Sudska praksaF.O. protiv Hrvatske

F.O. protiv Hrvatske

gdje je utvrđena povreda člana 8. jer je država propustila ispuniti svoju pozitivnu obavezu, te nije adekvatno odgovorila na navode o verbalnom maltretiranju učenika od profesora.

Povreda člana 8. EK

Aplikant je F.O., hrvatski državljanin.

Slučaj se odnosi na navodno verbalno maltretiranje aplikanta od nastavnika u javnoj školi i neuspjeh državnih vlasti da efikasno odgovore na njegove žalbe na uznemiravanje.

Pozivajući se na član 8. aplikant se žali da ga je maltretirao učitelj, da su nadležne školske vlasti prešle preko toga i da državne vlasti nisu dale adekvatan odgovor.

Evropski sud je u pogledu dopustivosti člana 8. Konvencije zaključio da, uzimajući u obzir da je u najboljem interesu aplikanta kao djeteta, njegovih školskih kolega i djece općenito da budu efikasno zaštićeni od bilo kakvog nasilja ili zlostavljanja u obrazovnim ustanovama, ne može biti sumnje da se tretman na koji se žali aplikant mora ispitati u okviru prava na poštovanje privatnog života, u smislu člana 8. Konvencije.

Evropski sud je dalje zaključio da nema prostora za toleriranje bilo kojeg oblika nasilja, uključujući verbalno zlostavljanje, od strane nastavnika prema učeniku, te da se u ovom slučaju radilo o neadekvatnom odgovoru domaćih vlasti na verbalno zlostavljanje učenika od strane srednjoškolskog profesora.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021