, rad i nadležnosti Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, osnivanje Sektora za sigurnost saobraćaja, izrada strateških dokumenata,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021