Sudska praksaPrimjena odredbe člana 324.a ZKP-a BiH – nepravo ponavljanje krivičnog postupka

Primjena odredbe člana 324.a ZKP-a BiH – nepravo ponavljanje krivičnog postupka

 

Član 324.a Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009,

16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018);

 

U slučaju kada je protiv osuđenog vođen jedan krivični postupak zbog jednog krivičnog djela i donijeta osuđujuća presuda kojom je izrečena kazna zatvora i novčana kazna, kao sporedna kazna, pa novčana kazna bude naknadno zamijenjena kaznom zatvora, nema uslova za primjenu odredbe o nepravom ponavljanju krivičnog postupka iz člana 324.a ZKP BiH.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Ispravno je zaključeno prvostepenim rješenjem da bi se pravosnažna presuda mogla preinačiti u smislu člana 324a. ZKP BiH, samo ukoliko je u dvjema ili više presuda, pravosnažno izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u sticaju.

 

Dakle, da bi se primijenila odredba o nepravom ponavljanju krivičnog postupka neophodno je da je protiv istog osuđenog vođeno više krivičnih postupka, zbog počinjenja više krivičnih djela, koji postupci su rezultirali donošenjem dviju ili više presuda, sa utvrđenim kaznama za koje se može izreći jedinstvena kazna, prema pravilima o stjecaju iz člana 53. KZ BiH. U konkretnom slučaju protiv osuđenog je vođen jedan krivični postupak, zbog jednog krivičnog djela, koji je okončan donošenjem jedne presude i osudom na kaznu zatvora i sporednom novčanom kaznom. Činjenica da osuđeni nije platio novčanu kaznu koja je zamиjenjena kaznom zatvora i dalje ne dovodi u pitanju zaključak da se radi o jednom krivičnom djelu osuđenog i jednoj osuđujućoj presudi. Stoga je pravilan zaključak prvostepenog vijeća ta u takvoj situaciji nisu ispunjene zakonske pretpostavke za nepravo ponavljanje krivičnog postupka.

 

Tvrdnja žalbe da se ipak radi o dvije zatvorske kazne i pozivanje na praksu Ustavnog suda BiH, jer se radi o nepreciznosti zakonske norme, nema osnova. Odredba člana 324a ZKP BiH jasno propisuje uslove za nepravo ponavljanje

 

 

postupka. Prihvatanjem prijedloga osuđenog, on bi imao na raspolaganju mogućnost predviđenu članom 47. stav 4. KZ BiH da sporednu novčanu kaznu koja je zamijenjena kaznom zatvora u svakom trenutku isplati u cijelosti ili u njenom dijelu i time se oslobodi te kazne, dok to u slučaju objedinjavanja kazni koje su izrečene neposredno, ne može.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH – S1 2 K 032532 20 Kž od 13.07. 2020. godine)

 

https://epravo.ba/

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021