Stručni članciSPORAZUMNI RASKID UGOVORA O RADU U BiH

Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina za prestanak radnog odnosa. Propisan je članom 95. Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18). Sporazum o raskidu ugovora o radu je ugovor između uposlenika i poslodavca u kojem se definišu uslovi prestanka ugovora o radu. Zaključuje se u pisanoj formi i potpisuju ga obje strane, što je uslov za njegovo pravno dejstvo. Elementi sporazuma određuju se dogovorom strana, te jasno navode datum potpisivanja sporazuma i datum prestanka radnog odnosa.

Dogovor o bitnim pitanjima
Poslodavac i radnik dogovaraju se o svim pitanjima bitnim za prestanak ugovora o radu, utvrđuju rok u kojem radni odnos prestaje, te sva ostala međusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze poput datuma prestanka ugovora o radu, način plaćanja eventualno neizmirenih obveza poslodavca prema radniku, način podmirenja eventualnih obveza radnika prema poslodavcu, pitanje korištenja godišnjeg odmora, te otpremnina.

Pravilnikom o radu se može propisati koja prava poslodavac može dogovoriti s radnikom, poput obaveze radnika da čuva poslovu tajnu poslodavca u određenom periodu od prestanka ugovora o radu, ostanak na radu određeni period radi uvođenja novog radnika uposao ili primopredaje sredstava rada i dokumentacije.

Prestanak ugovora o radu
Ugovor o radu prestaje da proizvodi pravno djestvo sa datumom koji je naveden u sporazumu kao datum raskidanja ugovora. Nastupanjem tog datuma prestaju prava i obaveze iz tog radnog odnosa.

U slučaju da poslodavac odbije zaključenje sporazuma o raskidu ugovora o radu, radnik može podnijeti otkaz ugovora o radu, nakon čega je dužan poštovati otkazni rok ugovoren u ugovoru o radu koji ne smije biti duži od mjesec dana.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora o radu, radnik nema pravo na naknadu za nezaposlene.

Primjer-sporazuma-o-raskidu-ugovora-o-radu

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021