ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 38/2014 – prečišćen tekst, 38/2016, 44/2017 i 28/2018) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se: – djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; – iznosi novčanih i drugih davanja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021