PORODIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 23/2007) GLAVA I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom uređuju se porodično-pravni odnosi između bračnih partnera, roditelja i djece, usvojitelja i usvojenika, staratelja i šticenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021