Stručni članciKako osnovati d.o.o. u Federaciji Bosne i Hercegovine

Kako osnovati d.o.o. u Federaciji Bosne i Hercegovine?

U slučaju da želite osnovati firmu, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću u BiH ovo su naše preporuke.

Kako osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) u BiH

Često postavljena pitanja.

 

Da li ovaj privredni subjekt predstavlja zaseban pravni subjekt?

 • D.o.o jeste zaseban pravni subjekt.

Koji je maksimalni period postojanja?

 • Maksimalni period postojanja društva sa ograničenom odgovornošću ne postoji, d.o.o se može osnovati na ograničen ili neograničen period.

Koji su to upravljački dokumenti?

 • Upravljački dokument d.o.o-a je odluka društva, a u FBiH i statut društva

Koje su odgovornosti osnivača/dioničara?

 • Osnivači/udjeličari nisu lično odgovorni za dugove društva, osim u slučaju kada njihovi udjeli nisu u potpunosti isplaćeni. Ograničena odgovornost podliježe ograničenim slučajevima odavanja poslovnih tajni.

Koja su to upravljačka tijela?

 • Upravljačka tijela su skupština i uprava društva sa ograničenom odgovornošću.
 • U FBiH, d.o.o. također može biti tzv. upravni odbor.

Koje mogućnost se pojavljuju prilikom međunarodnog restrukturiranja društva  (prekogranična spajanja, akvizicije itd.)?

 • Prema zakonima u BiH, nije moguće da d.o.o. bude uključen u međunarodno restrukturiranje, iako može biti uključen u akvizicije imovine ili kapitala.

Da li se ova vrsta pravnog subjekta biti na berzi ili u državnom vlasništvu?

 • D.o.o može biti na berzi ili u državnom vlasništvu.

Može li ovakav oblik pravnog subjekta (d.o.o) funkcionisati kao neprofitna, dobrotvorna ili nevladina organizacija?

 • Ne, s obzirom na svoju komercijalnu prirodu, što znači da ima mogućnost raspodjele dobiti i korporativnog prihoda.

Koji je minimalni broj osnivača/udjeličara i da li postoje uslovi u vezi sa državljanstvom?

 • Mora postojati minimalno jedan osnivač društva i ne postoje nikakva ograničenja za osnivače kada je u pitanju državljanstvo.
 • U RS-u d.o.o može imati direktora ili upravni odbor koji se definiše odlukom društva. Broj članova upravnog odbora se definiše dogovorom osnivača/udjeličara.

 

Kako registrovati d.o.o u FBiH?

Proces registracije društva se sastoji od faze koja prethodi registraciji, faze registracije i post-registracije.

FAZA KOJA PRETHODI REGISTRACIJI

 

PRIPREMNA FAZA Vrijeme Troškovi
 1. Pribavljanje uvjerenja od Uprave za indirektno oporezivanje koje potvrđuje da osnivač nije u poreznom sistemu (regionalnom centru u zavisnosti od registrovanog sjedišta kompanije)
5 radnih dana 10 KM
 1. Pribavljanje uvjerenja o državljanstvu za domaćeg osnivača ili u slučaju da je osnivač strani državljanin, uvjerenje o državljanstvu iz države porijekla ili potvrda porijekla državljanstva iz lokalne policijske uprave
1-5 radnih dana /
 1. Dostavljanje ovjerenu kopiju lične karte/pasoša ili ovjerene kopije izvatka iz sudskog registratora gdje je osnivač registrovan (ako je osnivač pravno lice)
1 sat 2 KM po stranici
 1. Pribavljanje uvjerenja od općinske porezne uprave koje potvrđuje da osnivač nema poreznih dugovanja (na osnovu mjesta prebivališta lica)
1-5 radnih dana  15 KM
Procedura    
Odabrati ime društva. 1 sat /
Provjeriti dostupnost imena u nadležnom registru poslovnih subjekata 1 sat /
Odrediti osnivački kapital ( minimum 1.000 KM) 1 sat /
 1. Pripremiti osnivački akt i statut društva na jednom od zvaničnih jezika sa ovjerenim potpisima osnivača (pripremljenim od strane advokata ili notara). U slučaju da su osnivači strani državljani, dokumenti bi trebali biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača sa potvrdom da je sadržaj preveden i da su osnivači razumjeli sadržaj.

 

1-5 radnih dana 350-600 KM
Usluge ovlaštenog sudskog tumača 1 sat 50 KM za svaki započeti sat
 1. Odluka o imenovanju odgovorne  osobe za zastupanje društva u domaćem i vanjskotrgovinskom prometu

 

1 sat /
 1. Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (OP formular)

 

1 sat 4 KM po potpisu
 1. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora.

U slučaju da je direktor strani državljanin, on/ona mora pribaviti boravišnu dozvolu te radnu dozvolu koju izdaje Služba za poslove sa strancima BiH.

 

1 sat 4 KM po potpisu
 1. Ovjerena izjava lica ovlaštenih za zastupanje društva da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup, pet godina od dana pravomoćnosti presude
1 sat 4 KM
 1. Ovjerena izjava osnivača da on/ona nema udio u privrednim subjektima registrovanim u BiH, ili u slučaju kada ima potrebno je dostaviti dokaz da su sve porezne obaveze prethodno navedenih subjekata plaćene
1 sat 4 KM
 1. Izvadak iz relevantnog registra koji dokazuje vlasništvo udjela u imovini i pravima, kao i mišljenje sudskog vještaka o vrijednosti udjela u imovini i pravima (udio u stvarima imovini)
1 radni dan 5-15 KM
 1. Depozit osnivačkog kapitala na privremeni račun u banci se uplaćuje u minimalnom iznosu od 1.000 KM, potom se dostavlja dokaz o uplati nadležnom sudu.

 

Uplata osnovnog kapitala: banka traži kopiju osnivačkog akta da bi izvršila uplatu osnivačkog kapitala. Uplatu može izvršiti direktno osnivač(i) ili ovlašteni zakonski zastupnik.

1-2 radna dana /
 1. Popuniti prijavu za registraciju  (na predviđenom sudskom formularu), potpisanom od strane ovlaštenog zakonskog zastupnika društva, tj. direktora.

 

Potpis se mora ovjeriti kod nadležnog tijela u zemlji ili inostranstvu, ovisno o lokaciji direktora i ovjeriti apostile pečatom, gdje je to primjenjivo. Dodatni troškovi ovise o tome ispunjava li ih advokat ili notar.

1 radni dan 600 KM advokat /350 KM notar

Ovjera potpisa 4 KM

 

REGISTRACIJA

 

Procedura VRIJEME troškovi
 1. Predati prijavu za registraciju društva u registar poslovnih subjekata nadležnog općinskog suda, zajedno sa 13 navedenih dokumenata te pratećim sudskim taksama.

 

Sud obavještava Službeni list  BiH o registraciji novo osnovanih društava po službenoj dužnosti, a Službene novine BiH/FBIH  će izvršiti objavu tek nakon plaćanja takse.

10-15 radnih dana

 

 

70 KM (troškovi registracije) + 10 KM (troškovi predaje) + 50 KM (troškovi objave)
 1. Izrada pečata društva. Nakon dobivanja odluke suda o započinjanju poslovnih djelatnosti , novo društvo mora  napravi pečat. Pečat mora sadržavati identične podatke kao u odluci o osnivanju. Ovisno o željenom dizajnu pečata, cijena je između 30-50 KM.
1 sat 30-50 KM
 1. Potpis ugovora sa ovlaštenim računovođom i zakup poslovnog prostora. Usluge  računovođe se kreću od 150 KM pa naviše, a troškovi zakupa poslovnog prostora ovise o lokaciji i veličini.
1-3 radna dana  

 

POST-REGISTRACIJA

 

Procedure VRIJEME TROŠKOVI
 1. ID broj u poreznoj upravi.  Morati ćete dostaviti dvije kopije ispunjenog obrasca RPO_PPL1 ovjerene službenim pečatom privrednog društva, uz ovjereno rješenje o registraciji privrednog društva ko koju je izdao općinski sud, ovjerenu kopiju ugovora o računovodstvenim uslugama i original ili ovjerenu kopiju ugovora o zakupu poslovnog prostora.
5 radnih dana

 

Besplatno
 1. Statistički broj i registracija glavne poslovne aktivnosti u poreznoj upravi. Jednom kada privredno društvo dobije svoj matični broj, može se prijaviti za statistički broj i klasifikaciju svojih poslovnih aktivnosti. Morat ćete dostaviti kopije ispunjenog obrasca PPL-1, zajedno sa kopijama dokumenta sa matičnim brojem i rješenjem o registraciji izdanim od općinskog suda i koji su ovjereni službenim pečatom privrednog društva.
1 radni dan Besplatno
 1. Obavijest o početku obavljanja djelatnosti  i izjava o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora u općini u kojoj se nalazi sjedište privrednog društva. Privredno društvo je dužno dostaviti izjavu kojom pokazuje da ispunjava tehničke uvjete za poslovne prostore, koju izdaje općina.
10 radnih dana Četiri gradske općine grada Sarajeva naplaćuju 2 KM (Centar), 4 KM ( Novi Grad, Stari Grad) te 10 KM (Novo Sarajevo) za ovu proceduru.
 1. Bankovni račun. Da biste otvorili račun u banci, potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • rješenje o registraciji
 • Identifikacioni broj (JIB) koji je izdao Zavod za statistiku
 • uvjerenje nadležne regionalne jedinice uprave za indirektno oporezivanje  koje sadrži identifikacioni i carinski broj (ako je privredno društvo registrovana za vanjsku trgovinu)
 • lična dokumenta za fizička lica koja su ovlaštena za korištenje bankovnog računa (ovjerena kopija lične karte ili pasoša)
 • ovjerena kopija potpisa lica koja su ovlaštena za korištenje računa
 • nekoliko različitih izjava direktora i osnivača privrednog društva, ovisno o banci
 • ovjerena lična dokumenta osnivača, ako su fizička lica ili ovjereni izvod iz sudskog registra ako su osnivači pravna lica
5 radnih dana Kopije I ovjera dokumenata = približno 30 KM (15 EUR)
 1. Registracija u PDV sistemu (uslovno). Nakon registracije, ako privredno društvo ostvari godišnji promet veći od 50.000 KM, mora biti registrovano u PDV sistemu; ali, ako se planira godišnji promet manji od 50.000 KM, to nije obavezno i ​​privredno društvo se može dobrovoljno registrirati. Privredno društvo mora dostaviti dokaze o iznosu godišnjeg prometa.. Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:
 • ovjerena kopija rješenja o registraciji u sudski registar
 • ovjerena kopija potvrde o registraciji od Porezne uprave FBiH
 • ovjerena kopija obavještenja Zavoda za statistiku
 • ovjerena kopija lične karte direktora
 • ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa od banke u kojoj je otvoren transakcijski račun
 • izjava o robi koju firma uvozi ili izvozi
 • Izjava o izvodljivosti procijenjenog prometa i dokazi o realizaciji istog, u smislu zaključenih poslovnih ugovora
 • kopija ugovora o zakupu poslovnog prostora za sjedište privrednog društva ili dokaz o vlasništvu upisanom u zemljišne knjige
 • lični identifikacioni broj ovlaštenog računovođe
/ Administrativni troškovi, plus kopija I ovjeravanje = približno 50 KM

 

 1. Prijava radnika na obavezno osiguranje. Prema članu 14. Zakona o jedinstvenim sistemima registracije, kontrole i naplate doprinosa, privredno društvo je dužno da svakog zaposlenog prijavi u Poreskoj upravi najmanje jedan radni dan prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
 • Rješenje o registraciji
 • potvrda o identifikacionom i statističkom broju – obrazac JS 3100, popunjen
1 sat Besplatno
 1. Obavijestiti kantonalnu inspekcijsku upravu o započinjanju poslovnih aktivnosti. Privredno društvo podnosi obavijest o započinjanju poslovnih aktivnosti Kantonalnoj inspekcijskoj upravi, a inspektori mogu naknadno vršiti nadzor u pogledu ispunjavanja svih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti. Zakon o unutrašnjoj trgovini reguliše da privredno društvo treba da podnese obavještenje o započinjanju poslovnih aktivnosti najkasnije pet (5) radnih dana prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
 • rješenje o registraciji
 • izjavu da privredno društvo ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje trgovinskih aktivnosti
 • obavještenje o datumu početka rada
1 radni dan Besplatno
 1. Nabavka I registracija fiskalnog uređaja.

Za nabavku i registraciju fiskalnog memorijskog uređaja potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti ga slijedeća dokumentacija:

 • potvrdu o poreskoj registraciji
 • kopija lične karte vlasnika ili ovlaštenog lica – matični broj i PDV broj (ako je obveznik PDV-a)
 • kopija lične karte vlasnika poslovnog prostora (ako se iznajmljuje)
 • broj bankovnog računa privrednog društva i naziv banke povezane sa ovim bankovnim računom (u vezi sa ugovorom sa telekom operatorom)

Ovu proceduru provode kompanije koje se bave fiskalizacijom.

18 radnih dana u prosjeku 700 KM
 1. Carinski broj. Privredna društva registrovana za vanjskotrgovinsku djelatnost dužna su da podnesu zahtjev za carinski broj u Upravi za indirektno oporezivanje. Potrebni su sljedeće original ili ovjerene kopije dokumenata:
 • obrazac ZR1, popunjen
 • rješenje o osnivanju
 • potvrda banke o glavnom bankovnom računu privrednog društva – deponovani potpisi za ovlaštene potpisnike
 • lična karta ovlaštenog predstavnika
 • dokaz o boravišnoj dozvoli za strance
 • pasoš za vlasnika ili ovlaštenog predstavnika kao stranog državljanina
 •  punomoć, po potrebi
10 radnih dana Administrativni troškovi 50 KM I bankovni troškovi 10 KM

Kopije 15 KM

 1. Platiti komunalnu naknadu Poreznoj upravi. Komunalne naknade su prihod općine, ovisno o sjedištu privrednog društva u kojoj je registrovan. Naknade se razlikuju od općine do općine i zasnivaju se na lokaciji kompanije.
1 radni dan 75 KM

 

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021