Zakoni Republike SrpskePRAVILNIK O REGISTRACIJI I PRENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKA SRPSKA

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I PRENOSU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

(“Sl. glasnik RS”, br. 25/2017 i 28/2019)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(1) Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se postupak registracije hartija od vrijednosti, otvaranje i vođenje računa emitenta, izvještaji za emitenta, povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti i zatvaranje računa emitenta, otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti, promjena podataka o vlasniku hartija od vrijednosti, izvještaji za vlasnika i obavještavanje vlasnika, prenos hartija od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa, zakona, nasljeđivanja i drugih pravnih poslova, te prenos u postupku prodaje sopstvenih akcija i u ostalim slučajevima, upis i brisanje prava trećih lica na hartijama od vrijednosti (založno pravo i pravo plodouživanja), upis i brisanje zabrane ili ograničenja prava raspolaganja i prava iz hartija od vrijednosti, isplate novčanih sredstava po osnovu hartija od vrijednosti, kao i druga pitanja od značaja za upis podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

(2) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova zaključenih, odnosno prijavljenih na berzi uređen je Pravilnikom o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti.

Član 2

(1) Ovim pravilnikom se posebno uređuju sljedeći poslovi Centralnog registra, u skladu sa zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija):

a) registracija hartija od vrijednosti i čuvanje podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva ili promjene statusa hartija od vrijednosti,

b) registracija i čuvanje podataka o sticanju vlasništva i drugih prava iz hartija od vrijednosti,

v) otvaranje i vođenje računa emitenata, vođenje knjige akcionara, otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti, izdavanje izvještaja, izvoda i potvrda o stanju i promjenama na tim računima,

g) prenos hartija od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa, zakona, nasljeđivanja i drugih pravnih poslova u skladu sa važećim propisima,

d) upis i brisanje prava trećih lica na hartijama od vrijednosti (založno pravo i pravo plodouživanja) na osnovu zakona, akta suda ili drugog nadležnog organa i pravnog posla,

đ) upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu zakona i akta suda ili drugog nadležnog organa,

e) isplata novčanih sredstava po osnovu hartija od vrijednosti,

ž) druga pitanja od značaja za registraciju i prenos hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje koje je tim pojmovima određeno Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o investicionim fondovima, pravilnicima Komisije i drugim opštim aktima Centralnog registra, ako u ovom pravilniku nije drugačije naznačeno.

Član 3

(1) Registraciju i prenos hartija od vrijednosti, te čuvanje podataka koje vodi, Centralni registar vrši u elektronskom zapisu na računima emitenata i računima vlasnika hartija od vrijednosti.

(2) U Centralnom registru se otvaraju i vode sljedeći računi:

a) račun emitenta,

b) račun vlasnika hartija od vrijednosti,

v) kastodi račun,

g) drugi računi neophodni za obavljanje poslova Centralnog registra, a u skladu sa zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Centralnog registra.

(3) Na računima iz stava 1. ovog člana se vrše sljedeće radnje:

a) vođenje stanja hartija od vrijednosti,

b) upis sticanja i prenos prava iz hartija od vrijednosti,

v) upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti,

g) upis ograničenja prenosa i zabrane raspolaganja hartijama od vrijednosti,

d) upis drugih ograničenja i zabrana u skladu sa zakonom.

Član 4

(1) Ako član Centralnog registra obavlja poslove iz ovog pravilnika u ime i za račun klijenta na osnovu punomoći, zahtjev, odnosno nalog i prilozi mogu biti dostavljeni elektronskom poštom sa službene elektronske adrese člana na službenu elektronsku adresu Centralnog registra, pod uslovima i na način utvrđen posebnim sporazumom između člana i Centralnog registra.

(2) Ako se dostavljanje dokumentacije vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana, do dobijanja elektronskog potpisa za obje strane prema važećim propisima, član Centralnog registra je dužan da dokumentaciju dostavljenu elektronskim putem naknadno dostavi i u štampanom obliku.

Član 5

(1) Postupke pred Centralnim registrom pokreće lice utvrđeno ovim pravilnikom za pojedine postupke, odnosno drugo ovlašćeno lice koje istupa u njegovo ime i za njegov račun.

(2) Drugo ovlašćeno lice može biti:

a) za fizičko lice:

1) zakonski zastupnik, ukoliko je lice maloljetno, na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih ili drugog odgovarajućeg akta izdatog od strane nadležnog organa,

2) staralac ako je lice stavljeno pod starateljstvo, na osnovu akta izdatog od strane nadležnog organa,

3) bračni, odnosno vanbračni supružnik ili srodnik po krvi ili tazbini, na osnovu punomoći ovjerene kod nadležnog organa,

4) advokat, advokatsko društvo ili zaposleni kod službe za besplatnu pravnu pomoć, na osnovu punomoći,

5) berzanski posrednik, odnosno drugi član Centralnog registra, na osnovu punomoći;

b) za pravno lice:

1) lice ovlašćeno za zastupanje, na osnovu izvoda iz sudskog registra – za rezidenta / drugog nadležnog registra ili akta pravnog lica – za nerezidenta,

2) zaposleni kod tog pravnog lica, na osnovu punomoći date od strane lica ovlašćenog za zastupanje,

3) advokat, advokatsko društvo ili zaposleni kod službe za besplatnu pravnu pomoć, na osnovu punomoći,

4) berzanski posrednik, odnosno drugi član Centralnog registra, na osnovu punomoći.

(3) Ako postupak pokreće drugo ovlašćeno lice u smislu stava 2. ovog člana, uz zahtjev ili nalog dostavlja se punomoć za podnosioca ako zahtjev ili nalog podnosi punomoćnik i druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje da je podnosilac ovlašćeno lice u smislu stava 2. ovog člana.

(4) Ako punomoćnik fizičkog lica nije lice iz stava 2. tačke a) podt. 4) i 5), odnosno punomoćnik pravnog lica nije lice iz tačke b) podt. 3) i 4), punomoć data u inostranstvu mora da bude ovjerena kod nadležnog organa zemlje u kojoj je data.

(5) Prilozi čije je dostavljanje uz zahtjeve, odnosno naloge propisano ovim pravilnikom dostavljaju se u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog organa ili kopiji ovjerenoj od ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva ili neovjerenoj kopiji uz dostavljanje originala na uvid. U slučaju da su prilozi izdati u stranoj zemlji, dostavljaju se na jeziku zemlje izdavaoca i prevedeni od ovlašćenog sudskog tumača na jezik koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini te ovjereni apostilom ako je apostil za zemlju izdavaoca potreban.

(6) Ukoliko zahtjev podnosi član Centralnog registra, kopija priloga može biti ovjerena od strane tog člana Centralnog registra, a za vjerodostojnost kopije u odnosu na original odgovoran je član Centralnog registra.

(7) Identifikacija lica iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu odgovarajućeg identifikacionog dokumenta.

(8) Identifikacioni dokument iz stava 7. ovog člana može biti:

a) za fizičko lice:

1) lična karta – za punoljetno lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine,

2) odgovarajući akt iz kojeg je vidljivo ime jednog roditelja,

3) izvod iz matične knjige rođenih – za maloljetno lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine,

4) putna isprava – za lice koje nije državljanin Bosne i Hercegovine;

b) za pravno lice:

1) izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra po važećim propisima i obavještenje nadležnog organa o određivanju matičnog broja ako matični broj nije naveden u izvodu iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra – za domaće pravno lice,

2) izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra – za strana pravna lica.

Član 6

(1) Ukoliko zahtjev ili nalog ili prilozi uz zahtjev ili nalog sadrže neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po zahtjevu ili nalogu ili ako je nerazumljiv ili nepotpun u smislu ovog pravilnika, Centralni registar upućuje podnosiocu poziv za uklanjanje utvrđenih nedostataka, uz navođenje roka i upozorava na posljedice propuštanja roka.

(2) Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u skladu sa pozivom iz stava 1. ovog člana, Centralni registar donosi zaključak kojim se zahtjev ili nalog odbacuje.

(3) Podnosilac čiji je zahtjev ili nalog odbačen može ponovo da podnese zahtjev ili nalog nakon otklanjanja nedostataka.

(4) Ako utvrdi da zahtjev ili nalog ne ispunjava uslove utvrđene zakonom, propisima Komisije i ovim pravilnikom, Centralni registar rješenjem odbija zahtjev ili nalog.

(5) Ako se naknadno steknu uslovi utvrđeni zakonom, propisima Komisije i ovim pravilnikom, podnosilac može ponovo da podnese zahtjev ili nalog.

II – REGISTRACIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1. Postupak registracije

Član 7

Centralni registar vrši registraciju hartija od vrijednosti u skladu sa zakonom, propisima Komisije, odredbama ovog pravilnika i u skladu sa odlukom emitenta o emisiji hartija od vrijednosti.

Član 8

(1) Zahtjev za registraciju hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Sastavni dio zahtjeva za registraciju je izjašnjenje emitenta o osobinama hartija od vrijednosti koje su predmet registracije prema međunarodnom standardu za klasifikaciju finansijskih instrumenata, radi određivanja CFI koda.

(3) Prevod međunarodnog standarda za klasifikaciju finansijskih instrumenata je dostupan na internet stranici Centralnog registra.

Član 9

Zahtjev za registraciju podnosi emitent, odnosno društvo za upravljanje investicionim fondom u ime i za račun investicionog fonda, neposredno na protokol Centralnog registra ili putem pošte.

Član 10

(1) Uz zahtjev za registraciju prilikom registracije hartija od vrijednosti prve emisije i otvaranja računa emitenta, emitent prilaže:

a) rješenje o upisu u sudski registar, ako emitent podliježe obavezi upisa u sudski registar;

b) obavještenje o matičnom broju emitenta, izdato od strane nadležnog organa;

v) rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa u Registar emitenata;

g) spisak vlasnika hartija od vrijednosti koje su predmet registracije (u daljem tekstu: spisak vlasnika), u elektronskom formatu koji propisuje Centralni registar i u pisanom obliku ovjeren od strane emitenta (spisak potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje emitenta, a svaka stranica spiska ovjerava se pečatom emitenta), a koji sadrži:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime/naziv vlasnika,

2) adresa/sjedište vlasnika,

3) identifikacioni broj vlasnika (JMB za rezidente ili drugi identifikacioni broj za nerezidente fizička lica / matični broj za rezidente ili drugi identifikacioni broj za nerezidente pravna lica),

4) datum rođenja za fizička lica,

5) broj hartija od vrijednosti u vlasništvu svakog vlasnika u predmetnoj emisiji;

d) odluka o emisiji hartija od vrijednosti, ako emitent nije akcionarsko društvo;

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Nakon prijema zahtjeva za registraciju i priloga iz stava 1. ovog člana, Centralni registar i emitent zaključuju ugovor o registraciji hartija od vrijednosti i vođenju računa emitenta.

Član 11

(1) Za registraciju akcija prilikom osnivanja akcionarskog društva emitent, pored priloga iz člana 10. ovog pravilnika, uz zahtjev za registraciju prilaže i akte iz kojih je vidljiv način osnivanja akcionarskog društva (simultano ili sukcesivno osnivanje), odnosno da li je emitent zatvoreno ili otvoreno akcionarsko društvo.

(2) Zatvoreno akcionarsko društvo prilaže:

a) osnivački akt,

b) statut, ako je donesen,

v) rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije, ako je emitent dobrovoljno upisan u Registar emitenata.

(3) Otvoreno akcionarsko društvo prilaže:

a) osnivački akt,

b) statut, ako je donesen,

v) rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije.

Član 12

(1) Za registraciju akcija iz procesa privatizacije emitent uz zahtjev za registraciju prilaže i:

a) rješenje o upisu u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

b) obavještenje o matičnom broju emitenta, izdato od strane nadležnog organa,

v) rješenje o upisu u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa u Registar emitenata,

g) izvještaj Direkcije za privatizaciju sa podacima o vlasnicima akcija iz procesa privatizacije,

d) osnivački akt, odnosno statut,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Emitent koji nije učestvovao u privatizaciji putem vaučera prilaže i izvještaj emitenta sa podacima o vlasnicima akcija stečenim na osnovu ranije važećih propisa.

Član 13

(1) Za registraciju akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta, osim u slučaju povećanja osnovnog kapitala emisijom javnom ponudom, kada se izmjene navedenih akata dostavljaju naknadno,

v) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra, ako je emitent zatvoreno akcionarsko društvo koje nije dobrovoljno upisano u Registar emitenata,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra u roku od osam dana od upisa, osim u slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana.

Član 14

(1) Za registraciju akcija po osnovu smanjenja kapitala (povlačenjem i poništenjem sopstvenih akcija, smanjenjem broja akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti – denominacijom svih postojećih akcija ili povlačenjem i poništenjem ili smanjenjem nominalne vrijednosti – denominacijom određene vrste i klase akcija) emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o smanjenju osnovnog kapitala,

b) odluku o emisiji akcija, ako se smanjenje sprovodi zamjenom za druge akcije,

v) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o upisu smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra, ako je emitent zatvoreno akcionarsko društvo koje nije dobrovoljno upisano u Registar emitenata,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra u roku od osam dana od upisa, osim u slučaju iz stava 1. tačka d) ovog člana.

Član 15

(1) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene spajanja uz pripajanje emitent, tj. društvo sticalac kojem se pripajanje vrši uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o statusnoj promjeni, povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija društva sticaoca,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta društva sticaoca,

v) odluku o statusnoj promjeni društva koje prestaje pripajanjem,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o brisanju društva koje prestaje pripajanjem iz Registra emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

đ) rješenje o upisu statusne promjene i povećanja osnovnog kapitala društva sticaoca u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

e) rješenje o brisanju društva koje prestaje pripajanjem iz sudskog registra ili istorijski izvod iz sudskog registra,

ž) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

z) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene spajanja uz osnivanje emitent, tj. novo društvo koje nastaje spajanjem uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji akcija novog društva,

b) odluke o statusnoj promjeni društava koja prestaju spajanjem,

v) osnivački akt novog društva,

g) statut novog društva, ako je donesen,

d) rješenje o upisu novog društva u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

đ) rješenje o brisanju društava koja prestaju spajanjem iz Registra emitenata kod Komisije, ako emitenti podliježu obavezi upisa ili su dobrovoljno upisani u Registar emitenata,

e) rješenje o upisu novog društva u sudski registar,

ž) rješenje o brisanju društava koja prestaju spajanjem iz sudskog registra ili istorijski izvod iz sudskog registra,

z) obavještenje o matičnom broju emitenta, tj. novog društva, izdato od strane nadležnog organa,

i) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

j) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(3) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene podjele uz pripajanje emitent, tj. društvo sticalac uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o statusnoj promjeni, povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija društva sticaoca,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta društva sticaoca,

v) odluku o statusnoj promjeni društva koje prestaje podjelom,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o brisanju društva koje prestaje podjelom iz Registra emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

đ) rješenje o upisu statusne promjene i povećanja osnovnog kapitala društva sticaoca u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

e) rješenje o brisanju društva koje prestaje podjelom iz sudskog registra ili istorijski izvod iz sudskog registra,

ž) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

z) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene podjele uz osnivanje emitent, tj. novo društvo uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji akcija novog društva,

b) odluke o statusnoj promjeni društva koje prestaje podjelom,

v) osnivački akt novog društva,

g) statut novog društva, ako je donesen,

d) rješenje o upisu novog društva u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

đ) rješenje o brisanju društva koje prestaje podjelom iz Registra emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

e) rješenje o upisu novog društva u sudski registar,

ž) rješenje o brisanju društva koje prestaje podjelom iz sudskog registra ili istorijski izvod iz sudskog registra,

z) obavještenje o matičnom broju emitenta, tj. novog društva, izdato od strane nadležnog organa,

i) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

j) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(5) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene odvajanja uz pripajanje emitent, tj. društvo sticalac uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o statusnoj promjeni, povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija društva sticaoca,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta društva sticaoca,

v) odluku o statusnoj promjeni društva dijeljenika,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata, d) rješenje o upisu statusne promjene i povećanja osnovnog kapitala društva sticaoca u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(6) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene odvajanja uz pripajanje emitent, tj. društvo dijeljenik uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o statusnoj promjeni, smanjenju osnovnog kapitala i emisiji akcija društva dijeljenika,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta društva dijeljenika,

v) odluku o statusnoj promjeni društva sticaoca,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o upisu statusne promjene i smanjenja osnovnog kapitala društva dijeljenika u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(7) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene odvajanja uz osnivanje emitent, tj. novo društvo uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji akcija novog društva,

b) odluke o statusnoj promjeni društva dijeljenika,

v) osnivački akt novog društva,

g) statut novog društva, ako je donesen,

d) rješenje o upisu novog društva u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

đ) rješenje o upisu novog društva u sudski registar,

e) obavještenje o matičnom broju emitenta, tj. novog društva, izdato od strane nadležnog organa,

ž) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

z) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(8) Za registraciju akcija prilikom statusne promjene odvajanja uz osnivanje emitent, tj. društvo dijeljenik uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o statusnoj promjeni, smanjenju osnovnog kapitala i emisiji akcija društva dijeljenika,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta društva dijeljenika,

v) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu statusne promjene i smanjenja osnovnog kapitala društva dijeljenika u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(9) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na statusne promjene mješovitog tipa:

a) podjela uz pripajanje i podjela uz osnivanje,

b) odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje.

(10) Ako statusnu promjenu vrši društvo za upravljanje ili investicioni fond, osim dokumentacije iz st. (1)(9), dostavlja se i dozvola Komisije.

Član 16

(1) Za registraciju hartija od vrijednosti u slučaju njihovog spajanja, podjele, konverzije ili denominacije emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji po osnovu spajanja, podjele, konverzije ili denominacije hartija od vrijednosti,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta, ako je emitent akcionarsko društvo i ako je po osnovu spajanja, podjele, konverzije ili denominacije hartija od vrijednosti došlo do promjena tog akta,

v) rješenje o upisu predmetne emisije hartija od vrijednosti u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu promjena u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra, ako je emitent zatvoreno akcionarsko društvo koje nije dobrovoljno upisano u Registar emitenata i ako je po osnovu spajanja, podjele, konverzije ili denominacije hartija od vrijednosti došlo do promjena na osnovnom kapitalu,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Ako je po osnovu spajanja, podjele, konverzije ili denominacije hartija od vrijednosti došlo do promjena na osnovnom kapitalu, emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu promjena osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra u roku od osam dana od upisa, osim u slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana.

Član 17

(1) Za registraciju obveznica i varanata zamjenljivih u akcije emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata,

b) osnivački akt iz kojeg je vidljiv broj odobrenih a neizdatih akcija koje su potrebne da bi se obezbijedila prava vlasnika zamjenljivih obveznica i varanata ili odluka o uslovnom povećanju osnovnog kapitala za iznos kojim bi se pokrila ta prava,

v) izjavu emitenta da se obavezuje da će održati broj odobrenih, odnosno neizdatih akcija određene vrste i klase koji će biti dovoljan da se obezbijede prava vlasnika zamjenljivih obveznica i varanata,

g) rješenje o upisu predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o upisu odluke o emisiji zamjenljivih obveznica u sudski registar,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Za registraciju akcija, po osnovu pretvaranja zamjenljivih obveznica i varanata u akcije, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji akcija radi pretvaranja zamjenljivih obveznica i varanata u akcije,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta,

v) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra, ako je emitent zatvoreno akcionarsko društvo koje nije dobrovoljno upisano u Registar emitenata,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(3) Emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra u roku od osam dana od upisa, osim u slučaju iz stava 2. tačka g) ovog člana.

Član 18

(1) Za registraciju akcija, po osnovu konverzije potraživanja u akcije u postupku stečaja, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija konverzijom potraživanja,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta, koje se dostavljaju po izvršenoj izmjeni,

v) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Za registraciju hartija od vrijednosti, po osnovu konverzije potraživanja u akcije u postupku restrukturisanja prilikom pripreme akcionarskog društva za privatizaciju, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija konverzijom potraživanja,

b) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta,

v) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

g) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(3) Za registraciju hartija od vrijednosti, po osnovu konverzije potraživanja Republike Srpske u akcije po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku, odnosno saglasnost Vlade Republike Srpske za konverziju potraživanja po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa,

b) odluku o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija konverzijom potraživanja,

v) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako emitent podliježe obavezi upisa ili je dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog Pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za registraciju hartija od vrijednosti, po osnovu konverzije potraživanja u akcije, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluke, rješenja, odnosno saglasnosti povjerilaca čija se potraživanja konvertuju u akcije,

b) odluku o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija konverzijom potraživanja u akcije,

v) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije, ako je emitent dobrovoljno upisan u Registar emitenata,

d) rješenje o upisu povećanja osnovnog kapitala u nadležnom registarskog sudu,

đ) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 19

Za registraciju akcija zatvorenog investicionog fonda društvo za upravljanje tim fondom, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) rješenje o upisu u sudski registar,

b) obavještenje o matičnom broju emitenta, izdato od strane nadležnog organa,

v) osnivački akt, odnosno statut fonda,

g) rješenje o upisu fonda u Registar fondova kod Komisije,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 20

(1) Za prvu registraciju udjela otvorenog investicionog fonda, prilikom osnivanja, društvo za upravljanje tim fondom uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) rješenje o upisu društva u sudski registar,

b) obavještenje o matičnom broju društva, izdato od strane nadležnog organa,

v) obavještenje o matičnom broju fonda, izdato od strane nadležnog organa,

g) osnivački akt, odnosno statut fonda,

d) rješenje o upisu fonda u Registar fondova kod Komisije,

đ) dozvolu za upravljanje fondom izdatu od strane nadležnog organa,

e) odluku o emisiji udjela sa utvrđenim brojem udjela koji će se staviti u naknadnu prodaju,

ž) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

z) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Za registraciju naknadno prodatih udjela društvo za upravljanje tim fondom, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji udjela sa navedenim brojem udjela koji se stavljaju na naknadnu prodaju za određeni duži vremenski period, ako su udjeli ranije stavljeni na prodaju već prodati,

b) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru, a registracija se vrši u roku od tri radna dana od prijema urednog i potpunog zahtjeva i priloga.

(3) Za registraciju udjela otvorenog investicionog fonda u procesu potpunog ili djelimičnog preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond društvo za upravljanje tim otvorenim investicionim fondom, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju i emisiji udjela otvorenog investicionog fonda,

b) rješenje Komisije kojim se odobrava preoblikovanje,

v) osnivački akt, odnosno statut otvorenog investicionog fonda,

g) obavještenje o matičnom broju fonda, izdato od strane nadležnog organa,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za registraciju akcija zatvorenog investicionog fonda u procesu djelimičnog preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond društvo za upravljanje tim zatvorenim investicionim fondom, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o preoblikovanju, smanjenju osnovnog kapitala i emisiji akcija zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju,

b) rješenje Komisije kojim se odobrava preoblikovanje,

v) izmjene osnivačkog akta, odnosno statuta zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju,

g) rješenje o upisu predmetne emisije akcija u Registar emitenata kod Komisije,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(5) Emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu odluke o preoblikovanju u sudski registar ili istorijski izvod iz sudskog registra u roku od osam dana od upisa, u slučaju iz st. 3. i 4. ovog člana.

Član 21

(1) Za registraciju prava prečeg sticanja za kupovinu akcija ili zamjenljivih obveznica emitent, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji prava prečeg sticanja za kupovinu akcija,

b) akt Komisije u vezi sa odobrenjem predmetne emisije prava,

v) rješenje Komisije o odobrenju prospekta za emisiju akcija,

g) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

d) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Obračun pripadajućeg broja prava vrši Centralni registar na osnovu posebnog ugovora sa emitentom.

(3) Uz zahtjev za registraciju prava prečeg sticanja za kupovinu akcija ili zamjenljivih obveznica emitent istovremeno podnosi i zahtjev da Centralni registar nakon proteka roka u kojem se moglo koristiti pravo izvrši njihovo povlačenje i poništenje.

Član 22

(1) Za registraciju dužničkih hartija od vrijednosti emitent, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji,

b) rješenje o upisu predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije,

g) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

d) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Odredbe stava 1. tačka b) ovog člana ne odnose se na registraciju dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska.

(3) U slučaju emisije dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska i za koje se ne vrši upis i uplata u postupku emitovanja, već se te hartije od vrijednosti emituju licima koja imaju određeno potraživanje ili neko drugo pravo u odnosu na emitenta, spisak vlasnika iz stava (1) tačka g) sadrži i broj bankovnog računa vlasnika.

(4) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na registraciju dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje banka u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

(5) Uz zahtjev za registraciju dužničkih hartija od vrijednosti, emitent istovremeno podnosi i zahtjev da Centralni registar na dan dospijeća predmetnih dužničkih hartija od vrijednosti izvrši njihovo povlačenje i poništenje.

Član 23

Za registraciju dužničkih hartija od vrijednosti koje kontinuirano ili u tranšama emituju banka i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, emitent uz zahtjev za registraciju dostavlja sljedeće priloge:

a) odluku o emisiji,

b) rješenje Komisije o odobrenju prospekta,

v) zahtjev da Centralni registar na dan dospijeća predmetnih dužničkih hartija od vrijednosti izvrši njihovo povlačenje i poništenje,

g) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 24

(1) Za registraciju depozitnih potvrda emitent, uz zahtjev za registraciju, dostavlja sljedeće priloge:

a) dokumentaciju o emitentu akcija i dokumentaciju o emitentu depozitnih potvrda, i to: rješenje o upisu u sudski ili drugi registar, obavještenje o matičnom broju, rješenje o upisu u registar emitenata u Komisiji ako emitent podliježe toj obavezi, osnivački akt, odnosno statut,

b) dokumentaciju o emisiji akcija i dokumentaciju o emisiji depozitnih potvrda, i to: odluku o emisiji sa podacima o pravima iz akcija i depozitnih potvrda i omjeru akcija – potvrda – DR ratio, ISIN i CFI za akciju,

v) potvrdu da se akcije nalaze na računu emitenta depozitnih potvrda i da na njima nisu upisani tereti,

g) dokaz da je onemogućeno raspolaganje tim akcijama zbog emitovanja depozitnih potvrda,

d) spisak vlasnika u skladu sa članom 10. stav 1. tačka g) ovog pravilnika,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 25

Za registraciju hartija od vrijednosti, odnosno finansijskih instrumenata koji nisu navedeni u čl. od 10. do 24. ovog pravilnika, a koji su definisani međunarodnim standardom za klasifikaciju finansijskih instrumenata, Centralni registar ima pravo da od emitenta traži da uz zahtjev za registraciju dostavi odgovarajuću potrebnu dokumentaciju i priloge.

Član 26

(1) Po prijemu potpunog i urednog zahtjeva za registraciju, Centralni registar vrši upisivanje podataka o emitentu i registraciju hartija od vrijednosti na račune vlasnika u skladu sa posebnim procedurama.

(2) Oznaka emitenta i lokalna oznaka hartije od vrijednosti dodjeljuju se u skladu sa uputstvom o označavanju, koje donosi Upravni odbor Centralnog registra.

(3) Međunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN kod) i oznaka osobina i prava koje nose hartije od vrijednosti prema međunarodnoj klasifikaciji finansijskih instrumenata (CFI kod) određuju se u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.

(4) Dan upisa podataka iz stava 1. ovog člana u sistem Centralnog registra smatra se danom registracije hartija od vrijednosti.

(5) Upis iz stava 4. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o registraciji hartija od vrijednosti.

(6) O registrovanim hartijama od vrijednosti Centralni registar obavještava Komisiju i berzu na dan registracije, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

Član 27

(1) Odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana nakon registracije hartija od vrijednosti iz člana 26. stav 1. ovog pravilnika, Centralni registar izdaje rješenje o registraciji hartija od vrijednosti u pisanom obliku, čiji dispozitiv sadrži sljedeće:

a) podatke o emitentu (naziv, sjedište, matični broj i broj računa kod Centralnog registra),

b) podatke o registrovanim hartijama od vrijednosti (vrsta i klasa, lokalna oznaka, broj hartija od vrijednosti, ISIN kod, CFI kod, nominalna vrijednost hartije od vrijednosti, ukupna nominalna vrijednost emisije, redni broj i tip emisije, ograničenja prava i rok trajanja tih ograničenja),

v) iznos osnovnog kapitala nakon predmetne registracije akcija ako se radi o registraciji akcija emitovanih po osnovu povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala, odnosno naznaku da je nakon registracije akcija osnovni kapital emitenta ostao nepromijenjen,

g) naznaku da o registraciji hartija od vrijednosti Centralni registar obavještava Komisiju i berzu.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja emitentu.

Član 28

Registracija hartija od vrijednosti iz čl. 10, 13, 17, 18, 19. i 22. ovog pravilnika vrši se u sistemu Centralnog registra najkasnije u roku od osam dana od dana prijema potpunog i urednog zahtjeva.

Član 29

(1) Prvog narednog radnog dana nakon prijema potpunog i urednog zahtjeva za registraciju akcija iz čl. 14, 15. i 16. i člana 20. stav 4. ovog pravilnika, izuzev spiska vlasnika, Centralni registar:

a) stavlja u neaktivan status akcije na kojima se sprovodi korporativna radnja zamjene, u slučaju:

1) smanjenja osnovnog kapitala – svih akcija emitenta ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši smanjenjem broja ili denominacijom ukupno emitovanih akcija, odnosno one vrste i klase akcija čiji se broj smanjuje ili čija se nominalna vrijednost smanjuje ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši smanjenjem broja ili denominacijom određene vrste i klase akcija,

2) statusne promjene spajanja uz pripajanje – svih akcija koje je emitovalo društvo koje prestaje pripajanjem,

3) statusne promjene spajanja uz osnivanje – svih akcija koje su emitovala društva koja prestaju spajanjem,

4) statusne promjene podjele uz pripajanje – svih akcija društva koje prestaje podjelom,

5) statusne promjene podjele uz osnivanje – svih akcija društva koje prestaje podjelom,

6) statusne promjene podjele uz pripajanje i podjele uz osnivanje – svih akcija društva koje prestaje podjelom,

7) statusne promjene odvajanja uz pripajanje – svih akcija društva dijeljenika,

8) statusne promjene odvajanja uz osnivanje – svih akcija društva dijeljenika,

9) statusne promjene odvajanja uz pripajanje i odvajanja uz osnivanje – svih akcija društva dijeljenika,

10) spajanja, podjele, konverzije ili denominacije – svih akcija na kojima se sprovodi korporativna radnja spajanja, podjele, konverzije ili denominacije akcija,

11) preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond – svih akcija zatvorenog investicionog fonda;

b) dostavlja emitentu izvod iz knjige akcionara u elektronskom formatu, sa podacima o akcionarima i procentualnim učešćem u akcijama na kojima se sprovodi korporativna radnja, sa stanjem na dan presjeka;

v) daje emitentu potrebne pisane i/ili usmene instrukcije za upotrebu izvoda iz knjige akcionara u elektronskom formatu.

(2) Na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva za registraciju akcija iz čl. 14, 15. i 16. i člana 20. stav 4. ovog pravilnika Centralni registar obavještava berzu da će narednog radnog dana staviti u neaktivan status akcije na kojima se sprovodi korporativna radnja, radi zaustavljanja trgovanja tim akcijama.

(3) Datum presjeka iz stava 1. tačka b) ovog člana je:

a) prvi naredni radni dan nakon prijema potpunog i urednog zahtjeva iz čl. 14, 15. i 16. i člana 20. stav 4. ovog pravilnika, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna dva radna dana prije prijema potpunog i urednog zahtjeva u Centralnom registru,

b) prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema potpunog i urednog zahtjeva iz čl. 14, 15. i 16. i člana 20. stav 4. ovog pravilnika, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi u prethodna dva radna dana prije prijema potpunog i urednog zahtjeva u Centralnom registru.

(4) Nakon što emitent dostavi pregled novog stanja akcija u elektronskom formatu i u pisanoj formi ovjerenoj od strane emitenta, Centralni registar vrši povlačenje i brisanje akcija na kojima se sprovodi korporativna radnja, a potom registraciju i upisivanje novog stanja akcija na računima vlasnika.

(5) Emitent je dužan da izvrši izračunavanja pripadajućeg broja akcija i dostavi Centralnom registru pregled novog stanja akcija za svakog akcionara pojedinačno u elektronskom formatu i u pisanoj formi ovjerenoj od strane emitenta, u roku od pet dana od dana prijema izvoda iz knjige akcionara iz stava 1. tačka b) ovog člana.

(6) Ako se u novom stanju akcija prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija pojavi obračunski “višak” ili obračunski “manjak”, Centralni registar poziva emitenta da iskazane razlike otkloni na način koji je utvrđen odlukom o emisiji, a u skladu sa pravilnikom Komisije, te dostavi ispravljen pregled novog stanja akcija.

(7) Centralni registar je dužan da izvrši registraciju po zahtjevu iz stava 1. ovog člana i upiše novo stanje akcija za svakog akcionara pojedinačno, u roku od pet dana od prijema zahtjeva sa pregledom novog stanja akcija iz st. 5. ili 8. ovog člana.

(8) Po zahtjevu emitenta i na osnovu posebnog ugovora sa emitentom, Centralni registar može da izvrši izračunavanja pripadajućeg broja akcija iz stava 5. ovog člana, a obračun dostavlja emitentu na potvrđivanje i ovjeru.

(9) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i u slučaju spajanja, podjele, konverzije ili denominacije ostalih vrsta hartija od vrijednosti.

Član 30

(1) U roku od tri dana od prijema potpunog i urednog zahtjeva iz člana 21. ovog pravilnika Centralni registar vrši obračun pripadajućeg broja prava prečeg sticanja za kupovinu akcija.

(2) Obračun iz stava 1. ovog člana vrši se srazmjerno učešću postojećih akcionara u osnovnom kapitalu emitenta, sa stanjem na dan presjeka koji odredi emitent, a koji ne može da bude kraći od dvadeset dana od dana donošenja odluke o emisiji.

(3) Ako se prilikom obračuna pripadajućeg broja prava pojavi obračunski “višak” ili obračunski “manjak”, Centralni registar raspoređuje obračunske razlike na način koji je utvrđen odlukom o emisiji, a u skladu sa pravilnikom Komisije.

(4) Obračun pripadajućeg broja prava u elektronskom formatu i u pisanoj formi Centralni registar dostavlja emitentu na potvrđivanje i ovjeru.

(5) Centralni registar vrši registraciju emitovanih prava u roku od pet dana od prijema potvrđenog obračuna pripadajućeg broja prava u elektronskom formatu i u pisanoj formi ovjerenoj od strane emitenta.

(6) Na registraciju prava prečeg sticanja za kupovinu akcija shodno se primjenjuju odredbe čl. 26. i 27. ovog pravilnika, ako ovim članom nije drugačije propisano.

Član 31

(1) Po prijemu potpunog i urednog zahtjeva iz člana 23. ovog pravilnika, Centralni registar vrši upisivanje podataka o emitentu i registraciju hartija od vrijednosti na posebnom privremenom računu emitenta za neupisane i neuplaćene dužničke hartije od vrijednosti koje kontinuirano ili u tranšama emituju banka i jedinice lokalne samouprave.

(2) Poseban privremeni račun emitenta iz stava 1. ovog člana otvara se pod posebnom identifikacionom oznakom koju određuje sistem Centralnog registra (KID) i nazivom banke i jedinice lokalne samouprave sa naznakom da je to račun za neupisane i neuplaćene dužničke hartije od vrijednosti.

(3) Podaci iz stava 1. ovog člana upisuju se u sistem Centralnog registra najkasnije u roku od osam dana od dana prijema potpunog i urednog zahtjeva.

(4) Na registraciju neupisanih i neuplaćenih dužničkih hartija od vrijednosti shodno se primjenjuju odredbe čl. 26. i 27. ovog pravilnika, ako ovim članom nije drugačije propisano.

2. Otvaranje i vođenje računa emitenta

Član 32

(1) Poslovi koje Centralni registar obavlja za emitenta u postupku registracije hartija od vrijednosti obuhvataju:

a) otvaranje računa emitenta,

b) otvaranje računa vlasnika hartija od vrijednosti emitenta,

v) upis emitovanih hartija od vrijednosti.

(2) Poslovi vođenja registra hartija od vrijednosti koje Centralni registar obavlja za emitenta obuhvataju:

a) čuvanje podataka o emitentu, vlasnicima i hartijama od vrijednosti,

b) upis promjena podataka o emitentu,

v) čuvanje podataka o svim transakcijama sa hartijama od vrijednosti emitenta,

g) izradu i dostavljanje izvještaja za godišnju skupštinu akcionara.

(3) Centralni registar vodi registar hartija od vrijednosti u obliku elektronskog zapisa.

(4) Knjiga akcionara je dio registra hartija od vrijednosti, koji sadrži podatke o emitentu – akcionarskom društvu, akcijama tog emitenta, vlasnicima akcija, pravima iz hartija od vrijednosti i ograničenjima tih prava, kao i svim promjenama navedenih podataka.

Član 33

(1) Međusobna prava i obaveze emitenta i Centralnog registra utvrđuju se posebnim ugovorom, koji se zaključuje prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju hartija od vrijednosti iz prve emisije.

(2) Ugovor iz prethodnog stava obavezno sadrži sljedeće:

a) oznaku ugovornih strana,

b) predmet ugovora (upisivanje podataka o emitentu, otvaranje i vođenje računa emitenta i računa vlasnika, registracija hartija od vrijednosti, izvještavanje i druge obaveze Centralnog registra),

v) način plaćanja usluga Centralnog registra,

g) druge elemente utvrđene zakonom.

Član 34

(1) Račun emitenta obavezno sadrži sljedeće:

a) matični broj emitenta,

b) broj računa emitenta,

v) puni i skraćeni naziv emitenta,

g) sjedište emitenta,

d) osnovnu/pretežnu djelatnost,

đ) broj telefona/telefaksa, elektronsku adresu,

e) oznaku emitenta,

ž) JMB, ime, prezime i adresu lica ovlašćenog za poslovanje sa Centralnim registrom,

z) međunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartije od vrijednosti (ISIN kod) za svaku vrstu i klasu hartije od vrijednosti,

i) oznaku osobina i prava koje nose hartije od vrijednosti prema međunarodnoj klasifikaciji finansijskih instrumenata (CFI kod),

j) vrstu, klasu, oznaku, broj i nominalnu vrijednost hartija od vrijednosti,

k) ograničenje prava iz hartija od vrijednosti i trajanje ograničenja.

(2) Emitenti hartija od vrijednosti obavezni su da u slučaju bilo kakve promjene u podacima iz stava (1) izvrše promjenu podataka u Centralnom registru.

Član 35

Centralni registar na računu emitenta vodi sve hartije od vrijednosti tog emitenta.

Član 36

Centralni registar na računu emitenta evidentira sve promjene po sljedećim osnovima:

a) emisija hartija od vrijednosti,

b) ograničenje prava raspolaganja,

v) prestanak ograničenja prava raspolaganja,

g) povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti,

d) statusna promjena,

đ) prestanak emitenta.

3. Izvještaji za emitenta

Član 37

(1) Centralni registar izrađuje sljedeće izvještaje iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koje vodi Centralni registar:

a) lista akcionara,

b) izvještaj za skupštinu akcionara,

v) izvještaj iz knjige akcionara,

g) izvještaj o vlasnicima dužničkih hartija od vrijednosti za određenu vrstu i klasu dužničkih hartija od vrijednosti,

d) izvještaj o vlasnicima akcija za određenu klasu akcija,

đ) struktura vlasništva (za emitente koji imaju institucionalne vlasnike – investitore),

e) potvrda o broju akcionara za potrebe pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i za promjenu pravne forme,

ž) potvrda o ISIN i CFI za registrovane hartije od vrijednosti,

z) izvještaj o vlasnicima udjela u OIF,

i) drugi izvještaji, po posebnom zahtjevu.

(2) Lista akcionara i izvještaj za skupštinu akcionara iz stava 1. ovog člana javne su isprave.

(3) Izvještaj iz stava 1. tačka a) ovog člana javno je dostupan svakom licu koje podnese zahtjev za njegovo izdavanje.

(4) Izvještaj iz stava 1. tačka b) ovog člana dostupan je sljedećim licima:

a) emitentu,

b) akcionaru po čijem je zahtjevu sud u skladu sa Zakonom o privrednim društvima naložio održavanje skupštine, ako sud nije odredio privremenog zastupnika koji je ovlašćen da sazove skupštinu akcionara u skladu sa članom 269. Zakona o privrednim društvima,

v) privremenom zastupniku koji je ovlašćen da sazove skupštinu akcionara u skladu sa članom 269. Zakona o privrednim društvima, ako ga je sud odredio.

(5) Izvještaj iz stava 1. tačka v) ovog člana dostupan je emitentu i akcionaru.

(6) Izvještaj iz stava 1. tačka g) ovog člana dostupan je emitentu.

(7) Izvještaj iz stava 1. tačka d) ovog člana dostupan je emitentu i akcionaru.

(8) Izvještaj iz stava 1. tačka đ) ovog člana dostupan je emitentu, nadležnom republičkom organu uprave i jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi sjedište emitenta.

(9) Izvještaji iz stava 1. t. e), ž) i z) su dostupni emitentu.

Član 38

(1) Lista akcionara je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koje vodi Centralni registar, a koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje na listi akcionara,

b) ime i prezime / naziv vlasnika,

v) podaci o procentualnom učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu.

(2) Izvještaj za skupštinu akcionara na osnovu kojeg se ostvaruje pravo glasa na skupštini akcionara je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koje vodi Centralni registar, koji se izdaje sa stanjem na dan utvrđen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o vlasnicima (JMB/matični broj, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište),

v) podatke o nominalnoj vrijednosti akcija,

g) podatke o vrsti i lokalnoj oznaci akcija,

d) podatke o ukupnom broju akcija i broju akcija sa pravom glasa,

đ) podatke o procentualnom učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu i u broju akcija sa pravom glasa,

e) napomenu da sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti se računaju u kvorum prema Zakonu o privrednim društvima,

ž) podatke o zabrani ostvarivanja prava glasa na skupštini akcionara po osnovu rješenja nadležnog organa.

(3) Izvještaj iz knjige akcionara je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koje vodi Centralni registar, koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o vlasnicima (JMB/matični broj, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište),

v) podatke o nominalnoj vrijednosti akcija,

g) podatke o vrsti i lokalnoj oznaci akcija,

d) podatke o ukupnom broju akcija i broju akcija sa pravom glasa,

đ) podatke o procentualnom učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu i u broju akcija sa pravom glasa,

e) napomenu da sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti se računaju u kvorum prema Zakonu o privrednim društvima,

ž) napomenu da se na osnovu tog izvještaja ne može ostvariti pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara.

(4) Izvještaj o vlasnicima dužničkih hartija od vrijednosti za određenu vrstu i klasu dužničkih hartija od vrijednosti je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar, a koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o vlasnicima (JMB/matični broj, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište),

v) podatke o nominalnoj vrijednosti hartija,

g) podatke o vrsti i lokalnoj oznaci hartija,

d) podatke o broju hartija svakog vlasnika.

(5) Izvještaj o vlasnicima akcija za određenu klasu akcija je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar, koji se izdaje za sve vlasnike, odnosno za određeni broj vlasnika (prvih 50 ili 100 vlasnika, ako ta klasa ima više od 1000 vlasnika) i koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o vlasnicima (JMB/matični broj, ime i prezime/naziv, adresa prebivališta/sjedišta),

v) podatke o nominalnoj vrijednosti akcija na koje se odnosi izvještaj,

g) podatke o lokalnoj oznaci akcija na koje se odnosi izvještaj,

d) podatke o broju i procentualnom učešću svakog vlasnika u akciji na koju se odnosi izvještaj.

(6) Struktura vlasništva (za emitente koji imaju institucionalne vlasnike – investitore) je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar, a koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju;

b) naziv i sjedište institucionalnih vlasnika:

1) Republika Srpska,

2) Akcijski fond,

3) Fond za restituciju,

4) Fond PIO, odnosno Penzijski rezervni fond,

5) investicioni fondovi;

v) podatke o nominalnoj vrijednosti akcija;

g) podatke o vrsti i lokalnoj oznaci akcija;

d) podatke o broju akcija i procentualnom učešću svakog vlasnika iz tačke b) ovog stava u osnovnom kapitalu;

đ) podatke o broju akcija i procentualnom učešću ostalih vlasnika akcija.

(7) Potvrda o broju akcionara za potrebe pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o emitentu (naziv, sjedište, matični broj i oznaka emitenta u Centralnom registru),

v) broj akcionara,

g) svrhu izdavanja.

(8) Potvrda o ISIN i CFI za registrovane hartije od vrijednosti sadrži:

a) datum na koji se odnosi stanje u potvrdi,

b) podatke o emitentu (naziv i matični broj),

v) podatke o odgovarajućoj vrsti hartija od vrijednosti (lokalna oznaka, nominalna vrijednost, ISIN i CFI broj),

g) svrha izdavanja potvrde.

(9) Izvještaj o vlasnicima udjela u OIF je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar, a koji sadrži sljedeće:

a) datum na koji se odnosi stanje u izvještaju,

b) podatke o vlasnicima (JMB/matični broj, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište),

v) podatke o vrsti i lokalnoj oznaci hartija,

g) podatke o broju hartija svakog vlasnika,

d) podatke o procentualnom učešću svakog vlasnika u hartiji na koju se odnosi izvještaj.

(10) Drugi izvještaji iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu emitenta ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra i posebno se ugovaraju.

Član 39

(1) Izvještaj za skupštinu akcionara iz člana 37. stav 1. tačka b), odnosno člana 38. stav 2. ovog pravilnika izdaje se sa stanjem na dan naveden u zahtjevu emitenta, odnosno lica iz člana 37. koje je podnijelo zahtjev.

(2) Lista akcionara iz člana 37. stav 1. tačka a), odnosno člana 38. stav 1. ovog pravilnika nije izvještaj za skupštinu akcionara u smislu člana 37. stav 1. tačka b), odnosno člana 38. stav 2. ovog pravilnika i ne može da bude korišćena za ostvarivanje prava učešća i prava glasa na skupštini akcionara prema Zakonu o privrednim društvima.

(3) Izvještaj iz knjige akcionara iz člana 37. stav 1. tačka v), odnosno člana 38. stav 3. ovog pravilnika nije izvještaj za skupštinu akcionara u smislu člana 37. stav 1. tačka b), odnosno člana 38. stav 2. ovog pravilnika i ne može da bude korišćen za ostvarivanje prava učešća i prava glasa na skupštini akcionara prema Zakonu o privrednim društvima.

Član 40

(1) Izvještaji iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju se po zahtjevu emitenta ili drugog ovlašćenog lica u smislu tog člana.

(2) Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu u pisanom obliku i dostavlja se na protokol Centralnog registra ili putem pošte, te faksom ako zahtjev podnosi emitent.

(3) Uz zahtjev se prilažu:

a) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta, ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice i ako se zahtjev podnosi poštom ili zahtjev predaje treće lice,

b) odluka nadležnog organa ili suda o sazivanju skupštine, ako se zahtijeva izvještaj za skupštinu akcionara,

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru, osim za godišnju skupštinu emitenta koji nema neizmirenih obaveza prema Centralnom registru po osnovu godišnje naknade.

(4) Centralni registar izdaje traženi izvještaj najkasnije u roku od pet radnih dana od prijema potpunog i urednog zahtjeva, uz ispunjenje uslova da je datum presjeka nastupio.

(5) Zahtjev za izdavanje izvještaja za skupštinu akcionara podnosi se najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

(6) Odredbe st. od 2. do 5. ovog člana primjenjuju se na izdavanje izvještaja iz člana 37. stav 1. tačka a) ovog pravilnika, u dijelu koji nije propisan odgovarajućim aktom Komisije o načinu uvida javnosti u spisak akcionara emitenta.

Član 41

(1) Izvještaji iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika izrađuju se u pisanom ili u elektronskom obliku, osim izvještaja iz člana 37. stav 1. t. đ) i ž), koji se izrađuju samo u štampanom obliku.

(2) Izvještaji u elektronskom obliku izrađuju se u PDF, CSV ili nekom drugom zahtijevanom standardnom formatu, u skladu sa tehničkim mogućnostima Centralnog registra.

(3) Izvještaji iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju se putem pošte ili lično licu ovlašćenom za preuzimanje izvještaja u prostorijama Centralnog registra, osim izvještaja iz člana 37. stav 1. tačka đ), koji se dostavlja samo faksom ili lično licu ovlašćenom za preuzimanje izvještaja u prostorijama Centralnog registra.

(4) Izvještaji iz člana 38. stav 10. izrađuju se i dostavljaju u obliku i na način definisan posebnim ugovorom.

4. Povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti i zatvaranje računa emitenta

Član 42

(1) Centralni registar po zahtjevu emitenta vrši povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti, i to:

a) dužničke hartije od vrijednosti, na dan dospijeća, na osnovu zahtjeva koji emitent dostavlja istovremeno sa zahtjevom za registraciju,

b) prava prečeg sticanja za kupovinu akcija, odnosno zamjenjivih obveznica, nakon proteka roka u kojem se moglo koristiti pravo prečeg sticanja akcija predmetne emisije, odnosno zamjene, ako pravo nije iskorišćeno, na osnovu zahtjeva koji emitent dostavlja istovremeno sa zahtjevom za registraciju prava.

(2) Centralni registar po zahtjevu emitenta vrši povlačenje i poništenje pojedinačnih udjela otvorenog investicionog fonda u slučaju otkupa udjela, u roku od tri radna dana po prijemu zahtjeva društva koje upravlja tim fondom. Udjele na kojima je zasnovana određena vrsta tereta, odnosno ograničenja prava, Centralni registar može da povuče i poništi pod uslovom da vlasnik udjela prethodno u Centralnom registru u skladu s važećim propisima sprovede postupak brisanja zasnovanog tereta uz pisanu saglasnost lica u čiju je korist, odnosno po čijoj je odluci zasnovan teret ili ograničenje prava, s tim da se saglasnost pravnog lica ovjerava pečatom tog lica, a saglasnost fizičkog lica ovjerava se kod nadležnog organa. Uz zahtjev se dostavlja spisak vlasnika udjela koji su predmet poništenja i povlačenja (u daljem tekstu: spisak vlasnika udjela), u elektronskom formatu koji propisuje Centralni registar i u pisanom obliku potpisan i ovjeren od strane lica ovlašćenog za zastupanje emitenta, pri čemu se svaka stranica spiska ovjerava pečatom emitenta. Spisak vlasnika udjela sadrži sljedeće podatke: matični broj vlasnika udjela, ime/naziv, oznaku udjela i količinu koja se briše.

(3) Centralni registar po zahtjevu emitenta vrši povlačenje i poništenje pojedinačnih dužničkih hartija od vrijednosti u slučaju prijevremenog otkupa putem berze ili neposredno kod emitenta, u roku od tri radna dana po prijemu zahtjeva emitenta, na sljedeći način.

a) U slučaju prijevremenog otkupa koji se vrši putem berze, emitent dostavlja Centralnom registru obavještenje o namjeri emitenta da iskoristi pravo prijevremenog otkupa, odluku o prijevremenom otkupu i dokaz o objavljivanju, odnosno dostavljanju svim vlasnicima poziva za otkup, na osnovu čega Centralni registar otvara račun emitenta za otkup. Po završetku roka za otkup, berza dostavlja Centralnom registru fajl sa podacima o broju računa koji su učestvovali u otkupu sa količinama, na osnovu kog Centralni registar emitentu dostavlja podatke o vlasnicima. Po isplati vlasnicima koji su učestvovali u otkupu, emitent dostavlja zahtjev za prenos i brisanje otkupljenih dužničkih hartija od vrijednosti i potvrde vlasnika, odnosno banke vlasnika o prijemu novčanih sredstava, na osnovu čega Centralni registar prenosi otkupljene dužničke hartije od vrijednosti sa računa vlasnika na račun emitenta za otkup i vrši povlačenje i poništenje s računa emitenta za otkup.

b) U slučaju prijevremenog otkupa koji se vrši kod emitenta, emitent dostavlja Centralnom registru obavještenje o namjeri emitenta da iskoristi pravo prijevremenog otkupa, odluku o prijevremenom otkupu i dokaz o objavljivanju, odnosno dostavljanju svim vlasnicima poziva za otkup, na osnovu čega Centralni registar otvara račun emitenta za otkup. Po završetku roka za otkup, emitent dostavlja Centralnom registru obavezujuće ponude vlasnika koji su učestvovali u otkupu i odluku emitenta o prihvatu ponuda. Po isplati vlasnicima koji su učestvovali u otkupu, emitent dostavlja zahtjev za prenos i brisanje otkupljenih dužničkih hartija od vrijednosti, naloge vlasnika za prenos hartija od vrijednosti i potvrde vlasnika, odnosno banke vlasnika o prijemu novčanih sredstava, na osnovu čega Centralni registar prenosi otkupljene dužničke hartije od vrijednosti sa računa vlasnika na račun emitenta za otkup i vrši povlačenje i poništenje s računa emitenta za otkup.

(4) Centralni registar po zahtjevu emitenta vrši povlačenje i poništenje, u roku od osam dana od prijema potpunog i urednog zahtjeva, neupisanih i neuplaćenih dužničkih hartija od vrijednosti koje se nalaze na posebnom privremenom računu emitenta, a koje su emitovale banke i jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, nakon upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije, i to:

a) svih neupisanih i neuplaćenih dužničkih hartija od vrijednosti, ako se emisija vrši kontinuiranom ponudom,

b) neupisanih i neuplaćenih dužničkih hartija od vrijednosti jedne tranše, ako se emisija vrši ponudom u tranšama.

(5) Centralni registar po službenoj dužnosti vrši povlačenje i poništenje hartija od vrijednosti emitenta prilikom registracije hartija od vrijednosti nove emisije po sljedećim osnovima:

1) smanjenje osnovnog kapitala,

2) spajanje, podjela, konverzija ili denominacija hartija od vrijednosti,

3) pretvaranje zamjenljivih obveznica i varanata u akcije,

4) bilo koja druga emisija hartija od vrijednosti koja se sprovodi zamjenom postojećih hartija od vrijednosti za nove.

(6) Uz zahtjev se dostavlja rješenje o upisu promjene u Registar emitenata kod Komisije, odnosno u sudski registar i dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 43

(1) Centralni registar po službenoj dužnosti, a na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz Registra emitenata kod Komisije i rješenja o brisanju emitenta iz sudskog registra, vrši povlačenje i poništenje svih hartija od vrijednosti i zatvara račun emitenta u slučaju brisanja emitenta po sljedećim osnovima:

1) stečajni postupak,

2) likvidacioni postupak.

(2) Ako zatvoreno akcionarsko društva nije bilo dobrovoljno upisano u Registar emitenata kod Komisije, u slučaju brisanja tog emitenta iz sudskog registra po okončanju stečajnog ili likvidacionog postupka, Centralni registar na osnovu rješenja o brisanju iz sudskog registra i po zahtjevu lica koje je bilo vlasnik akcija tog emitenta zatvara račun emitenta.

(3) Ukoliko lice koje je bilo vlasnik akcija emitenta – zatvorenog akcionarskog društva koje je brisano iz sudskog registra, u smislu stava 2. ovog člana, ne podnese zahtjev za zatvaranje računa emitenta u roku od tri mjeseca od okončanja stečajnog ili likvidacionog postupka, Centralni registar po službenoj dužnosti zatvara račun emitenta na osnovu objave o okončanju stečajnog ili likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(4) Centralni registar po zahtjevu pravnog sljednika emitenta vrši povlačenje i poništenje svih hartija od vrijednosti i zatvara račun emitenta u slučaju brisanja emitenta po sljedećim osnovima:

1) promjena pravne forme,

2) statusna promjena (spajanje uz pripajanje, spajanje uz osnivanje, podjela uz pripajanje, podjela uz osnivanje, te odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje).

(5) Uz zahtjev iz stava 2. dostavljaju se rješenje o brisanju emitenta iz Registra emitenata kod Komisije, rješenje o brisanju emitenta iz sudskog registra i dokaz o uplati naknade.

(6) Centralni registar povlači i poništava sve hartije od vrijednosti i zatvara račun emitenta u roku od osam dana od prijema rješenja, odnosno potpunog i urednog zahtjeva.

III – RAČUN VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1. Otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti

Član 44

(1) Račun vlasnika sadrži sljedeće podatke:

a) broj računa;

b) podatke o vlasniku:

1) za fizičko lice: ime, ime jednog roditelja i prezime vlasnika, JMB vlasnika – za rezidenta, odnosno identifikacioni broj koji određuje sistem Centralnog registra (KID) – za nerezidenta, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, elektronska adresa,

2) za pravno lice: puni i skraćeni naziv sa oznakom sjedišta, matični broj – za rezidenta, odnosno identifikacioni broj koji određuje sistem Centralnog registra (KID) – za nerezidenta, broj telefona, elektronska adresa, broj telefaksa, adresa vlasnika (ulica i broj, poštanski broj, grad i država);

v) vrstu, oznaku i količinu hartija od vrijednosti po emitentima, koje vlasnik ima na računu;

g) ograničenja raspolaganja hartijama od vrijednosti, koja se odnose na vlasnika;

d) broj bankovnog računa vlasnika otvorenog u KM. Pod bankovnim računom vlasnika podrazumijeva se i bankovni račun člana Centralnog registra – berzanskog posrednika na kom se vode novčana sredstva vlasnika za trgovinu hartijama od vrijednosti – partija vlasnika, za kog je vlasnik dao ovlašćenje da se na taj račun isplaćuju novčana sredstva po osnovu hartija od vrijednosti.

(2) Pored podatka na računu vlasnika iz stava 1. ovog člana, u Centralnom registru se mogu upisati i sljedeći podaci o vlasniku:

a) podaci o punomoćniku/zastupniku – analogno podacima o vlasniku iz stava 1. tačka b) pod 1) ovog člana,

b) JMB, ime i prezime lica ovlašćenog za poslovanje s Centralnim registrom, ukoliko je vlasnik pravno lice,

v) poreski broj vlasnika.

Član 45

(1) Nalog za otvaranje računa vlasnika podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Nalog za otvaranje računa podnosi vlasnik.

Član 46

(1) Uz nalog za otvaranje računa podnose se:

a) odgovarajući identifikacioni dokument vlasnika računa;

b) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice;

v) Ovjerena kopija bankovne kartice za fizičko lice, odnosno pisana izjava lica ovlašćenog za zastupanje ili instrukcije banke za pravno lice o broju bankovnog računa, odnosno ovlašćenje dato članu Centralnog registra – berzanskom posredniku koga je vlasnik ovlastio da se na njegov račun iz člana 44. stav (1) tačka d) isplaćuju novčana sredstva po osnovu hartija od vrijednosti. Obrazac ovlašćenja propisuje direktor Centralnog registra. Ovlašćenje se dostavlja Centralnom registru u originalu, ovjereno od strane člana Centralnog registra – berzanskog posrednika ako ovlašćenje daje fizičko lice, odnosno pečatom pravnog lica ako ovlašćenje daje pravno lice u skladu s propisima kojim se reguliše poslovanje pravnih lica. Ovlašćenje važi do dostavljanja Centralnom registru pisanog opoziva.

g) Kada vlasnički račun otvara fizičko lice, dostavlja se i svojeručno potpisana pisana izjava na osnovu koje se može utvrditi da li je to lice javno i/ili politički eksponirano lice, u smislu propisa o sprečavanju pranja novca. Obrazac izjave propisuje direktor Centralnog registra.

d) u slučaju da se vlasnički račun otvara za strano pravno lice, čiji je osnivač pravno lice, dostavlja se i izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra za pravno lice osnivača ako njegov udio iznosi 20% ili više (stvarni vlasnik), te za sva pravna lica osnivače osnivača čiji udio iznosi 20% ili više, a sve do izvoda iz sudskog ili drugog nadležnog registra u kojem je moguće identifikovati konačnog vlasnika – fizičko lice, takođe, uz ovjeru nadležnog organa te države, sa apostilom. Ako se iz objektivnih razloga podaci o stvarnom vlasniku ne mogu dobiti na ovaj način, ovlašćeno lice stranog pravnog lica koje otvara vlasnički račun daje pisanu izjavu u kojoj su navedeni podaci o stvarnom vlasniku;

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Ako strano pravno lice obavlja transakcije neposredno putem zahtjeva prema Centralnom registru, vrši se ponovna identifikacija prilikom obrade tog zahtjeva, najmanje jednom godišnje, dostavljanjem podataka iz stava 1. tačka d) ovog člana.

Član 47

(1) Uz nalog za otvaranje računa investicionog fonda koji ima svojstvo pravnog lica, pored dokumentacija iz člana 46. ovog pravilnika, dostavljaju se i:

a) dokaz o identitetu subjekta koji upravlja tim investicionim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje fondom),

b) dokaz o identitetu ovlašćenih lica društva za upravljanje,

v) dozvola za upravljanje fondom izdata od strane nadležnog organa.

(2) Račun vlasnika hartija od vrijednosti za investicioni fond koji ima svojstvo pravnog lica otvara se pod nazivom i matičnim/drugim identifikacionim brojem tog investicionog fonda, odnosno identifikacionim brojem koji određuje sistem Centralnog registra (KID) – za strani investicioni fond.

(3) Uz nalog za otvaranje računa investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, dostavljaju se i:

a) dokaz o identitetu društva za upravljanje fondom,

b) dokaz o identitetu ovlašćenih lica društva za upravljanje,

v) dozvola za upravljanje fondom izdata od strane nadležnog organa.

(4) Račun vlasnika hartija od vrijednosti za investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica otvara se pod nazivom društva za upravljanje sa naznakom “za račun _____________ (naziv fonda)” i identifikacionim brojem koji određuje sistem Centralnog registra (KID).

Član 48

(1) Centralni registar otvara račun vlasnika po službenoj dužnosti ako sticalac nema otvoren račun vlasnika hartija od vrijednosti, u sljedećem slučaju:

a) sticanje hartija od vrijednosti u postupku registracije hartija od vrijednosti, na osnovu podataka koje dostavi emitent u spisku vlasnika,

b) sticanje hartija od vrijednosti po osnovu privatizacije državnog kapitala, na osnovu podataka iz odgovarajućeg akta organa nadležnog za prodaju državnog kapitala.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, otvaranje računa vlasnika vrši se ukoliko odgovarajući akt sadrži podatke iz člana 44. stav 1. tačka b) ovog pravilnika.

Član 49

(1) Centralni registar otvara račun vlasniku hartija od vrijednosti odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema potpunog i urednog naloga.

(2) Upis iz stava 1. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o otvaranju računa vlasnika hartija od vrijednosti.

(3) Po otvaranju računa podnosiocu se dostavlja izvod o stanju na računu, iz kojeg je vidljivo da je račun otvoren, ako podnosilac nije o tome obaviješten putem berzanskog posrednika ili na drugi način u skladu s ovim pravilnikom.

Član 50

(1) Na računu vlasnika hartija od vrijednosti vode se sve hartije od vrijednosti u njegovom vlasništvu.

(2) Jedno lice može da ima samo jedan račun vlasnika hartija od vrijednosti u Centralnom registru.

Član 51

Ako na jednoj hartiji od vrijednosti pravo svojine ima više vlasnika, ta hartija od vrijednosti vodi se u sistemu Centralnog registra na ime i na računu zajedničkog punomoćnika, koji sadrži podatke o suvlasnicima i njihovim udjelima u vlasništvu na toj hartiji od vrijednosti.

Član 52

Na računu vlasnika hartija od vrijednosti vode se sve promjene, a naročito nastale u sljedećem slučaju:

a) sticanje po osnovu nove emisije,

b) kupovina i prodaja, odnosno pravni poslovi zaključeni na berzi i drugom uređenom javnom tržištu,

v) izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i odluka drugih nadležnih organa,

g) sticanje i otuđenje na osnovu zakona,

d) nasljeđivanje,

đ) poklon,

e) drugi pravni poslovi sa hartijama od vrijednosti u skladu s važećim propisima.

2. Promjena podataka o vlasniku hartija od vrijednosti

Član 53

Promjena podataka o vlasniku hartija od vrijednosti vrši se u slučaju kada podaci u Centralnom registru nisu u skladu sa podacima iz identifikacionog dokumenta, odnosno u drugim slučajevima kada se dokaže da upisano stanje ne odgovara stvarnom stanju.

Član 54

(1) Nalog za promjenu podataka podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Nalog za promjenu podataka podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice prema članu 5. ovog pravilnika.

(3) Nalog za promjenu podataka za vlasnika hartije od vrijednosti može da podnese i emitent.

Član 55

(1) Uz nalog za promjenu podataka podnosi se:

a) odgovarajući dokument, u zavisnosti od podatka koji se mijenja,

b) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice,

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) Za promjenu podataka o fizičkom licu podnosi se:

a) za promjenu JMB – pravosnažna odluka nadležnog organa,

b) za ispravku pogrešno upisanog JMB – dokument na osnovu kojeg je upisan pogrešan JMB i novi dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka,

v) za upisivanje stvarnog JMB umjesto generisanog broja – identifikacioni dokument iz člana 5. stav 8. tačka a) ovog pravilnika, odnosno pravosnažna odluka nadležnog organa,

g) za promjenu imena i/ili prezimena – pravosnažna odluka nadležnog organa ili izvod iz matične knjige vjenčanih,

d) za promjenu imena roditelja – pravosnažna odluka nadležnog organa o promjeni imena roditelja,

đ) za ispravku pogrešno upisanog imena, imena roditelja, prezimena ili adrese – raniji dokument na osnovu kojeg je upisan pogrešan podatak i novi dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka,

e) za promjenu adrese prebivališta/boravišta – prijava prebivališta/boravišta kod nadležnog organa ili pisana izjava podnosioca sa podacima o novoj adresi,

ž) za promjenu broja bankovnog računa – ovjerena kopija bankovne kartice ili instrukcija banke, odnosno ovlašćenje iz člana 46. stav 1. tačka v).

(3) Za promjenu podataka o pravnom licu podnose se:

a) za promjenu matičnog broja pravnog lica – odgovarajući akt Republičkog zavoda za statistiku ili drugog nadležnog organa,

b) za promjenu naziva, sjedišta ili lica ovlašćenog za zastupanje – pravosnažna odluka suda ili drugog nadležnog organa,

v) za promjenu broja bankovnog računa – pisana izjava lica ovlašćenog za zastupanje tog pravnog lica ili instrukcija banke, odnosno ovlašćenje iz člana 46. stav 1. tačka v).

(4) Radi ispravke pogrešnih i netačnih podataka o vlasniku hartija od vrijednosti upisanih u Centralnom registru, emitent je dužan da vlasniku hartija od vrijednosti izda potvrdu o odgovarajućim podacima o vlasniku na osnovu svoje matične evidencije i dokumentacije kojom raspolaže, osim za vlasnike akcija emitenta stečene zamjenom vaučera za akcije emitenta u vaučerskoj privatizaciji, odnosno da potvrdi identitet vlasnika navodeći pogrešne i netačne podatke koje o vlasniku ima Centralni registar i ispravne podatke o tom vlasniku kojim raspolaže emitent.

(5) Ako na osnovu priloga iz st. 2, 3. i 4. ovog člana nije moguće da se sa sigurnošću utvrdi osnovanost zahtjeva za promjenu podataka, Centralni registar može da traži od podnosioca da svoj zahtjev dokazuje drugim sredstvima.

(6) Ukoliko nalog podnosi emitent, kopija priloženog dokumenta može da bude ovjerena od strane emitenta, a za vjerodostojnost kopije u odnosu na original odgovoran je emitent.

(7) U slučaju emisije dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska i za koje se ne vrše upis i uplata u postupku emitovanja, već se te hartije od vrijednosti emituju licima koja imaju određeno potraživanje ili neko drugo pravo u odnosu na emitenta, promjena podatka o bankovnom računu vrši se na osnovu spiska vlasnika, koji dostavlja emitent u skladu sa članom 22. stav 3.

Član 56

(1) O primljenom nalogu za promjenu podataka o vlasniku hartija od vrijednosti Centralni registar odlučuje u roku od 15 dana od prijema naloga.

(2) Nalog za promjenu podataka o vlasniku za koji su ispunjeni uslovi izvršava se direktno u sistemu Centralnog registra, bez donošenja rješenja u pisanom obliku.

(3) Upis promjene podataka iz stava 2. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o dozvoli upisa promjene podataka o vlasniku.

(4) Nakon izvršenja naloga za promjenu podataka o vlasniku, Centralni registar dostavlja podnosiocu izvod o stanju na računu, iz kojeg je vidljivo da je promjena izvršena.

Član 57

(1) Centralni registar neće izvršiti nalog za promjenu podataka o vlasniku hartija od vrijednosti ukoliko nalog nije potpun i uredan, odnosno ukoliko uz nalog nije priložen odgovarajući dokaz na osnovu kojeg se sa sigurnošću može utvrditi osnovanost naloga za promjenu.

(2) Centralni registar neće izvršiti nalog za promjenu podataka naročito u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko nalog podnese neovlašćeno lice,

b) ukoliko nije priložen odgovarajući identifikacioni dokument ili je priložen identifikacioni dokument koji je istekao, oštećen ili nečitak,

v) ukoliko uz nalog nije priložen odgovarajući dokument iz člana 55. ovog pravilnika.

3. Izvještaji za vlasnika i obavještavanje vlasnika

Član 58

(1) Centralni registar za vlasnike hartija od vrijednosti, a na zahtjev vlasnika ili drugog ovlašćenog lica, izdaje sljedeće izvještaje:

a) potvrdu o vlasništvu na hartijama od vrijednosti,

b) izvod o stanju na računu,

v) potvrdu da lice nema otvoren račun u Centralnom registru,

g) potvrdu da lice ne posjeduje hartije od vrijednosti,

d) potvrdu o novčanim sredstvima na računu Centralnog registra za posebnu namjenu,

đ) plan otplate za dužničke hartije od vrijednosti, po vlasniku,

e) izvještaj o transakcijama,

ž) ostale izvještaje/potvrde po posebnom zahtjevu.

(2) Drugi izvještaji/potvrde iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koju vodi Centralni registar strukturiraju se prema zahtjevu vlasnika ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra, a izrađuju se i dostavljaju u obliku i na način definisan posebnim ugovorom.

(3) Potvrda o vlasništvu na hartijama od vrijednosti i izvod o stanju na računu iz stava 1. ovog člana su javne isprave.

Član 59

(1) Potvrda o vlasništvu na hartijama od vrijednosti se odnosi na određenu hartiju od vrijednosti i sadrži sljedeće:

a) broj potvrde;

b) datum na koji se odnosi stanje u potvrdi;

v) podatke o vlasniku:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime/naziv i sjedište vlasnika,

2) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID);

g) podatke o hartiji od vrijednosti:

1) broj hartija od vrijednosti,

2) vrsta i klasa hartije od vrijednosti,

3) lokalna oznaka hartije od vrijednosti;

d) naziv i sjedište emitenta;

đ) naznaku da su prava vlasnika hartije od vrijednosti utvrđena zakonom i odlukom o emisiji;

e) naznaku da potvrda ne predstavlja hartiju od vrijednosti i nije predmet trgovanja;

ž) datum izdavanja;

z) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(2) Centralni registar ne izdaje potvrdu o vlasništvu za hartije od vrijednosti koje se nalaze na zbirnom kastodi računu.

(3) Izvod o stanju na računu se odnosi na sve hartije od vrijednosti u vlasništvu tog lica, izuzev hartija od vrijednosti koje se nalaze na zbirnom kastodi računu, te sadrži sljedeće:

a) podatke o vlasniku:

1) ime i prezime / naziv vlasnika,

2) poštanska adresa,

3) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID);

b) datum na koji se odnosi stanje na računu;

v) datum izdavanja izvoda;

g) podatke za svaku pojedinu hartiju od vrijednosti na računu:

1) lokalna oznaka,

2) ISIN kod,

3) broj računa,

4) oznaka člana kod kojeg je otvoren račun,

5) stanje (broj hartija od vrijednosti),

6) stanje (broj) raspoloživih hartija od vrijednosti,

7) stanje (broj) blokiranih hartija od vrijednosti,

8) procenat učešća u odnosu na ukupan broj hartija od vrijednosti iste lokalne oznake;

d) legendu oznaka hartija od vrijednosti:

1) lokalna oznaka,

2) ISIN kod,

3) vrsta i klasa hartije od vrijednosti;

đ) legendu oznaka članova Centralnog registra:

1) oznaka člana,

2) naziv člana;

e) naznaku da izvod o stanju na računu ne sadrži hartije od vrijednosti koje se nalaze na zbirnom kastodi računu;

ž) naznaku da izvod o stanju na računu ne predstavlja hartiju od vrijednosti i nije predmet trgovanja;

z) ime i prezime korisnika sistema Centralnog registra – radnika koji je izdao izvod;

i) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(4) Potvrda da lice nema otvoren račun u Centralnom registru sadrži sljedeće:

a) broj potvrde,

b) ime/naziv lica, organa ili tijela po čijem se zahtjevu izdaje potvrda,

v) datum na koji se odnosi stanje u potvrdi,

g) ime i prezime / naziv i sjedište lica na koje se odnosi potvrda,

d) identifikacioni broj lica na koje se odnosi potvrda (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj),

đ) naznaku da lice nema otvoren račun u Centralnom registru,

e) mjesto i datum izdavanja,

ž) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(5) Potvrda da lice ne posjeduje hartije od vrijednosti sadrži sljedeće:

a) broj potvrde;

b) ime/naziv lica, organa ili tijela po čijem se zahtjevu izdaje potvrda;

b) datum na koji se odnosi stanje u potvrdi;

v) podatke o licu na koje se odnosi potvrda:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime/naziv i sjedište vlasnika,

2) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID),

3) adresa;

g) naznaku da lice ne posjeduje hartije od vrijednosti na računu vlasnika u Centralnom registru;

d) mjesto i datum izdavanja potvrde;

đ) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(6) Potvrda o novčanim sredstvima na računu za posebnu namjenu odnosi se na novčana sredstva koja Centralni registar drži na svom računu za posebnu namjenu za račun lica čije su akcije prinudno prodate u postupku preuzimanja akcionarskog društva, odnosno u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca i sadrži sljedeće:

a) broj potvrde;

b) podatke o licu na koje se odnosi potvrda:

1) ime i prezime / naziv tog lica,

2) identifikacioni broj tog lica u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj KID);

v) iznos novčanih sredstava koja se na ime tog lica vode na računu za posebnu namjenu;

g) broj računa i naziv banke kod koje je Centralni registar otvorio račun za posebnu namjenu;

d) datum na koji se odnosi stanje u potvrdi;

đ) naznaku da je novčani iznos uplaćen od strane ponudioca, odnosno otkupioca na ime naknade za akcije koje su prinudno prodate u postupku preuzimanja akcionarskog društva, odnosno u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca i naznaka propisa na osnovu kojih je proveden postupak prinudne prodaje;

e) ime i prezime / naziv ponudioca, odnosno otkupioca;

ž) naziv emitenta, oznaku i broj akcija koje su prinudno prodate;

z) svrhu izdavanja potvrde;

i) mjesto i datum izdavanja;

j) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(7) Plan otplate za dužničke hartije od vrijednosti, po vlasniku, sadrži sljedeće:

a) podatke o vlasniku:

1) ime i prezime / naziv vlasnika,

2) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID);

b) podatke o otplati anuiteta;

v) datum i vrijeme izdavanja potvrde;

g) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(8) Izvještaj o transakcijama sadrži sljedeće:

a) podatke o vlasniku:

1) ime i prezime / naziv vlasnika,

2) poštanska adresa,

3) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID);

b) period na koji se odnosi izvještaj;

v) datum izdavanja izvještaja;

g) podatke za svaku pojedinu transakciju:

1) datum transakcije,

2) oznaka člana,

3) broj računa,

4) kod transakcije,

5) lokalna oznaka hartija od vrijednosti,

6) stanje;

d) legendu oznaka hartije od vrijednosti:

1) oznaka hartije,

2) ISIN kod,

3) vrsta i klasa;

đ) legendu oznaka članova:

1) oznaka člana,

2) naziv člana;

e) legendu oznaka transakcija:

1) kod transakcije,

2) opis transakcije;

ž) ime i prezime korisnika sistema Centralnog registra – radnika koji je izdao izvještaj;

z) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

Član 60

(1) Zahtjev za izdavanje izvještaja za vlasnika podnosi vlasnik ili drugo ovlašćeno lice prema članu 5. ovog pravilnika na posebnom obrascu, a uz zahtjev se dostavlja dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(2) O primljenom zahtjevu za izdavanje izvještaja za vlasnika Centralni registar odlučuje u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.

(3) Za potrebe postupka za raspravljanje zaostavštine zahtjev za izdavanje izvještaja za vlasnika iz člana 58. stav 1. t. a), b) i d) može da podnese lice koje ima pravni interes.

(4) Lice iz stava 3. ovog člana uz zahtjev za izdavanje izvještaja podnosi izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca.

(5) Uz zahtjev za izdavanje izvještaja za fizičko lice podnosi se ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice i dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 61

(1) Podaci o stanju hartija od vrijednosti na računu vlasnika predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštavati samo neposredno vlasniku.

(2) Centralni registar odbija zahtjev za davanje podataka o identitetu vlasnika, kao i o stanju hartija od vrijednosti na računu vlasnika, ukoliko je takav zahtjev podnesen posredno (putem telefona, telefaksa, elektronskom porukom i sl.) ili od strane neovlašćenog lica.

(3) Po zahtjevu vlasnika hartija od vrijednosti, Centralni registar može da odobri pristup računima tog vlasnika putem interneta dodjelom šifre za uvid u stanje portfelja vlasnika, a za korišćenje te šifre odgovara vlasnik.

(4) Zahtjev iz stava 3. ovog člana podnosi se na posebnom obrascu.

(5) Uz zahtjev za uvid u stanje portfelja putem interneta za vlasnika – fizičko lice dostavlja se ovjerena kopija identifikacionog dokumenta shodno članu 5. ovog pravilnika i navodi način na koji vlasnik želi da mu se dostavi pristupna šifra.

(6) Zahtjev za uvid u stanje portfelja putem interneta za vlasnika – pravno lice podnosi lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica, ovjerava zahtjev pečatom pravnog lica, te navodi način za dostavljanje pristupne šifre i podatke o licu koje je ovlašćeno da preuzme šifru.

Član 62

(1) Centralni registar obavještava sve vlasnike hartija od vrijednosti koji su u toku mjeseca imali promjenu stanja na računu vlasnika po osnovu trgovanja na berzi ili drugom uređenom tržištu, osim ako je vlasnik u pisanom obliku tražio da mu se ne dostavlja obavještenje, u kom slučaju se identitet podnosioca zahtjeva vrši u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

(2) Obavještavanje iz stava 1. ovog člana vrši se dostavljanjem izvoda o stanju na računu vlasnika, koji sadrži sljedeće:

a) podatke o vlasniku:

1) ime i prezime / naziv vlasnika,

2) poštanska adresa;

b) datum na koji se odnosi stanje na računu;

v) datum izdavanja izvoda;

g) podatke za svaku pojedinu hartiju od vrijednosti na računu:

1) lokalna oznaka,

2) ISIN kod,

3) broj računa,

4) oznaka člana kod kojeg je otvoren račun,

5) stanje (broj hartija od vrijednosti),

6) stanje (broj) raspoloživih hartija od vrijednosti,

7) stanje (broj) blokiranih hartija od vrijednosti,

8) procenat učešća u odnosu na ukupan broj hartija od vrijednosti iste lokalne oznake;

d) legendu oznaka hartija od vrijednosti:

1) lokalna oznaka,

2) ISIN kod,

3) vrsta i klasa hartije od vrijednosti;

đ) legendu oznaka članova Centralnog registra:

1) oznaka člana,

2) naziv člana;

e) naznaku da izvod o stanju na računu ne sadrži hartije od vrijednosti koje se nalaze na zbirnom kastodi računu;

ž) naznaku da izvod o stanju na računu ne predstavlja hartiju od vrijednosti i nije predmet trgovanja;

z) ime i prezime direktora Centralnog registra;

i) napomenu da je izvod izrađen elektronski i da je važeći bez potpisa direktora i pečata Centralnog registra.

(3) Izvod o stanju na računu vlasnika sadrži podatke o hartijama od vrijednosti sa stanjem na zadnji dan mjeseca u kojem je evidentirana promjena stanja.

(4) Dostavljanje izvoda se vrši do desetog dana u narednom mesecu, na elektronsku adresu vlasnika ili redovnom poštom na izričit zahtjev vlasnika.

IV – PRENOS PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

1. Opšti dio

Član 63

Prenos prava iz hartija od vrijednosti, u smislu ovog pravilnika, vrši se prenosom hartija od vrijednosti sa računa dotadašnjeg vlasnika na račun novog vlasnika, odnosno upisivanjem odgovarajuće promjene na računima tih vlasnika po sljedećim osnovima:

a) akt suda ili drugog nadležnog organa,

b) zakon,

v) nasljeđivanje,

g) drugi pravni poslovi u skladu s važećim propisima.

Član 64

(1) Nalog za prenos hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: nalog za prenos) u slučaju iz člana 63. stav 1. t. a), b), v) i g) podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Upravni odbor Centralnog registra po potrebi može da donese posebno uputstvo o prenosu hartija od vrijednosti po pojedinim pravnim osnovima iz člana 63. ovog pravilnika.

Član 65

Uz nalog za prenos dostavljaju se prilozi kojim se dokazuje pravni osnov za prenos u smislu člana 63. ovog pravilnika, identitet dotadašnjeg i novog vlasnika i po potrebi drugi prilozi, zavisno od vrste prenosa.

Član 66

(1) O primljenom nalogu za prenos Centralni registar odlučuje u roku od 15 dana od prijema.

(2) Nalog za prenos izvršava se direktno u sistemu Centralnog registra, bez donošenja rješenja u pisanom obliku.

(3) Upis iz stava 2. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o prenosu hartija od vrijednosti.

(4) Nakon izvršenja naloga za prenos, Centralni registar dostavlja podnosiocu izvod o stanju na računu iz kojeg je vidljivo da je prenos izvršen, ako podnosilac nije pisanim putem obaviješten o prenosu u nekom drugom obliku u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 67

(1) Centralni registar neće izvršiti nalog za prenos ukoliko:

a) nalog za prenos ne sadrži sve propisane podatke,

b) ne može sa sigurnošću da utvrdi identitet vlasnika hartija od vrijednosti i lica na čiji račun se prenose hartije od vrijednosti,

v) nalog za prenos nije podnesen od strane ovlašćenog lica,

g) hartije od vrijednosti za čiji prenos je podnesen nalog podliježu ograničenju prometa na osnovu zakona, odluke emitenta ili ugovora,

d) hartije od vrijednosti navedene u nalogu za prenos ne odgovaraju hartijama od vrijednosti na računu vlasnika u pogledu emitenta, identifikacionog broja, lokalne oznake, vrste, klase ili broja,

đ) nisu dostavljeni potrebni prilozi uz nalog za prenos na osnovu kojih se vrši prenos ili podaci iz priloga ne odgovaraju podacima u sistemu Centralnog registra,

e) je aktom suda ili drugog nadležnog organa izrečena mjera zabrane raspolaganja hartijama od vrijednosti čiji se prenos traži.

(2) U slučaju odbacivanja ili odbijanja naloga, podnosiocu se vraćaju nalog i svi dostavljeni prilozi.

3. Prenos na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa

Član 68

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa (sudska odluka, sporazum iz postupka medijacije, notarska izvršna isprava, odluka drugog nadležnog organa, akt ovlašćenog prodavca državnog kapitala i sl.) vrši se u skladu sa podacima iz akta koji dostavlja sud ili drugi nadležni organ.

(2) Ako akt suda ili drugog nadležnog organa iz stava 1. ovog člana ne sadrži sve potrebne podatke, Centralni registar obavještava sud ili drugi nadležni organ o nedostacima akta i o podacima neophodnim za upis prenosa prava iz hartija od vrijednosti, odnosno podacima neophodnim za identifikaciju vlasnika, lica na koje se vrši prenos i hartija od vrijednosti koje su predmet prenosa.

(3) Nalog za prenos na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa popunjava Centralni registar po službenoj dužnosti, ako je taj akt dostavljen službenim putem.

(4) U nalog se upisuju podaci iz akta suda ili drugog nadležnog organa koji je osnov za prenos, a Centralni registar je odgovoran za tačnost podataka, upisanih u nalog i unesenih u sistem Centralnog registra, u odnosu na podatke iz akta suda ili drugog nadležnog organa iz stava 1. ovog člana, ako popunjava nalog po službenoj dužnosti u skladu sa stavom 3. ovog člana.

(5) Centralni registar nije odgovoran za tačnost podataka koji su navedeni u aktu suda ili drugog nadležnog organa.

(6) Troškove prenosa snosi lice na koje se vrši prenos.

Član 69

(1) Nalog za prenos na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa može da podnese i lice koje ima pravni interes, ako akt nadležnog organa nije dostavljen Centralnom registru službenim putem.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, uz nalog za prenos podnosilac prilaže akt suda ili drugog nadležnog organa i dokaz da ima pravni interes da se akt suda ili drugog nadležnog organa sprovede, odnosno da se izvrši prenos.

(3) Za tačnost podataka u nalogu odgovoran je podnosilac naloga.

Član 70

(1) Prenos akcija iz procesa privatizacije (po osnovu prodaje državnog kapitala) vrši se u skladu sa podacima iz akta ovlašćenog prodavca državnog kapitala prema važećim propisima.

(2) Akt ovlašćenog prodavca državnog kapitala iz stava 1. ovog člana je obavještenje o izvršenoj privatizaciji, doneseno od strane organa nadležnog za prodaju državnog kapitala prema važećim propisima.

(3) Ako su kupcu državnog kapitala ugovorom o prodaji državnog kapitala ograničena prava iz hartija od vrijednosti, Centralni registar upisuje ta ograničenja u skladu sa podacima koji su navedeni u obavještenju o izvršenoj privatizaciji, odnosno u posebnom nalogu za upis ograničenja ako ograničenja nisu sadržana u obavještenju.

(4) Uz akt ovlašćenog prodavca državnog kapitala iz stava 1. ovog člana Centralnom registru se dostavljaju i dijelovi ugovora o prodaji iz kojih je vidljiv identitet ugovornih strana, predmet prodaje i ograničenja prava iz hartija od vrijednosti.

(5) Ovlašćeni prodavac državnog kapitala službenim putem dostavlja Centralnom registru obavještenje i dijelove ugovora o prodaji.

(6) Obavještenje o izvršenoj privatizaciji dostavlja se u originalu, a dijelovi ugovora o prodaji u ovjerenoj kopiji.

Član 71

(1) Prenos hartija od vrijednosti – akcija iz procesa privatizacije ESOP metodom – metodom prodaje zaposlenim u preduzeću, odnosno privrednom društvu, vrši se po osnovu jednog ugovora s jednim radnikom – kupcem, ali kroz više periodičnih prenosa na kupca onog dijela državnog kapitala koji bude otplaćen u prethodnom periodu, odnosno otplaćenog broja akcija.

(2) Prenos akcija iz procesa privatizacije ESOP metodom Centralni registar vrši na osnovu izvještaja ovlašćenog prodavca državnog kapitala, koji sadrži podatke za svakog kupca državnog kapitala predmetnog emitenta, i to:

a) podatke o licu na koje se vrši prenos akcija (ime i prezime i ime jednog roditelja, JMB),

b) podatke o pravnom osnovu prenosa (broj i datum ugovora o prodaji),

v) oznaku i ukupan broj akcija iz ugovora,

g) iznos ukupnog duga, rok otplate i iznos mjesečne rate,

d) uplaćeni iznos i pripadajući broj akcija po izvršenoj uplati,

đ) ograničenja raspolaganja prenesenim akcijama (ograničenja prava za prodaju, zalaganje ili drugi oblik otuđivanja) i trajanje ograničenja.

(3) Ovlašćeni prodavac državnog kapitala uz izvještaj dostavlja i jedan primjerak tipskog ugovora o kupoprodaji (kopija ovjerena od strane prodavca) i spisak kupaca koji su zaključili ugovor.

(4) Izvještaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku i ima pravnu snagu naloga za prenos.

(5) Na ostala pitanja u vezi s prenosom akcija iz procesa privatizacije ESOP metodom shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na prenos hartija od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa.

Član 72

(1) Ukoliko akt ovlašćenog prodavca državnog kapitala o izvršenoj privatizaciji ne sadrži podatke o kupcu državnog kapitala i podatke o emitentu, neophodne za identifikaciju kupca, emitenta i/ili hartija od vrijednosti, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema akta pisanim zahtjevom traži od ovlašćenog prodavca državnog kapitala da dostavi sve podatke neophodne za identifikaciju kupca, emitenta i/ili akcija iz procesa privatizacije.

(2) Ukoliko emitent nema otvoren račun, odnosno ukoliko nije izvršena registracija hartija od vrijednosti tog emitenta, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema akta ovlašćenog prodavca državnog kapitala, pisanim dopisom, poziva emitenta da podnese zahtjev za registraciju u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(3) Ukoliko kupac državnog kapitala nema otvoren račun vlasnika hartija od vrijednosti, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema akta ovlašćenog prodavca državnog kapitala otvara račun vlasnika i prenosi akcije na kupca u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 73

Nalog za prenos na osnovu akta ovlašćenog prodavca državnog kapitala popunjava Centralni registar po službenoj dužnosti.

Član 74

O prenosu državnog kapitala i upisu ograničenja prava na osnovu akta ovlašćenog prodavca državnog kapitala Centralni registar obavještava kupca državnog kapitala, emitenta i prodavca.

Član 75

(1) Prenos obveznica Republike Srpske sa vlasnika obveznica sprovodi se u skladu sa odgovarajućim posebnim propisima.

(2) Centralni registar vrši prenos obveznica na osnovu rješenja koje donosi ovlašćeni organ.

(3) Rješenje na osnovu kojeg se vrši prenos obveznica Republike Srpske sa vlasnika obveznica nadležni organ dostavlja Centralnom registru u originalu službenim putem.

(4) Nalog za prenos obveznica na osnovu rješenja popunjava Centralni registar po službenoj dužnosti.

Član 76

(1) Nakon izvršenog prenosa obveznica, Centralni registar izdaje potvrdu o obavljenom prenosu hartija od vrijednosti.

(2) Potvrda o obavljenom prenosu hartija od vrijednosti sadrži sljedeće:

a) broj potvrde;

b) datum prenosa obveznica;

v) podatke o prethodnom vlasniku:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime/naziv i sjedište vlasnika,

2) identifikacioni broj vlasnika u Centralnom registru (JMB / matični broj / drugi identifikacioni broj – KID);

g) podatke o licu na koje se vrši prenos;

d) broj obveznica;

đ) lokalnu oznaka obveznica;

e) naziv emitenta;

ž) broj i datum rješenja na osnovu kojeg je izvršen prenos obveznica;

z) mjesto i datum izdavanja potvrde;

i) potpis direktora i pečat Centralnog registra.

(3) Troškovi prenosa izmiruju se u skladu sa odgovarajućim posebnim propisom iz člana 75. stav 1. ovog pravilnika, prije izvršenja prenosa.

Član 77

Ostali prenosi hartija od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa vrše se u skladu s tim aktom, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika.

4. Prenos na osnovu zakona

Član 78

Prenos hartija od vrijednosti na osnovu zakona vrši se:

a) u slučaju prenosa prava svojine na kapitalu Republike Srpske na jedinice lokalne samouprave:

1) u preduzećima, odnosno privrednim društvima koja obavljaju komunalne djelatnosti,

2) u lokalnim radio-televizijskim stanicama;

b) u ostalim zakonom propisanim slučajevima.

Član 79

(1) Prenos prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave vrši se na osnovu Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave.

(2) Prenos prava svojine na kapitalu Republike Srpske u lokalnim radio-televizijskim stanicama vrši se na osnovu Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u lokalnim radio-televizijskim stanicama na jedinice lokalne samouprave.

(3) Spisak preduzeća / privrednih društava koja obavljaju komunalne djelatnosti, lokalnih radio-televizijskih stanica i jedinica lokalne samouprave na koje se vrši prenos prava svojine objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(4) Nalog za prenos prava u skladu s ovim članom podnosi jedinica lokalne samouprave.

(5) Ako jedinica lokalne samouprave na koju se vrši prenos nema otvoren račun vlasnika hartija od vrijednosti, Centralnom registru uz nalog za prenos podnosi i nalog za otvaranje računa sa odgovarajućim prilozima u skladu sa ovim pravilnikom.

(6) Ako se podaci iz naloga za prenos ne slažu s podacima iz spiska iz stava 3. ovog člana, Centralni registar poziva podnosioca da otkloni utvrđene nedostatke ili vrši ispravku po službenoj dužnosti ako za to ima dovoljno osnova iz priložene dokumentacije.

(7) Prenos prava svojine na jedinice lokalne samouprave, u smislu ovog člana, Centralni registar vrši u roku od tri radna dana od dana prijema potpunog i urednog naloga za prenos.

(8) Troškove prenosa snosi jedinica lokalne samouprave na koju se vrši prenos.

(9) Emitent je dužan da Centralnom registru dostavi rješenje o upisu predmetnih promjena u sudski registar / istorijski izvod iz sudskog registra, u roku od sedam dana od upisa promjene u sudski registar.

Član 80

(1) Prilikom prenosa prava svojine na kapitalu Republike Srpske, odnosno akcijama u državnoj svojini, u preduzećima / privrednim društvima koja obavljaju komunalne djelatnosti, kao i u lokalnim radio-televizijskim stanicama na jedinicu lokalne samouprave, Centralni registar po službenoj dužnosti upisuje zakonom propisanu zabranu prava raspolaganja na prenesenim akcijama.

(2) O prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske, odnosno akcijama u državnoj svojini, u preduzećima / privrednim društvima koja obavljaju komunalne djelatnosti, kao i u lokalnim radio-televizijskim stanicama na jedinicu lokalne samouprave i upisu ograničenja prava raspolaganja na osnovu zakona u smislu stava 1. ovog člana, Centralni registar obavještava Vladu Republike Srpske, jedinicu lokalne samouprave, emitenta i Investicionorazvojnu banku Republike Srpske AD Banja Luka.

Član 81

Prenos hartija od vrijednosti na osnovu zakona u ostalim slučajevima vrši se na način i u skladu sa zakonom koji propisuje taj prenos, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika.

5. Prenos na osnovu nasljeđivanja

Član 82

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu rješenja o nasljeđivanju vrši se u skladu sa podacima iz rješenja i naloga za prenos, osim u slučaju iz stava 5. ovog člana.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana podnosi nasljednik ili drugo ovlašćeno lice u smislu člana 5. ovog pravilnika.

(3) Uz nalog se podnose:

a) pravosnažno rješenje o nasljeđivanju doneseno od strane suda, odnosno drugog nadležnog organa,

b) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Ako rješenjem o nasljeđivanju i nalogom za prenos nisu obuhvaćene akcije koje je ostavilac stekao u emisiji po osnovu pretvaranja rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital, Centralni registar po službenoj dužnosti na nasljednike prenosi te akcije onako kako su akcije iz kojih potiče to pravo raspoređene postojećim rješenjem o nasljeđivanju.

(5) Ako rješenjem o nasljeđivanju nisu obuhvaćena novčana sredstva koja je ostavilac stekao po osnovu hartija od vrijednosti, koja pripadaju ostaviocu po bilo kojem osnovu, a nalaze se na posebnim računima ili su ostala neisplaćena od strane emitenta (u slučaju kada Centralni registar izdaje izvještaj emitentu radi isplate), Centralni registar na nasljednike prenosi ta novčana sredstva, odnosno izdaje izvještaj emitentu radi isplate onako kako su hartije od vrijednosti iz kojih potiče to pravo raspoređene rješenjem o nasljeđivanju.

Član 83

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju vrši se u skladu sa podacima iz ugovora i naloga za prenos.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana podnosi davalac izdržavanja.

(3) Uz nalog se podnose:

a) notarski obrađen ugovor o doživotnom izdržavanju, odnosno ovjeren u skladu s propisima koji su važili u vrijeme zaključenja ugovora,

b) izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

6. Prenos na osnovu drugih pravnih poslova

Član 84

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu drugih pravnih poslova vrši se u skladu s važećim propisima o hartijama od vrijednosti, privrednim društvima, preuzimanju akcionarskih društava i drugim posebnim propisima.

(2) Prenos iz stava 1. ovog člana vrši se u sljedećim slučajevima:

a) poklon hartija od vrijednosti;

b) prodaja akcija simultano osnovanog, odnosno zatvorenog akcionarskog društva;

v) prodaja hartija od vrijednosti stečenih u emisiji bez obaveze izrade prospekta;

d) preuzimanje akcionarskog društva:

1) prihvatanje ponude u postupku preuzimanja akcionarskog društva,

2) prinudna prodaja u postupku preuzimanja akcionarskog društva,

3) prinudna kupovina u postupku preuzimanja akcionarskog društva;

đ) prenos akcija manjinskih akcionara;

e) sticanje sopstvenih akcija:

1) sticanje sopstvenih akcija bez naknade,

2) sticanje sopstvenih akcija pro rata od svih akcionara,

3) sticanje sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara,

4) sticanje sopstvenih akcija zatvorenog akcionarskog društva;

ž) prodaja sopstvenih akcija;

z) prenosa u postupku otkupa in specie;

i) ostali slučajevi kada je to dozvoljeno posebnim propisima.

6.1. Prenos po osnovu poklona

Član 85

(1) Prenos hartija od vrijednosti po osnovu poklona vrši se u skladu sa podacima iz naloga za prenos.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana može podnijeti:

a) poklonodavac,

b) poklonoprimac,

v) berzanski posrednik.

(3) Uz nalog se podnose:

a) notarski obrađen ugovor o poklonu,

b) dokaz da su poklonodavac i poklonoprimac lica za koja je pravilnikom Komisije dozvoljeno zaključenje ugovora o poklonu hartija od vrijednosti (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, ovjerena kućna lista / izjava o zajedničkom domaćinstvu za lica u vanbračnoj zajednici i sl.),

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Ako nalog za prenos podnosi poklonodavac, ugovor o poklonu ne mora da bude notarski obrađen, a uz nalog se dostavljaju:

a) izjava drugog supružnika da predmetne hartije od vrijednosti nisu bračna tekovina, odnosno saglasnost drugog supružnika za poklanjanje ako predmetne hartije od vrijednosti predstavljaju bračnu tekovinu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih ili ovjerena kućna lista / izjava o zajedničkom domaćinstvu za lica u vanbračnoj zajednici.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana potpisi ugovornih strana na ugovoru o poklonu, odnosno izjava pokolonodavca ili saglasnost supružnika ovjeravaju se kod nadležnog organa.

(6) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

6.2. Prenos po osnovu prodaje akcija zatvorenog akcionarskog društva

Član 86

(1) Prenos hartija od vrijednosti po osnovu prodaje akcija simultano osnovanog, odnosno zatvorenog akcionarskog društva vrši se u skladu sa podacima iz naloga za prenos.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana podnosi prethodni vlasnik akcija.

(3) Uz nalog se podnose:

a) ugovor o prodaji koji je ovjeren od strane nadležnog organa u slučaju da je jedna od strana fizičko lice;

b) ako osnivačkim aktom ili statutom simultano osnovanog, odnosno zatvorenog akcionarskog društva nije utvrđeno ograničenje prenosa akcija, izjava lica ovlašćenog za zastupanje društva o tome;

v) ako je osnivačkim aktom ili statutom simultano osnovanog, odnosno zatvorenog akcionarskog društva utvrđeno ograničenje prenosa akcija:

1) izjava lica ovlašćenog za zastupanje društva da je prodaja izvršena u skladu sa osnivačkim aktom ili statutom, ako je akcionar – prodavac ponudu uputio ostalim akcionarima putem društva,

2) druga odgovarajuća dokumentacija kojom se to dokazuje, ako akcionar – prodavac nije ponudu uputio ostalim akcionarima putem društva;

g) izjava prodavca da su izmirene novčane obaveze iz ugovora o prodaji ili potvrda banke prodavca o prispjeću uplate;

d) rješenje Komisije o davanju saglasnosti, ako su predmet prenosa akcije brokersko-dilerskog društva, berze ili Centralnog registra, a za prenos je potrebna saglasnost Komisije;

đ) saglasnost Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, ako su predmet prenosa vlasničke hartije od vrijednosti koje nisu uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište, a jedna od strana u transakciji je Penzijski rezervni fond Republike Srpske;

e) saglasnost Komisije, ako su predmet prenosa akcije društva za upravljanje, a za prenos je potrebna saglasnost Komisije;

ž) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

6.3. Prenos hartija od vrijednosti stečenih u emisiji bez obaveze izrade prospekta

Član 87

Prenos hartija od vrijednosti stečenih u emisiji bez obaveze izrade prospekta može se vršiti samo u slučajevima propisanim članom 60. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

6.4. Prenos u postupku preuzimanja akcionarskog društva

Član 88

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu prihvatanja ponude u postupku preuzimanja akcionarskog društva, prinudne prodaje u postupku preuzimanja akcionarskog društva i prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva iz člana 84. stav 2. tačka d) podt. od 1) do 3) ovog pravilnika vrši se u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, propisima Komisije i posebnim procedurama Centralnog registra.

(2) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu prihvatanja ponude u postupku preuzimanja akcionarskog društva sa računa akcionara koji je prihvatio ponudu na račun ponudioca i lica koja s njim zajednički djeluju Centralni registar vrši po službenoj dužnosti po isteku ponude za preuzimanje i nakon što primi potvrdu banke ponudioca da je izvršeno plaćanje deponovanih akcija.

Član 89

Berzanski posrednik akcionara koji prihvata ponudu za preuzimanje obavezan je da:

a) utvrdi identitet akcionara, poređenjem podataka iz identifikacionog dokumenta sa podacima u Centralnom registru,

b) dostavi Centralnom registru nalog za korekciju podataka o akcionaru koji prihvata ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama poglavlja III 2. ovog pravilnika,

v) obezbijedi da nalog za prihvatanje ponude za preuzimanje sadrži podatke o bankovnom računu akcionara koji prihvata ponudu za preuzimanje, otvorenom kod komercijalne banke u BiH, u konvertibilnim markama, osim u slučaju kada je akcionar strano pravno ili fizičko lice i nema takav bankovni račun, u kom slučaju se navodi bankovni račun berzanskog posrednika.

Član 90

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu prinudne prodaje u postupku preuzimanja akcionarskog društva sa računa akcionara koji nije prihvatio ponudu na račun ponudioca i lica koja s njim zajednički djeluju Centralni registar vrši po službenoj dužnosti po isteku ponude za preuzimanje, nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i nakon što primi potvrdu banke ponudioca da su na račun Centralnog registra za posebnu namjenu doznačena sredstva za plaćanje prinudno prodatih akcija ili nakon što sredstva za plaćanje prinudno prodatih akcija budu iskazana na izvodu sa računa za posebnu namjenu.

(2) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva sa računa akcionara koji nije deponovao akcije i koji zahtijeva od ponudioca i lica koja s njim zajednički djeluju koji su stekli više od zakonom propisanog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa da otkupe njegove akcije po cijeni iz ponude za preuzimanje Centralni registar vrši po isteku ponude za preuzimanje, nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani zakonom, a po nalogu za prenos koji dostavlja akcionar koji zahtijeva prinudnu kupovinu (manjinski akcionar).

(3) Uz nalog za prenos hartija od vrijednosti u postupku prinudne kupovine akcija iz stava 2. ovog člana prodavac – manjinski akcionar prilaže:

a) ugovor o kupoprodaji akcija ovjeren od strane nadležnog organa,

b) zahtjev manjinskog akcionara za prinudnu kupovinu akcija upućen ponudiocu, sa dokazima o blagovremenosti podnošenja zahtjeva (dostavnica, potvrda pošte o prijemu pošiljke, pečat protokola i sl.),

v) potvrdu banke ponudioca o plaćanju prinudno kupljenih akcija ili potvrdu banke manjinskog akcionara o prijemu uplaćenih sredstava,

g) odgovarajući identifikacioni dokument,

d) dokaz o uplati naknade.

6.5. Prenos akcija manjinskih akcionara

Član 91

(1) Prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca po volji otkupioca vrši se u skladu s čl. 438-438d. Zakona o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

(2) Akcije na kojima je zasnovana određena vrsta tereta, odnosno ograničenja prava, Centralni registar može da prenese na otkupioca pod uslovom da manjinski akcionar prethodno u Centralnom registru u skladu s važećim propisima sprovede postupak brisanja zasnovanog tereta uz pisanu saglasnost lica u čiju je korist, odnosno po čijoj je odluci zasnovan teret ili ograničenje prava, s tim da se saglasnost pravnog lica ovjerava pečatom tog lica, a saglasnost fizičkog lica ovjerava se kod nadležnog organa.

(3) Postupak u Centralnom registru pokreće akcionarsko društvo, tj. emitent dostavljanjem akta o ispunjenosti uslova za prenos akcija manjinskih akcionara na otkupioca po volji otkupioca (u daljem tekstu: akt).

(4) Emitent dostavlja akt u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, a akt sadrži sljedeće:

a) broj i datum odluke skupštine akcionara o prenosu akcija manjinskih akcionara,

b) lične podatke o otkupiocu (ime, prezime, ime jednog roditelja, JMB i adresa za fizičko lice, naziv, sjedište i MB za pravno lice),

v) primjerenu naknadu po akciji,

g) izjavu da je akcionarsko društvo utvrdilo da su ispunjeni zakonski uslovi za prenos akcija manjinskih akcionara u smislu Zakona o privrednim društvima.

(5) Uz akt se dostavljaju sljedeći prilozi:

a) odluka skupštine akcionara o prenosu akcija manjinskih akcionara,

b) rješenje registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara,

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(6) Po prijemu uredne dokumentacije, a najkasnije sljedeći radni dan, Centralni registar obavještava otkupioca o broju računa za posebnu namjenu na koji otkupilac uplaćuje primjerenu naknadu za sve akcije svih manjinskih akcionara uvećanu za zateznu kamatu od datuma upisa odluke do datuma uplate na račun za posebne namjene, čime otkupilac izvršava svoju obavezu isplate naknade manjinskim akcionarima.

(7) Otkupilac najkasnije sljedećeg radnog dana od uplate na račun za posebnu namjenu Centralnom registru dostavlja spisak manjinskih akcionara, koji sadrži:

– lične podatke (ime, prezime, ime jednog roditelja, JMB i adresa za fizičko lice, naziv, sjedište i MB za pravno lice),

– pripadajući broj akcija po akcionaru,

– iznos pripadajuće naknade po akcionaru,

– iznos zatezne kamate po akcionaru,

– ukupan iznos po osnovu naknade,

– ukupan iznos po osnovu zatezne kamate.

(8) Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na bankovni račun vlasnika – manjinskih akcionara u roku od tri dana od dana prijema spiska iz stava 7. ovog člana, a ako kod Centralnog registra manjinski akcionar nije upisao broj bankovnog računa, prenos novčanih sredstava vrši se nakon što potrebni podaci budu upisani u sistem Centralnog registra.

(9) Ako se u roku od tri godine od dana upisa odluke u sudski registar ne steknu uslovi za isplatu manjinskom akcionaru u smislu stava 8. ovog člana, sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se u budžet Republike Srpske.

(10) Centralni registar vrši prenos akcija svih manjinskih akcionara na račun otkupioca u roku od tri dana od dana prijema spiska iz stava 7. ovog člana.

(11) O izvršenom prenosu Centralni registar obavještava emitenta, otkupioca i manjinske akcionare, a obavještenje se objavljuje i na internet stranici Centralnog registra.

(12) Obavještenje manjinskim akcionarima obavezno sadrži broj i datum rješenja iz stava 5. ovog člana i rok za sudsko preispitivanje naknade.

(13) Centralni registar nije odgovoran za utvrđivanje i provjeru primjerene novčane naknade, obračun zatezne kamate, niti za utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za ostvarenje prava otkupioca na otkup akcija od manjinskih akcionara.

Član 92

(1) Prenos akcija manjinskog akcionara po volji manjinskog akcionara vrši se u skladu s članom 439. Zakona o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

(2) Akcije na kojima je zasnovana određena vrsta tereta, odnosno ograničenja prava, Centralni registar može da prenese na sticaoca pod uslovom da manjinski akcionar prethodno u Centralnom registru u skladu s važećim propisima sprovede postupak brisanja zasnovanog tereta uz pisanu saglasnost lica u čiju je korist, odnosno po čijoj je odluci zasnovan teret ili ograničenje prava, s tim da se saglasnost pravnog lica ovjerava pečatom tog lica, a saglasnost fizičkog lica ovjerava se kod nadležnog organa.

(3) Postupak u Centralnom registru pokreće manjinski akcionar dostavljanjem naloga za prenos.

(4) Uz nalog za prenos dostavljaju se:

a) izjava sticaoca da su ispunjeni zakonski uslovi za prenos akcija manjinskih akcionara u smislu Zakona o privrednim društvima, ovjerena kod nadležnog organa,

b) ugovor o kupoprodaji akcija, ovjeren od strane nadležnog organa,

v) dokaz o uplati novčane naknade manjinskom akcionaru,

g) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(5) Dokaz o uplati novčane naknade manjinskom akcionaru dostavlja se u originalu i može biti alternativno:

a) izjava manjinskog akcionara da su izmirene novčane obaveze u smislu Zakona o privrednim društvima koja je ovjerena kod nadležnog organa ukoliko je manjinski akcionar fizičko lice ili

b) potvrda banke manjinskog akcionara o prijemu sredstava, sa podacima o vlasniku računa, datumu i iznosu priliva, naznačenoj svrsi priliva, oznakom i količinom hartija, te podacima o uplatiocu.

(6) Centralni registar nije odgovoran za utvrđivanje i provjeru primjerene novčane naknade niti za utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za ostvarenje prava manjinskog akcionara na otkup akcija od strane sticaoca.

6.6. Prenos u postupku sticanja sopstvenih akcija

Član 93

(1) Prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija vrši se na osnovu odluke nadležnog organa emitenta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

(2) Centralni registar ne odgovara ako emitent prekorači ograničenja za sticanje i plaćanje sopstvenih akcija koja su utvrđena zakonom i osnivačkim aktom emitenta.

Član 94

(1) Prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja bez naknade sopstvenih akcija koje su u potpunosti plaćene vrši se na osnovu odluke nadležnog organa emitenta i akta kojim se dokazuje volja akcionara da prenese akcije bez naknade.

(2) Prenos iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa podacima iz naloga za prenos koji podnosi prethodni vlasnik.

(3) Uz nalog se podnosi:

a) izričita izjava akcionara da prenos akcija na emitenta vrši bez naknade, ovjerena kod nadležnog organa i koja sadrži sljedeće podatke:

1) podaci o akcionaru (ime, ime jednog roditelja, prezime/naziv i sjedište, JMB / MB / drugi identifikacioni broj, adresa),

2) podaci o emitentu (naziv, sjedište i MB),

3) podaci o akcijama koje se prenose (oznaka i količina);

b) odluka nadležnog organa emitenta o sticanju sopstvenih akcija;

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

Član 95

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu sticanja sopstvenih akcija otkupom pro rata od svih akcionara sprovodi se u sistemu Centralnog registra po nalogu emitenta – ponudioca kroz postupak otvaranja ponude za sticanje sopstvenih akcija otkupom pro rata od svih akcionara i deponovanje akcija onih akcionara koji su prihvatili ponudu davanjem naloga berzanskom posredniku, odnosno drugom članu Centralnog registra.

(2) Za sprovođenje postupka iz stava 1. ovog člana emitent mora da ima otvoren račun vlasnika u Centralnom registru.

Član 96

Nalog za otvaranje ponude za sticanje sopstvenih akcija otkupom pro rata od svih akcionara (u daljem tekstu: nalog za otkup sopstvenih akcija) podnosi se na posebnom obrascu.

Član 97

Uz nalog za otkup sopstvenih akcija dostavljaju se:

a) izvod iz sudskog registra za emitenta;

b) obavještenje o matičnom broju emitenta;

v) kopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje;

g) odluka nadležnog organa emitenta o sticanju sopstvenih akcija;

d) ako je ponuda dostavljena svim akcionarima lično u skladu sa Zakonom o privrednim društvima:

1) tekst ponude za sticanje sopstvenih akcija,

2) izjava lica ovlašćenog za zastupanje da je ponuda dostavljena svim akcionarima lično, uz obavezno navođenje datuma dostavljanja posljednje pisane ponude;

đ) ako je ponuda objavljena u dnevnom listu – kopija objavljenog teksta ponude, sa vidljivim ili upisanim datumom objave, ovjerena pečatom emitenta;

e) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 98

(1) Akcionar prihvata ponudu emitenta za otkup sopstvenih akcija davanjem, odnosno potpisivanjem naloga za prihvatanje ponude za otkup sopstvenih akcija (u daljem tekstu: nalog za prihvatanje ponude).

(2) Nalog za prihvatanje ponude akcionar daje berzanskom posredniku – članu Centralnog registra, po sopstvenom izboru.

(3) Za vrijeme trajanja ponude berzanski posrednik iz naloga za prihvatanje ponude Centralnom registru elektronskim putem dostavlja broj računa klijenta otvorenog kod tog berzanskog posrednika i oznaku i količinu akcija koje taj akcionar deponuje.

(4) Ako je emitent u ponudi naveo da će kupiti akcije na kojima je zasnovana određena vrsta tereta, odnosno ograničenja prava, takve akcije se mogu deponovati ako akcionar prethodno u Centralnom registru sprovede postupak brisanja zasnovanog tereta uz pisanu saglasnost lica u čiju je korist, odnosno po čijoj je odluci zasnovan teret ili ograničenje prava, s tim da se saglasnost pravnog lica ovjerava pečatom tog lica, a saglasnost fizičkog lica se ovjerava kod nadležnog organa.

(5) Ako je emitent u ponudi naveo da će kupiti akcije na kojima je zasnovano ograničenje raspolaganja na osnovu člana 46. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, takve akcije se mogu deponovati ako se prethodno u Centralnom registru sprovede postupak brisanja zasnovanog ograničenja, radi prenosa akcija na emitenta.

(6) U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako je emitent u ponudi naveo da će kupiti akcije na kojima je zasnovana određena vrsta tereta, odnosno ograničenja prava, nakon prenosa deponovanih akcija na vlasnički račun emitenta, Centralni registar upisuje blokade na prenesenim akcijama, osim ako je suprotno izjavljeno u saglasnosti lica u čiju je korist, odnosno po čijoj je odluci zasnovan teret, odnosno ograničenje prava.

(7) U slučaju iz stava 5. ovog člana, ako je emitent u ponudi naveo da će kupiti akcije na kojima je zasnovano ograničenje raspolaganja na osnovu člana 46. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, nakon prenosa deponovanih akcija na vlasnički račun emitenta, Centralni registar upisuje blokade na prenesenim akcijama.

Član 99

(1) Ako je deponovano onoliko akcija koliko je emitent u ponudu naveo da otkupljuje ili manje od te količine, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana isteka roka važenja ponude u sistemu otvara ponudu radi unosa podataka iz naloga za prihvatanje ponude i automatskog prenosa akcija za otkup.

(2) Berzanski posrednici unose naloge za prihvatanje ponude u sistem Centralnog registra u roku od najviše tri radna dana od otvaranja ponude u sistemu Centralnog registra.

(3) Centralni registar u roku od tri radna dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana obavještava emitenta o broju deponovanih akcija i iznosu sredstava koje bi trebalo da plati emitent akcionarima koji su prihvatili ponudu, dostavlja emitentu spisak akcionara koji su deponovali akcije i poziva emitenta da izvrši plaćanje najkasnije do isteka roka za plaćanje koji je naveden u ponudi i dostavi Centralnom registru potvrdu svoje banke da je u skladu s obračunom izvršen prenos novčanih sredstava na račune akcionara koji su prihvatili ponudu.

(4) Spisak akcionara iz stava 3. ovog člana sadrži sljedeće podatke za svakog pojedinog akcionara:

a) ime, prezime, ime jednog roditelja, JMB i adresa za fizičko lice; naziv, sjedište i MB za pravno lice,

b) broj deponovanih akcija,

v) iznos za isplatu,

g) broj računa kod komercijalne banke, na koji se vrši isplata,

d) podatke o vlasniku računa na koji se vrši isplata, ako je akcionar opunomoćio drugo lice da primi isplatu za njegov račun.

(5) Potvrda banke iz stava 3. ovog člana sadrži sljedeće podatke za pojedinačnog akcionara:

a) ime i prezime / naziv akcionara, odnosno vlasnika računa,

b) isplaćeni iznos,

v) broj računa na koji je izvršena isplata.

(6) Potvrdom banke iz stava 3. ovog člana smatra se i izjava/potvrda banke da je izvršeno plaćanje akcionarima koji su prihvatili ponudu prema spisku izdatom od strane Centralnog registra i ovjera tog spiska od strane banke.

Član 100

(1) Ako je deponovano više akcija nego što je emitent u ponudi naveo da otkupljuje, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana isteka roka važenja ponude obavještava emitenta o broju deponovanih akcija i poziva ga da se u roku od tri radna dana od dana prijema obavještenja Centralnog registra izjasni u pisanom obliku da li će otkupiti veći broj akcija nego što je naveo u ponudi, odnosno da se izjasni da li će platiti i prihvatiti:

a) samo onoliko akcija koliko je navedeno u ponudi ili

b) sve deponovane akcije ili

v) samo dio više deponovanih akcija.

(2) Ako se emitent izjasni da ne prihvata višak deponovanih akcija ili da prihvata samo dio viška, Centralni registar u roku od tri radna dana od dana prijema ovog obavještenja vrši preračun deponovanih akcija do onog broja za koji se emitent izjasnio da će platiti i preuzeti, tako da emitent od svakog akcionara stiče akcije srazmjerno broju akcija koje je akcionar deponovao, osim u slučaju potrebe da se izbjegne sticanje djelimične akcije.

(3) Ako se prilikom preračunavanja broja akcija u skladu sa stavom 2. ovog člana pojavi obračunski “višak” ili obračunski “manjak”, Centralni registar poziva emitenta da u roku od tri radna dana od prijema obračuna iskazane razlike otkloni tako što će oduzeti obračunski “višak”, odnosno dodati obračunski “manjak” akcija po određenom redoslijedu – polazeći od akcionara s najvećim brojem deponovanih akcija do akcionara s najmanjim brojem akcija ili obrnuto.

(4) Centralni registar u roku od tri radna dana od prijema rasporeda obračunskog “viška” ili obračunskog “manjka” sačinjava konačan obračun deponovanih akcija i obavještava berzanske posrednike o konačnom broju akcija za svakog akcionara koji je prihvatio ponudu.

(5) Centralni registar u roku od tri radna dana od dana potvrđivanja konačnog obračuna iz stava 4. ovog člana u sistemu otvara ponudu radi unosa podataka iz naloga za prihvatanje ponude sa preračunatim brojem akcija i automatskog prenosa akcija za otkup.

(6) Berzanski posrednici unose naloge za prihvatanje ponude sa preračunatim brojem akcija u sistem Centralnog registra u roku od najviše tri radna dana od otvaranja ponude u sistemu Centralnog registra.

(7) Centralni registar u roku od tri radna dana od dana isteka roka iz stava 6. ovog člana obavještava emitenta o broju deponovanih akcija i iznosu novčanih sredstava koje bi emitent trebalo da plati akcionarima koji su prihvatili ponudu, dostavlja emitentu spisak akcionara koji su deponovali akcije i poziva emitenta da izvrši plaćanje najkasnije do isteka roka za plaćanje koji je naveden u ponudi i dostavi Centralnom registru potvrdu svoje banke da je u skladu s obračunom izvršen prenos novčanih sredstava na račune akcionara koji su prihvatili ponudu.

(8) Spisak akcionara i potvrda banke iz stava 7. ovog člana sadrže elemente i podatke iz člana 99. st. 4. do 6. ovog pravilnika.

Član 101

(1) Berzanski posrednik vrši unošenje podataka iz naloga za prihvatanje ponude u sistem Centralnog registra kada ga Centralni registar obavijesti da je u sistemu otvorena ponuda i dostavi mu podatke o konačnom broju akcija koje emitent prihvata za otkup u smislu čl. 99. i 100. za akcionare koji su kod tog berzanskog posrednika dali nalog za prihvatanje ponude.

(2) Deponovanje akcija radi prihvatanja ponude za otkup sopstvenih akcija u smislu ovog pravilnika izvršeno je kada se u sistem Centralnog registra unesu podaci iz naloga za prihvatanje ponude.

(3) Potvrđivanje naloga za prihvatanje ponude koji su uneseni u sistem Centralnog registra vrši berzanski posrednik kod kojeg je emitent otvorio račun za deponovanje ili Centralni registar ako emitent nije otvorio račun za deponovanje kod berzanskog posrednika.

(4) Centralni registar prenosi deponovane akcije sa računa akcionara na račun emitenta u roku od tri radna dana od dana prijema potvrde banke o prenosu novčanih sredstava na račune akcionara i o tome obavještava emitenta u roku od tri radna dana od dana prenosa.

(5) Ako emitent ne plati deponovane akcije koje prihvata u roku za plaćanje koji je naveden u ponudi ili ne dostavi potvrdu banke u roku od tri radna dana od isteka roka za plaćanje kao dokaz da je izvršio plaćanje, Centralni registar prvog narednog radnog dana postupak sticanja sopstvenih akcija otkupom pro rata od svih akcionara proglašava neuspjelim i sve deponovane akcije vraća na račune akcionara koji su prihvatili ponudu.

(6) U slučaju iz stava 5. ovog člana, najkasnije prvog narednog radnog dana od proglašenja postupka sticanja sopstvenih akcija neuspjelim, Centralni registar o tome obavještava emitenta, berzanske posrednike – članove Centralnog registra i na svojoj internet stranici objavljuje odgovarajuće obavještenje.

Član 102

(1) Prenos hartija od vrijednosti na osnovu sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnog akcionara vrši se u skladu sa čl. 435. i 436. Zakona o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

(2) Postupak u Centralnom registru pokreće akcionarsko društvo tj. emitent dostavljanjem akta o ispunjenosti uslova za ostvarenje prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog društva (u daljem tekstu: akt).

(3) Emitent dostavlja akt u originalu ili ovjerenoj kopiji, a akt sadrži sljedeće:

a) podatke o zahtjevu pojedinačnog nesaglasnog akcionara:

1) datum prijema zahtjeva,

2) broj akcija čiji se otkup zahtijeva,

3) lične podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime, ime jednog roditelja, JMB i adresa za fizičko lice, naziv, sjedište i MB za pravno lice);

b) navod da je akcionarsko društvo utvrdilo da svi navedeni zahtjevi ispunjavaju zakonske uslove za ostvarenje prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog društva i navod da je provedena zakonska procedura.

(4) Uz akt se dostavljaju sljedeći prilozi:

a) akt o utvrđenoj cijeni akcija koja se isplaćuje nesaglasnom akcionaru,

b) nalog nesaglasnog akcionara Centralnom registru za prenos akcija,

v) izjava nesaglasnog akcionara da su ispunjeni zakonski uslovi za prenos akcija, ukoliko je akcionar investicioni fond,

g) dokaz o uplati cijene akcija nesaglasnom akcionaru, u skladu s aktom o utvrđenoj cijeni po akciji,

d) ovjerena kopija lične karte nesaglasnog akcionara,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(5) Akt o utvrđenoj cijeni po akciji se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

(6) Nalog za prenos potpisuje nesaglasni akcionar, a u slučaju da je akcionar berzanskom posredniku dao odgovarajuću punomoć, nalog potpisuje berzanski posrednik, uz dostavljanje punomoći u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane berzanskog posrednika.

(7) Prenos akcija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa podacima iz naloga za prenos.

(8) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

(9) Dokaz o uplati cijene akcija nesaglasnom akcionaru dostavlja se u originalu i može biti alternativno:

a) potvrda banke nesaglasnog akcionara o prijemu sredstava, sa podacima o vlasniku računa, datumu i iznosu priliva, naznačenoj svrsi priliva, oznakom i količinom hartija, te podacima o uplatiocu ili

b) potvrda banke akcionarskog društva da je prenos sredstava izvršen, sa podacima o vlasniku i broju računa na koji je uplata izvršena, datumu plaćanja i iznosu uplaćenih sredstava, naznačenoj svrsi uplate, oznakom i količinom hartija, uz potpisanu izjavu nesaglasnog akcionara o broju računa na koji akcionarsko društvo treba da uplati sredstva.

(10) Centralni registar nije odgovoran za utvrđivanje i provjeru vrijednosti akcija niti za utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslove za ostvarenje prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog društva, u smislu člana 435. Zakona o privrednim društvima.

(11) Ako postupak prenosa akcija u Centralnom registru pokreće neposredno akcionarsko društvo, sve kopije osim kopije lične karte nesaglasnog akcionara može da ovjeri akcionarsko društvo.

(12) Ako se postupak prenosa akcija u Centralnom registru pokreće putem berzanskog posrednika, sve kopije, uključujući kopiju lične karte nesaglasnog akcionara, može ovjeriti berzanski posrednik.

Član 103

(1) Na prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja bez naknade sopstvenih akcija zatvorenog akcionarskog društva koje su u potpunosti plaćene primjenjuju se odredbe člana 94. ovog pravilnika.

(2) Na prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija zatvorenog akcionarskog društva od nesaglasnog akcionara primjenjuju se odredbe člana 102. ovog pravilnika.

(3) Zatvoreno akcionarsko društvo može da stiče sopstvene akcije otkupom pro rata od svih akcionara ili sporazumom sa akcionarom, odnosno na drugi način i po vrijednosti kako je utvrđeno osnivačkim aktom ili ugovorom između emitenta i sticaoca koji je zaključen u vrijeme kada su te akcije emitovane.

(4) Na prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija zatvorenog akcionarskog društva otkupom pro rata od svih akcionara, primjenjuju se odredbe čl. od 95. do 101. ovog pravilnika.

(5) Prenos hartija od vrijednosti u postupku sticanja sopstvenih akcija zatvorenog akcionarskog društva sporazumom sa akcionarom, odnosno na drugi način u skladu sa stavom 3. ovog člana, vrši se na osnovu tog sporazuma ili na osnovu drugog akta kojim se dokazuje volja akcionara da prenese akcije i da je nadležni organ emitenta donio odluku o sticanju sopstvenih akcija, a kako je propisano osnivačkim aktom, odnosno posebnim ugovorom iz stava 3. ovog člana.

(6) Prenos iz stava 5. ovog člana vrši se u skladu sa podacima iz naloga za prenos koji podnosi prethodni vlasnik.

(7) Uz nalog se podnose:

a) sporazum između akcionara i emitenta o prenosu, odnosno sticanju sopstvenih akcija, odnosno drugi akt prema osnivačkom aktu ili posebnom ugovoru iz stava 3. ovog člana, a koji sadrži sljedeće podatke:

1) podaci o akcionaru (ime, ime jednog roditelja, prezime / naziv i sjedište, JMB / MB / drugi identifikacioni broj, adresa),

2) podaci o emitentu (naziv, sjedište i MB),

3) podaci o akcijama koje se prenose (oznaka i količina);

b) odluka nadležnog organa emitenta o sticanju sopstvenih akcija;

g) osnivački akt, odnosno posebni ugovor iz stava 3. ovog člana;

v) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(8) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

Član 104

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sticanje sopstvenih akcija shodno se primjenjuju ako emitent stiče kao sopstvene ostale hartije od vrijednosti koje je emitovao (npr. varanti, zamjenljive obveznice).

6.7. Prenos u postupku prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija

Član 105

(1) U slučaju prodaje sopstvenih akcija ili otuđenja tih akcija na drugi način, ako promet nije izvršen na berzi i drugom uređenom javnom tržištu, prenos hartija od vrijednosti se vrši na osnovu odluke emitenta i odgovarajućeg ugovora, u skladu sa podacima iz naloga za prenos.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana podnosi emitent.

(3) Uz nalog se podnose:

a) odluka emitenta o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija,

b) ugovor o prodaji ili otuđenju sopstvenih akcija na drugi način, ovjeren od strane nadležnog organa,

v) izjava emitenta da su izmirene novčane obaveze po osnovu prodaje (otuđenja) ili potvrda banke emitenta o prispjeću uplate, ako se otuđenje sopstvenih akcija vrši uz naknadu,

g) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(4) Za tačnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

6.8. Prenos u postupku otkupa in specie

Član 106

(1) Prenos u postupku otkupa in specie vrši se na osnovu odluke društva za upravljanje o primjeni klauzule in specie.

(2) Nalog za prenos iz stava 1. ovog člana podnosi društvo za upravljanje investicionim fondom.

(3) Uz nalog se podnosi:

a) odluka društva za upravljanje o primjeni klauzule in specie, sa podacima o vlasniku udjela i hartijama od vrijednosti koje će biti predmet prenosa,

b) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

6.9. Prenos u ostalim slučajevima

Član 107

Prenos hartija od vrijednosti u ostalim slučajevima kada je to dozvoljeno posebnim propisima vrši se u skladu s tim propisima uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na prenos hartija od vrijednosti

V – UPIS I BRISANjE PRAVA TREĆIH LICA

1. Založno pravo na hartijama od vrijednosti

1.1. Upis založnog prava na hartijama od vrijednosti

Član 108

(1) Založno pravo na hartijama od vrijednosti upisuje se na založnom računu koji se otvara kao podračun u sklopu sljedećih računa:

a) račun vlasnika hartija od vrijednosti,

b) kastodi račun na ime,

v) zbirni kastodi račun.

(2) Centralni registar može da upiše založno pravo na hartijama od vrijednosti koje se vode na računu vlasnika hartija od vrijednosti i kastodi računu na ime.

(3) Član Centralnog registra u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti može da upiše založno pravo na hartijama od vrijednosti koje se vode na kastodi računu na ime i zbirnom kastodi računu.

(4) Na hartiji od vrijednosti na kojoj je već upisano založno pravo ne može se upisati novo založno pravo.

(5) Založna prava koja su upisana prije stupanja na snagu ovog pravilnika na način koji nije u skladu sa odredbama st. 1. i 4. ovog člana ostaju na snazi.

Član 109

(1) Pravni osnov za upis založnog prava na hartijama od vrijednosti može da bude:

a) zakon (zakonsko založno pravo),

b) akt suda (sudsko založno pravo) ili drugog nadležnog organa,

v) ugovor o davanju u zalog hartija od vrijednosti ako se obezbjeđuje potraživanje iz ugovora u privredi (dobrovoljno založno pravo).

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana t. a) i b) Centralni registar upisuje založno pravo po službenoj dužnosti po prijemu akta suda ili drugog nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima i aktom koji je osnov za upis, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na upis založnog prava na osnovu ugovora.

(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana tačka v) Centralni registar upisuje založno pravo po nalogu vlasnika – založnog dužnika.

Član 110

(1) Nalog za upis založnog prava podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz nalog iz stava 1. ovog člana prilažu se:

a) ugovor o zalogu hartija od vrijednosti koji je osnov upisa založnog prava (original ili ovjerena kopija),

b) ugovor iz kojeg potiče potraživanje založnog povjerioca – osnovni ugovor (original ili ovjerena kopija),

g) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice,

d) ako je založni dužnik investicioni fond, izjava ovlašćenog lica društva za upravljanje da ne postoje smetnje iz Zakona o investicionim fondovima za upis založnog prava,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(3) Ukoliko založni povjerilac ili glavni dužnik nemaju otvoren račun vlasnika ili račun emitenta u Centralnom registru, uz nalog za upis založnog prava podnosi se i nalog za otvaranje računa vlasnika.

Član 111

(1) Upis založnog prava u sistemu Centralnog registra vrši se u roku od tri radna dana od prijema potpunog i urednog naloga za upis založnog prava.

(2) Upis iz stava 1. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o upisu založnog prava na hartijama od vrijednosti.

(3) Založno pravo se zasniva momentom upisa u sistem Centralnog registra.

Član 112

(1) Najkasnije prvog narednog radnog dana nakon upisa založnog prava iz člana 111. stav 1. ovog pravilnika, Centralni registar izdaje rješenje o upisy založnog prava u pisanom obliku čiji dispozitiv obavezno sadrži podatke o sljedećem:

a) o založnom dužniku,

b) o založnom povjeriocu,

v) o broju, vrsti, klasi i lokalnoj oznaci založenih hartija od vrijednosti i

g) datum upisa i broj založnog prava u sistemu Centralnog registra.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

a) založnom povjeriocu,

b) založnom dužniku,

v) u spis.

(3) Po zahtjevu založnog dužnika, založnog povjerioca ili lica koje dokaže da ima pravni interes Centralni registar izdaje potvrdu o upisanom založnom pravu koja obavezno sadrži podatke o sljedećem:

a) o založnom dužniku (ime, prezime i prebivalište ili boravište za fizičko lice, naziv i sjedište za pravno lice),

b) o založnom povjeriocu (naziv i sjedište),

v) o broju, vrsti, klasi i lokalnoj oznaci založenih hartija od vrijednosti,

g) datum upisa i broj založnog prava u sistemu Centralnog registra,

d) pravni osnov za upis založnog prava,

đ) redoslijed prioriteta, ako je založno pravo upisano prije stupanja na snagu Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

(4) Izvještaj o upisanim založnim pravima na hartijama od vrijednosti odnosi se na sva ili dio založnih prava koja su upisana na hartijama od vrijednosti u vlasništvu jednog lica ili u korist jednog povjerioca i sadrži sljedeće podatke o pojedinačnom založnom pravu:

a) broj upisa (broj založnog prava),

b) datum upisa,

v) naziv založnog povjerioca,

g) ime/naziv založnog dužnika,

d) broj založenih hartija od vrijednosti,

đ) lokalnu oznaku založenih hartija od vrijednosti,

e) rok dospijeća,

ž) pravni osnov upisa.

(5) Izvještaj iz stava 4. ovog člana izdaje se po zahtjevu:

a) založnog dužnika, za sva ili dio založnih prava upisanih na hartijama od vrijednosti u njegovom vlasništvu,

b) založnog povjerioca, za sva ili dio založnih prava upisanih u njegovu korist,

v) lica koje dokaže da ima pravni interes, za sva ili dio založnih prava upisanih na hartijama od vrijednosti za koje dokaže da ima pravni interes.

(6) Drugi izvještaji/potvrde o upisanom založnom pravu strukturiraju se prema zahtjevu vlasnika ili drugog ovlašćenog lica i mogućnostima Centralnog registra, a izrađuju se i dostavljaju u obliku i na način definisan posebnim ugovorom.

1.2. Promjena podataka o upisanom založnom pravu

Član 113

Podaci o založnom pravu na hartijama od vrijednosti koji mogu da se mijenjaju su:

a) podaci o povjeriocu,

b) podaci o visini potraživanja koje se obezbjeđuje založnim pravom,

v) datum dospijeća potraživanja,

g) smanjenje količine hartija od vrijednosti koje su predmet zaloge.

Član 114

(1) Pravni osnov za upis promjene podataka o založnom pravu na hartijama od vrijednosti može da bude:

a) zakon,

b) akt suda ili drugog nadležnog organa,

v) izmjene ugovora o zalogu hartija od vrijednosti na osnovu kojeg je izvršen upis dobrovoljnog založnog prava.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana t. a) i b) Centralni registar upisuje promjene podataka o založnom pravu po službenoj dužnosti po prijemu akta suda ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg se upisuje promjena podataka, u skladu sa važećim propisima i aktom koji je osnov za upis promjene, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na promjenu podataka o založnom pravu na osnovu izmjene ugovora o zalogu hartija od vrijednosti.

(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana tačka v) Centralni registar upisuje promjene podataka o založnom pravu po nalogu vlasnika – založnog dužnika ili po nalogu postojećeg založnog povjerioca.

Član 115

(1) Nalog za upis promjene podataka o založnom pravu podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz nalog iz stava 1. ovog člana prilažu se:

a) izmjene ugovora o zalogu hartija od vrijednosti na osnovu kojeg je izvršen upis založnog prava,

b) izmjene osnovnog ugovora, ako se mijenjaju podaci o visini ili dospijeću potraživanja,

v) odgovarajući akt kojim se dokazuje promjena podataka o založnom povjeriocu, ako se mijenjaju upisani podaci o postojećem založnom povjeriocu,

g) izjava založnog povjerioca da dozvoljava brisanje založnog prava na određenoj količini hartija od vrijednosti, ako se smanjuje broj založenih hartija od vrijednosti,

d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice,

đ) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

(3) Ako se nalogom za upis promjene podataka o založnom pravu traži promjena povjerioca, uz nalog se podnose prilozi iz stava 1. t. g), d) i đ) ovog člana, te sljedeći prilozi:

a) ugovor kojim se dokazuje promjena povjerioca (ugovor o preuzimanju ugovora, ugovor o preuzimanju potraživanja i sl.),

b) ugovor o zalogu hartija od vrijednosti između založnog dužnika i novog založnog povjerioca.

Član 116

(1) Upis promjene podataka o založnom pravu u sistemu Centralnog registra vrši se u roku od tri radna dana od prijema potpunog i urednog naloga za upis promjene podataka.

(2) Upis iz stava 1. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o upisu promjene podataka o založnom pravu.

Član 117

(1) Najkasnije prvog narednog radnog dana nakon upisa promjene podataka u skladu sa članom 116. stav 1. ovog pravilnika, Centralni registar izdaje rješenje o upisy promjene podataka o založnom pravu u pisanom obliku čiji dispozitiv sadrži sljedeće podatke:

a) o založnom dužniku,

b) o založnom povjeriocu,

v) o broju, vrsti, klasi i lokalnoj oznaci založenih hartija od vrijednosti,

g) datum upisa i broj založnog prava u sistemu Centralnog registra,

d) visina potraživanja,

đ) datum dospijeća.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

a) založnom povjeriocu,

b) založnom dužniku,

v) u spis.

1.3. Prodaja založenih hartija od vrijednosti

Član 118

(1) Ako je založno pravo upisano na osnovu zakona ili akta suda ili drugog nadležnog organa, Centralni registar sprovodi postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti po službenoj dužnosti po prijemu akta suda ili drugog nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima i aktom koji je osnov za upis, odnosno pokretanje postupka prodaje, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na prodaju založenih hartija od vrijednosti na kojima je založno pravo upisano na osnovu ugovora.

(2) Ako je založno pravo upisano na osnovu ugovora, Centralni registar sprovodi postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti po nalogu založnog povjerioca.

Član 119

(1) Nalog za prodaju založenih hartija od vrijednosti podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz nalog se prilažu:

a) izjava povjerioca o visini njegovog potraživanja (po osnovu glavnog duga i po osnovu kamata, ako povjerilac ima potraživanje po osnovu kamata i prijavljuje to potraživanje za namirenje u postupku prodaje založenih hartija od vrijednosti),

b) dokaz da je povjerilac dostavio pisano upozorenje dužniku i založnom dužniku, kada to nije isto lice, o dospjelosti svog potraživanja sa upozorenjem da će u roku od osam dana od dostavljanja upozorenja pokrenuti postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti,

g) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice.

(3) Potraživanje povjerioca po osnovu kamata iskazuje se u izjavi iz stava 2. tačka a) ovog člana, na osnovu obračuna koji vrši banka ili ovlašćeni sudski vještak.

(4) Založni povjerilac u nalogu obavezno navodi broj novčanog računa (za založnog povjerioca) na koji će se izvršiti prenos – uplata novčanih sredstava ostvarenih prodajom do visine potraživanja povjerioca, kao i broj novčanog računa (za založnog dužnika) na koji će se izvršiti prenos – uplata novčanih sredstava preostalih nakon namirenja založnog povjerioca.

Član 120

(1) Po prijemu potpunog i urednog naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti, Centralni registar istog dana prosljeđuje nalog ovlašćenom berzanskom posredniku, kojeg je založni povjerilac u nalogu odredio da izvrši prodaju založenih hartija od vrijednosti.

(2) Uz nalog se dostavlja broj posebnog računa Centralnog registra na koji će se izvršiti uplata novčanih sredstava ostvarenih prodajom.

(3) Berzanski posrednik iz stava 1. ovog člana može da odbije izvršenje naloga u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i propisima Komisije.

(4) Ako berzanski posrednik odbije da izvrši nalog, Centralni registar poziva založnog povjerioca da za prodaju založenih hartija od vrijednosti ovlasti drugog berzanskog posrednika i podnese novi nalog.

Član 121

(1) Ako berzanski posrednik prihvati izvršenje naloga, Centralni registar donosi rješenje kojim se dozvoljava prodaja založenih hartija od vrijednosti, otvara založnom dužniku račun klijenta u okviru tog berzanskog posrednika, namijenjen isključivo izvršenju naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti i stavlja na raspolaganje za prodaju predmetne hartije od vrijednosti.

(2) Dispozitiv rješenja o prodaji založenih hartija od vrijednosti obavezno sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o založnom povjeriocu,

b) podatke o založnom dužniku,

v) podatke o broju, vrsti, klasi i lokalnoj oznaci založenih hartija od vrijednosti, koje su predmet prodaje,

g) datum upisa i broj založnog prava u sistemu Centralnog registra,

d) podatke o ovlašćenom berzanskom posredniku,

đ) naznaku o redoslijedu namirenja.

(3) Rješenje o prodaji založenih hartija od vrijednosti Centralni registar dostavlja založnom povjeriocu i založnom dužniku prvog narednog radnog dana od dana donošenja.

Član 122

Ovlašćeni berzanski posrednik vrši uplatu novčanih sredstava ostvarenih prodajom, umanjenih za iznos brokerske provizije, na račun za posebnu namjenu koji je odredio Centralni registar, obavještava Centralni registar o izvršenoj prodaji založenih hartija od vrijednosti i dostavlja dokaz o uplati.

Član 123

(1) Iz sredstava ostvarenih prodajom koje je na račun Centralnog registra doznačio ovlašćeni berzanski posrednik sljedećim redom se namiruju:

a) naknada Centralnom registru za izvršenje naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti, do visine naknade utvrđene odlukom o naknadama Centralnog registra,

b) založni povjerilac, do visine potraživanja po osnovu kamata,

v) založni povjerilac, do visine potraživanja po osnovu glavnog duga.

(2) Založni povjerilac ima pravo da traži da se u visinu njegovih potraživanja po osnovu kamata u smislu stava 1. tačka b) ovog člana uračunaju i kamate koje su dospjele nakon dana sa kojim je zaključen obračun kamata koji je naveden u izjavi založnog povjerioca o visini potraživanja dostavljenoj uz nalog za prodaju založenih hartija od vrijednosti, do dana namirenja povjerioca u punom iznosu.

(3) Ukoliko je prodajom založenih hartija od vrijednosti ostvaren veći iznos novčanih sredstava od iznosa koji je potreban za namirenje troškova prodaje i potraživanja povjerioca u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, preostala sredstva se doznačavaju založnom dužniku.

(4) U slučaju prodaje založenih hartija od vrijednosti na osnovu akta suda u postupku izvršenja na hartijama od vrijednosti, sredstva ostvarena prodajom doznačavaju se na račun koji je naveden u aktu suda, umanjena za naknadu Centralnog registra iz stava 1. tačka a) ovog člana.

(5) Ukoliko je potraživanje založnog povjerioca na osnovu ugovora iz kojeg potiče potraživanje (osnovni ugovor) u sistemu Centralnog registra upisano u stranoj valuti, Centralni registar za potrebe sprovođenja postupka prodaje založenih hartija od vrijednosti vrši preračunavanje u domaću valutu po srednjem kursu za devize prema kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine koja važi za dan svakog pojedinačnog prenosa novčanih sredstava na račun založnog povjerioca ili suda, odnosno založnog dužnika ako nakon namirenja založnog povjerioca preostane sredstava.

Član 124

(1) Postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti može da bude prekinut na određeno ili neodređeno vrijeme, a zahtjev za prekid postupka može da podnese:

a) sud ili drugi nadležni organ,

b) založni povjerilac,

v) založni dužnik, uz saglasnost založnog povjerioca.

(2) Zahtjev za prekid postupka mora da sadrži podatke o založnom dužniku, založnom povjeriocu i broju založnog prava koje je upisano na hartijama od vrijednosti koje su predmet prodaje, odnosno broju akta suda ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg je pokrenut postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti.

(3) Uz zahtjev za prekid postupka založni povjerilac i založni dužnik dostavljaju sljedeće priloge:

a) saglasnost založnog povjerioca (original ili ovjerena kopija), ako zahtjev podnosi založni dužnik,

b) ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo zahtjev, ako se zahtjev dostavlja putem pošte ili zahtjev predaje treće lice.

(4) Na odbacivanje i odbijanje zahtjeva za prekid postupka prodaje shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na odbacivanje i odbijanje naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti.

(5) Centralni registar najkasnije prvog narednog radnog dana od prijema potpunog i urednog zahtjeva iz stava 1. ovog člana preduzima sljedeće radnje:

a) donosi zaključak o prekidu postupka prodaje založenih hartija od vrijednosti za period koji je naveden u zahtjevu,

b) obavještava berzanskog posrednika, koji je određen za prodaju založenih hartija od vrijednosti, da je postupak prodaje prekinut i nalaže mu da povuče nalog za prodaju iz berzanskog sistema trgovanja i zatraži vraćanje predmetnih hartija od vrijednosti na račun vlasnika – založnog dužnika,

v) odmah po prijemu naloga berzanskog posrednika za vraćanje hartija od vrijednosti na račun vlasnika – založnog dužnika, Centralni registar prenosi predmetne hartije od vrijednosti na založni račun vlasnika i po službenoj dužnosti upisuje privremenu zabranu raspolaganja za vrijeme trajanja prekida postupka prodaje.

(6) Postupak prodaje prekinut na neodređeno vrijeme se nastavlja po zahtjevu organa ili lica koje je zatražilo prekid, a Centralni registar najkasnije prvog narednog radnog dana od prijema ovog zahtjeva preduzima sljedeće radnje:

a) donosi zaključak o nastavku postupka prodaje založenih hartija od vrijednosti,

b) obavještava berzanskog posrednika, koji je određen za prodaju založenih hartija od vrijednosti, da se nastavlja prekinuti postupak prodaje,

v) po službenoj dužnosti briše privremenu zabranu raspolaganja na založenim hartijama od vrijednosti koja je bila upisana za vrijeme trajanja prekida postupka prodaje,

g) otvara založnom dužniku račun klijenta u okviru tog berzanskog posrednika, namijenjen isključivo izvršenju naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti i prenosi hartije od vrijednosti sa založnog računa na taj račun klijenta.

(7) Centralni registar po službenoj dužnosti prekida postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti u slučaju privremenog ili trajnog prestanka rada berzanskog posrednika koji vodi postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti.

(8) U daljem toku postupka prodaje berzanski posrednik primjenjuje odredbe ovog pravilnika koje se odnose na prodaju založenih hartija od vrijednosti, kao da nije bilo prekida.

Član 125

(1) Postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti može da bude obustavljen prije nego što se prodaju sve založene hartije od vrijednosti koje su predmet prodaje, a zahtjev za obustavljanje postupka može da podnese:

a) sud ili drugi nadležni organ,

b) založni povjerilac,

v) založni dužnik, ako je namireno ukupno potraživanje založnog povjerioca.

(2) Zahtjev za obustavljanje postupka mora da sadrži podatke o založnom dužniku, založnom povjeriocu i broju založnog prava koje je upisano na hartijama od vrijednosti koje su predmet prodaje, odnosno broju akta suda ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg je pokrenut postupak prodaje založenih hartija od vrijednosti.

(3) Uz zahtjev za obustavljanje postupka založni povjerilac ili založni dužnik dostavljaju sljedeće priloge:

a) nalog za brisanje založnog prava na onoj količini hartija od vrijednosti za koju se postupak prodaje obustavlja,

b) ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo zahtjev, ako se zahtjev dostavlja putem pošte ili zahtjev predaje treće lice,

g) dokaz o uplati naknade za brisanje založnog prava.

(4) Ako zahtjev podnosi založni dužnik, Centralni registar prvo provjerava da li je ukupno potraživanje založnog povjerioca namireno:

a) prodajom založenih hartija od vrijednosti,

b) u drugim postupcima namirenja, što se dokazuje izjavom povjerioca i saglasnošću za brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti na kojima se postupak prodaje obustavlja.

(5) Na odbacivanje i odbijanje zahtjeva za obustavljanje postupka prodaje shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na odbacivanje i odbijanje naloga za prodaju založenih hartija od vrijednosti.

(6) Centralni registar najkasnije prvog narednog radnog dana od prijema potpunog i urednog zahtjeva iz stava 1. ovog člana preduzima sljedeće radnje:

a) donosi zaključak o obustavljanju postupka prodaje založenih hartija od vrijednosti,

b) obavještava berzanskog posrednika, koji je bio određen za prodaju založenih hartija od vrijednosti, da je postupak prodaje obustavljen i nalaže mu da povuče nalog za prodaju iz berzanskog sistema trgovanja i zatraži vraćanje predmetnih hartija od vrijednosti na račun vlasnika – založnog dužnika,

v) odmah po prijemu naloga berzanskog posrednika za vraćanje hartija od vrijednosti na račun vlasnika – založnog dužnika, Centralni registar prenosi predmetne hartije od vrijednosti na založni račun račun vlasnika i briše založno pravo.

(7) Najkasnije prvog narednog radnog dana nakon vraćanja hartija od vrijednosti na račun vlasnika – založnog dužnika u skladu sa stavom 6. tačka v) ovog člana, Centralni registar donosi rješenje o brisanju založnog prava na onoj količini hartija od vrijednosti za koju je postupak prodaje obustavljen.

Član 126

(1) Centralni registar obavještava založnog povjerioca i založnog dužnika o prenosu novčanih sredstava ostvarenih prodajom založenih hartija od vrijednosti na račun založnog povjerioca, prvog narednog radnog dana od dana prenosa.

(2) Centralni registar obavještava založnog dužnika o prenosu novčanih sredstava ostvarenih prodajom na njegov račun, ukoliko je prodajom založenih hartija od vrijednosti ostvaren veći iznos novčanih sredstava od iznosa troškova prodaje i potraživanja založnog povjerioca, prvog narednog radnog dana od dana prenosa.

(3) U slučaju prodaje založenih hartija od vrijednosti na osnovu akta suda u postupku izvršenja na hartijama od vrijednosti, ako su sredstva ostvarena prodajom doznačena na depozitni račun suda, Centralni registar obavještava sud o prenosu sredstava ostvarenih prodajom, umanjenih u skladu sa članom 125. stav 4. ovog pravilnika.

Član 127

Troškove prodaje založenih hartija od vrijednosti snosi založni dužnik.

1.4. Brisanje založnog prava na hartijama od vrijednosti

Član 128

(1) Ako je založno pravo upisano na osnovu zakona ili akta suda ili drugog nadležnog organa, Centralni registar sprovodi postupak brisanja založnog prava po zahtjevu suda ili drugog nadležnog organa na osnovu čijeg akta je upisano založno pravo, u skladu sa važećim propisima i aktom koji je osnov za brisanje založnog prava, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na brisanje založnog prava koje je upisano na osnovu ugovora.

(2) Ako je založno pravo upisano na osnovu ugovora, Centralni registar sprovodi postupak brisanja založnog prava po nalogu založnog dužnika ili založnog povjerioca.

Član 129

(1) Nalog za brisanje založnog prava podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz nalog se prilažu:

a) izjava založnog povjerioca da dozvoljava brisanje založnog prava ili pravosnažna sudska odluka koja zamjenjuje takvu izjavu,

b) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice,

g) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 130

(1) Brisanje založnog prava u sistemu Centralnog registra vrši se na dan prijema potpunog i urednog naloga za brisanje založnog prava.

(2) Upis iz stava 1. ovog člana ima pravnu snagu rješenja o brisanju založnog prava na hartijama od vrijednosti.

(3) Založno pravo prestaje momentom brisanja iz sistema Centralnog registra.

Član 131

(1) Najkasnije prvog narednog radnog dana nakon brisanja založnog prava iz člana 130. stav 1. ovog pravilnika, Centralni registar donosi rješenje o brisanju založnog prava na hartijama od vrijednosti u pisanom obliku čiji dispozitiv obavezno sadrži sljedeće podatke:

a) o založnom dužniku,

b) o založnom povjeriocu,

v) o broju, vrsti, klasi i lokalnoj oznaci založenih hartija od vrijednosti,

g) datum upisa i broj založnog prava u sistemu Centralnog registra,

d) datum brisanja i broj brisanja u sistemu Centralnog registra.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

a) založnom povjeriocu,

b) založnom dužniku,

v) u spis.

1.5. Založno pravo na hartijama od vrijednosti na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa ili zakona

Član 132

(1) Postupak upisa i brisanja založnog prava na hartijama od vrijednosti, promjene upisanih podataka i prodaje založenih hartija od vrijednosti, kada je pravni osnov akt suda ili drugog nadležnog organa ili zakon, sprovodi se u skladu sa posebnim propisima i tim aktom uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika.

(2) Postupci iz stava 1. ovog člana pokreću se u Centralnom registru po zahtjevu suda ili drugog nadležnog organa, a potrebne naloge popunjava Centralni registar po službenoj dužnosti prema podacima iz akta koji dostavlja sud ili drugi nadležni organ.

(3) Ako akt suda ili drugog nadležnog organa ne sadrži sve potrebne podatke, Centralni registar obavještava sud ili drugi nadležni organ o nedostacima akta i o podacima neophodnim za sprovođenje predmetnog postupka.

(4) U nalog se upisuju podaci iz akta suda ili drugog nadležnog organa koji je osnov za zahtijevani upis, a Centralni registar je odgovoran za tačnost podataka upisanih u nalog i unesenih u sistem Centralnog registra u odnosu na podatke iz akta suda ili drugog nadležnog organa iz stava 1. ovog člana.

(5) Centralni registar nije odgovoran za tačnost podataka koji su navedeni u aktu suda ili drugog nadležnog organa.

Član 133

(1) Ako se tražilac izvršenja – založni povjerilac u sudskom izvršnom postupku opredijeli da se u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku namiri prenosom hartija od vrijednosti, odnosno sticanjem prava svojine na hartijama od vrijednosti koje su bile predmet zapljene i koje nisu prodate u postupku prodaje založenih hartija od vrijednosti, Centralni registar po prijemu akta suda kojim se odobrava takav način namirenja poziva tražioca izvršenja – založnog povjerioca da podnese nalog za prenos i uplati odgovarajuću naknadu.

(2) Centralni registar najkasnije prvog narednog radnog dana od prijema akta suda kojim se odobrava namirenje tražioca izvršenja – založnog povjerioca prenosom hartija od vrijednosti, po službenoj dužnosti na osnovu akta suda preduzima sljedeće radnje:

a) donosi zaključak o obustavljanju postupka prodaje založenih hartija od vrijednosti,

b) obavještava berzanskog posrednika, koji je bio određen za prodaju založenih hartija od vrijednosti, da je postupak prodaje obustavljen i nalaže mu da povuče nalog za prodaju iz berzanskog sistema trgovanja i zatraži vraćanje predmetnih hartija od vrijednosti na račun vlasnika tj. izvršenika – založnog dužnika.

(3) Odmah po prijemu naloga berzanskog posrednika za vraćanje hartija od vrijednosti na račun vlasnika, tj. izvršenika – založnog dužnika, Centralni registar prenosi predmetne hartije od vrijednosti na račun vlasnika i po službenoj dužnosti upisuje privremenu zabranu raspolaganja, do sticanja uslova za prenos tih hartija od vrijednosti na tražioca izvršenja – založnog povjerioca.

(4) Prenos hartija od vrijednosti na tražioca izvršenja – založnog povjerioca vrši se u skladu sa odredbama ovog pravilnika koje se odnose na prenos hartija od vrijednosti.

2. Pravo plodouživanja

Član 134

(1) Pravni osnov za upis prava plodouživanja na hartijama od vrijednosti može da bude:

a) zakon,

b) akt suda ili drugog nadležnog organa,

v) pravni posao kojim se osniva pravo plodouživanja na hartijama od vrijednosti (ugovor između vlasnika hartija od vrijednosti i sticaoca prava plodouživanja ili jednostrana izjava volje vlasnika).

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana t. a) i b) Centralni registar upisuje pravo plodouživanja po zahtjevu suda ili drugog nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima i aktom koji je osnov za upis, uz shodnu primjenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na upis prava plodouživanja na osnovu pravnog posla.

(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana tačka v) Centralni registar upisuje pravo plodouživanja po nalogu vlasnika hartija od vrijednosti.

(4) U slučaju iz stava 1. ovog člana t. a) i b), ako akt suda ili drugog nadležnog organa kojim se osniva pravo plodouživanja nije dostavljen Centralnom registru službenim putem, nalog za upis prava plodouživanja može da podnese i lice koje ima pravni interes, tj. lice u čiju korist se osniva pravo plodouživanja tim aktom ili zakonom.

Član 135

(1) Nalog za upis prava plodouživanja podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz nalog se prilaže:

a) ako se pravo plodouživanja upisuje na osnovu pravnog posla:

1) ugovor kojim se osniva pravo plodouživanja na hartijama od vrijednosti, ovjeren od strane nadležnog organa ili

2) izjava volje vlasnika hartija od vrijednosti koja se odnosi na osnivanje prava plodouživanja u korist nekog lica, ovjerena od strane nadležnog organa;

b) ako se pravo plodouživanja upisuje na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa ili zakona – pravosnažan / konačan akt suda ili drugog nadležnog organa kojim se osniva pravo plodouživanja;

g) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta lica koje je potpisalo nalog, ako se nalog dostavlja putem pošte ili nalog predaje treće lice;

d) dokaz o uplati naknade Centralnom registru.

Član 136

(1) Brisanje prava plodouživanja na hartijama od vrijednosti vrši se na osnovu naloga vlasnika hartija od vrijednosti ili plodouživaoca.

(2) Nalog za brisanje prava plodouživanja podnosi se na posebnom obrascu.

(3) U slučaju da vlasnik hartija od vrijednosti traži brisanje prava plodouživanja prije isteka roka na koji je ovo pravo ustanovljeno, dužan je da uz nalog priloži ovjerenu izjavu korisnika prava plodouživanja kojom dozvoljava brisanje tog prava ili pravosnažnu odluku suda koja zamjenjuje takvu izjavu.

Član 137

Postupak upisa prava plodouživanja na hartijama od vrijednosti, kao i brisanje tog prava, sprovodi se shodno odredbama ovog pravilnika o upisu i brisanju založnog prava.

VI – UPIS I BRISANjE ZABRANE ILI OGRANIČENjA PRAVA RASPOLAGANjA I PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 138

(1) Pravni osnov za upis i brisanje zabrane ili ograničenja prava raspolaganja može da bude:

a) zakon,

b) akt suda ili drugog nadležnog organa.

(2) U slučaju iz stava 1. tačka a), upis zabrane raspolaganja vrši Centralni registar po službenoj dužnosti prilikom registracije hartija od vrijednosti predmetne emisije, a brisanje zabrane raspolaganja Centralni registar vrši po zahtjevu emitenta najranije po isteku 15 dana od dana objavljivanja prospekta na internet stranici berze, a obavještenje o brisanju zabrane objavljuje na svojoj internet stranici.

(3) U slučaju iz stava 1. tačka b), upis i brisanje zabrane raspolaganja vrši Centralni registar po službenoj dužnosti po prijemu akta suda ili drugog nadležnog organa, a ako akt ne sadrži sve potrebne podatke, Centralni registar obavještava sud ili drugi nadležni organ o nedostacima akta i o podacima neophodnim za identifikaciju vlasnika i hartije od vrijednosti na kojoj se vrši predmetni upis ili brisanje.

Član 139

(1) Izuzetno od odredbi člana 138. stav 1. ovog pravilnika, u slučaju opravdane sumnje da je u vezi sa hartijama od vrijednosti učinjeno krivično djelo ili da bi se spriječilo nanošenje štete trećim licima ili vlasniku hartija od vrijednosti, Centralni registar ima pravo da upiše privremenu zabranu raspolaganja hartijama od vrijednosti u vlasništvu određenog lica, o čemu bez odlaganja obavještava Komisiju i vlasnika.

(2) Zabrana raspolaganja iz stava 1. ovog člana može da traje najduže trideset dana od dana upisa.

Član 140

(1) Zabranu ili ograničenje ostvarivanja određenog prava iz hartija od vrijednosti Centralni registar upisuje ili briše na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa.

(2) O zabranama ili ograničenjima iz stava 1. ovog člana Centralni registar vodi posebne evidencije.

VII – OSTALE KORPORATIVNE RADNjE – ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 141

(1) Centralni registar vrši isplate novčanih sredstava ostvarenih po osnovu vlasništva na hartijama od vrijednosti u sljedećim postupcima:

– prinudne prodaje akcija u preuzimanju,

– prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca.

(2) Centralni registar može u skladu sa posebnim ugovorom sa emitentom hartija od vrijednosti vršiti poslove platnog agenta za isplate dividende u novcu, isplate glavnice i kamate za dužničke hartije od vrijednosti i isplate drugih prihoda po osnovu vlasništva na hartijama od vrijednosti.

(3) Poslovi platnog agenta mogu obuhvatiti poslove obračuna, vođenja i čuvanja evidencije i isplate sa računa za posebne namjene ili samo dio tih poslova.

Član 142

(1) Isplate novčanih sredstava iz st. 1. i 2. prethodnog člana vrše se u skladu sa posebnim evidencijama Centralnog registra na bankovni račun upisan na računu vlasnika hartija od vrijednosti, dilerskom računu i kastodi računu u sistemu Centralnog registra.

(2) Bankovni račun u sistem Centralnog registra upisuju Centralni registar i članovi Centralnog registra u skladu s odredbama Pravilnika o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

(3) U slučaju upisa bankovnog računa suprotno opštim aktima Centralnog registra, a koje je dovelo do pogrešne isplate, odgovoran je subjekt koji je račun upisao, osim u slučaju kada je vlasnik ili drugo ovlašćeno lice po čijem nalogu se upisuje bankovni račun dostavio pogrešan podatak.

Član 143

(1) Centralni registar evidentira zabranu isplate novčanih sredstava vlasniku na osnovu akta suda ili drugog nadležnog organa.

(2) Za vlasnike dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska i za koje se ne vrši upis i uplata u postupku emitovanja već se te hartije od vrijednosti emituju licima koja imaju određeno potraživanje ili neko drugo pravo u odnosu na emitenta, zabranu isplate anuiteta Centralni registar upisuje i briše na osnovu akta Ministarstva finansija Republike Srpske ili drugog nadležnog organa.

Član 144

Centralni registar unosi u posebnu evidenciju akt suda ili drugog nadležnog organa kojim se nalaže isplata novčanih sredstava na račun trećeg lica.

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 145

Započeti postupci upisivanja podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima okončaće se po odredbama opštih akata Centralnog registra važećih do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 146

(1) Rješenja i zaključke iz ovog pravilnika donosi direktor Centralnog registra.

(2) Procedure kojim se detaljnije utvrđuje način obavljanja poslova iz ovog pravilnika donosi direktor Centralnog registra.

(3) Obrasce iz ovog pravilnika utvrđuje direktor Centralnog registra posebnom odlukom, a obrasci su dostupni na internet stranici Centralnog registra.

Član 147

(1) Centralni registar može djelimično ili u cijelosti, na osnovu odluke Upravnog odbora Centralnog registra, uložiti novčana sredstva sa računa za posebnu namjenu u novčane depozite kod banke i hartije od vrijednosti koje emituje Republika Srpska, uz poštovanje principa sigurnosti i likvidnosti.

(2) Kamate na novčana sredstva uložena u novčane depozite kod banke, kao i kamate na hartije od vrijednosti i pozitivna cjenovna razlika, odnosno pozitivni revalorizacioni efekti na tim hartijama predstavljaju prihod Centralnog registra, a troškovi platnog prometa, kao i troškovi prometa hartijama od vrijednosti i negativna razlika, odnosno revalorizacioni efekti na tim hartijama predstavljaju rashod Centralnog registra.

(3) Sredstva na računima Centralnog registra za posebnu namjenu i hartije od vrijednosti u koje su uložena ta sredstva nisu imovina Centralnog registra i ne ulaze u stečajnu ni likvidacionu masu, niti mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Centralnog registra.

Član 148

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika Upravni odbor i direktor Centralnog registara donijeće uputstva, odluke i procedure predviđene ovim pravilnikom.

(2) Do donošenja uputstava, odluka i procedura iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se postojeća uputstva, odluke i procedure, ako nisu u suprotnosti sa ovim pravilnikom.

Član 149

(1) Na ovaj pravilnik saglasnost daje Komisija.

(2) Po dobijanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, ovaj pravilnik se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 150

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/11, 40/12, 25/13 i 53/15).

Član 151

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021