UREDBA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENjU U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU (“Sl. glasnik RS”, br. 2/2013) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuju se medicinsko vještačenje i postupak medicinskog vještačenja u penzijskom i invalidskom osiguranju i druga pitanja bitna za medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju. Član 2 (1) Pod medicinskim vještačenjem u penzijskom...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021