Sudska praksaPosljedice povrede principa transparentnosti na zakonitost postupka unapređenja policijskih službenika

Posljedice povrede principa transparentnosti na zakonitost postupka unapređenja policijskih službenika

 

 

Član 2. stav 2. tačka d) Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/09);

 

Onemogućavanjem učesniku internog oglasa uvida u obrasce o ocjenjivanju kandidata i podatke o stručnoj spremi i relevantnom iskustvu, povređuje se princip transparentnosti kao jedan od osnovnih principa propisanih u članu 2. Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH, koja povreda je od uticaja na zakonitost provedene procedure u cjelini.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Na osnovu činjenice da tužitelju nije omogućen traženi uvid, prvostepeni sud je zaključio da je postupak unapređenja bio nezakonit pošto je tužena narušavanjem načela transparentnosti povrijedila član 2. stav 2. Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH. Ovakav zaključak prvostepeni sud je zasnovao na činjenici da je uskraćen traženi uvid, kao i tome da je u predmetu broj S 1 3 P 30383 19 Gž od 16.10.2019. godine pokrenutom povodom istog internog oglasa utvrđena nezakonitost u provedenoj proceduri na koju ukazuje tužitelj.

 

Drugostepeno vijeće prihvata sve zaključke prvostepenog suda o nezakonitosti osporavane odluke o žalbi, jer proizilaze iz provedenih dokaza i primijenjenih odredbi navedenog Pravilnika.

 

Naime, pravilnost zaključka da je tužitelju onemogućen uvid u obrasce o ocjenjivanju kandidata i podatke o stručnoj spremi i relevantnom iskustvu, proizilazi iz svih provednih dokaza, što nije bio ni sporno među parničnim strankama tokom prvostepenog postupka, niti se dovodi u sumnju navodima žalbe. Nadalje, Pravilnik o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH (Sl. glasnik BiH br. 60/09) u članu 2. propisuje osnovne principe među kojima u stavu 2. tačka d) navodi transparentan proces unapređenja. Ovaj princip podrazumijeva svim učesnicima u postupku dostupnost podataka vezanih za postupak internog oglašavanja. Od poštovanja principa propisanih u članu 2. Pravilnika zavisi zakonitost

 

 

provedene procedure u cjelini, koja se mora ispoštovati kako u postupku pred komisijom za unapređenje tako i u žalbenom postupku.

 

U konkretnom slučaju, osporavanoj odluci o žalbi prethodila je povreda jednog od osnovnih principa postupka, što je Odbor za žalbe policijskih službenika propustio utvrditi prilikom odlučivanja o žalbi tužitelja. Iz navedenih razloga prvostepeni sud je donio pravilnu i zakonitu odluku kada je poništio osporavanu odluku tužene, pri čemu su bili irelevantni navodi žalbe tužne koji se odnose na pravilnost ocjenjivanja po pojedinom kriteriju. Nezakonitost odluke o žalbi ne ogleda se u dodijeljenim ocjenama po pojedinim kriterijima, nego u činjenici da je ovoj odluci prethodio postupak koji nije bio transparentan što je uticalo na ostvarivanje tužiteljevog prava na žalbu u punom kapacitetu i onemogućilo ocjenu objektivnosti metoda i kriterija koji princip pri razmatranju prijava je propisan tačkom e) stava 2. člana 2. Pravilnika.

 

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 030374 20 Gž od 26.08.2020. godine)

 

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021